Κυριακή, 31 Αυγούστου 2014

Το έντυπο της νέας περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ

Για να το δείτε πατήστε  
εδώ:     -  f2_2014_5.pdf

 Οι βασικότερες αλλαγές του νέου εντύπου είναι:

1. Δεν θα αναγράφονται οι εισροές (δαπάνες και αγορές) ανά συντελεστή ΦΠΑ σε 12 κωδικούς,  όπως απαιτούσε το παλαιό έντυπο, αλλά  θα χρησιμοποιούνται μόνο 2 κωδικοί (αξία και αναλογών ΦΠΑ).

2. Οι ειδικοί λογαριασμοί (κωδικοί πληροφοριακού χαρακτήρα) ενσωματώνονται αντίστοιχα στις εκροές και εισροές σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές με στόχο την ορθότερη δήλωση των συναλλαγών των επιχειρήσεων για σκοπούς ΦΠΑ και την απαραίτητη διασταύρωση αυτών από τη Φορολογική Διοίκηση.

3. Ενσωματώνεται η αίτηση επιστροφής με την απλή συμπλήρωση ενός κωδικού για το ποσό και αντίστοιχων κωδικών για το λόγο της επιστροφής και δεν θα απαιτείται πλέον κατάθεση ξεχωριστής αίτησης επιστροφής.

4. Ενσωματώνεται η αίτηση συμψηφισμού του προς επιστροφή ποσού με μελλοντικές οφειλές.

5. Δίνεται η δυνατότητα να αναγράφεται ο αριθμός λογαριασμού για την κατάθεση σε αυτόν του προς επιστροφή ποσού.

Διευκρινίζεται ότι το ίδιο έντυπο θα χρησιμοποιείται από τις επιχειρήσεις για το διακανονισμό παγίων και για τον προσδιορισμό της αναλογίας έκπτωσης (pro-rata) χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση περίπλοκων πινάκων για τον προσδιορισμό των παραπάνω.

Κατάργηση της υποβολή επικυρωμένων αντιγράφων εγγραφών - Συχνές ερωτήσεις απαντήσεις


1. Ποιες υπηρεσίες και φορείς υποχρεούνται να εφαρμόσουν τη ρύθμιση;Η ρύθμιση εφαρμόζεται στο Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα Δικαστήρια όλων των βαθμών, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, τις δημόσιες επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3429/2005 , καθώς και στα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α.
2. Πότε άρχισε να ισχύει η ρύθμιση; Από τη δημοσίευσή του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 26-3-2014.
3. Σε ποιες συναλλαγές αφορά η ρύθμιση;
Η ρύθμιση αφορά στο σύνολο των συναλλαγών των ενδιαφερομένων με το Δημόσιο και δεν επιφέρει αλλαγές στη μεταξύ των Δημοσίων Υπηρεσιών αλληλογραφία.
4. Η νέα ρύθμιση εφαρμόζεται στις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές;
Ναι, οι Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, όπως το ΑΣΕΠ, υποχρεούνται να εφαρμόσουν τη ρύθμιση.
5. Πώς υποβάλλονται πλέον τα αντίγραφα εγγράφων στους υπόχρεους φορείς;
Έγγραφα εκδοθέντα από τους υπόχρεους φορείς
Οι υπόχρεοι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται, πλέον, τα απλά, ευανάγνωστα αντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που έχουν εκδώσει οι υπηρεσίες και φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης ή των ακριβών αντιγράφων τους.
Ιδιωτικά και αλλοδαπά έγγραφα
Οι υπόχρεοι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται, πλέον, τα απλά, ευανάγνωστα αντίγραφα των ιδιωτικών και αλλοδαπών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί προηγουμένως από δικηγόρο.
Σημειώνεται ότι εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια έκαστης Υπηρεσίας να εφαρμόσει τη νέα ρύθμιση αναλογικά και στα ιδιωτικά ημεδαπά και αλλοδαπά έγγραφα και να κάνει αποδεκτά τα απλά αντίγραφά τους από το πρωτότυπο, χωρίς να έχουν επικυρωθεί προηγουμένως από δικηγόρο.  (σχετικό έγγραφο: ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/11932/11.6.2014)
Ιδιωτικά έγγραφα που φέρουν θεώρηση από τους υπόχρεους φορείς
Οι υπόχρεοι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται, πλέον, τα απλά, ευανάγνωστα αντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης (λ.χ. άδεια οικοδομής που φέρει θεώρηση από αστυνομική αρχή, απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που έχει θεωρηθεί από την οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων, ιατρική γνωμάτευση ιδιώτη ιατρού που φέρει θεώρηση από αρμόδιο ελεγκτή ιατρό).
6.  Σε ποιες περιπτώσεις οι διοικητικές αρχές και τα ΚΕΠ εξακολουθούν να επικυρώνουν αντίγραφα εγγράφων;Οι διοικητικές αρχές και τα ΚΕΠ εξακολουθούν να επικυρώνουν αντίγραφα από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο της διοικητικής αρχής (όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του ν.2690/1999 (Α΄ 45), που το εξέδωσε, μόνο στην περίπτωση που αυτά υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο σε φορείς που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της εν λόγω ρύθμισης (λ.χ. πολίτης ζητά την επικύρωση αντιγράφου του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας προκειμένου να το υποβάλει σε:  α. τράπεζα, β  ιδιωτική εταιρεία, γ. συμβολαιογράφο).

7. Ενέργειες αρχών και Υπηρεσιών που επικυρώνουν αντίγραφα εγγράφων.
Οι υπάλληλοι των Διοικητικών Αρχών και των ΚΕΠ που έχουν στην αρμοδιότητά τους τη διαδικασία της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, θα πρέπει να ρωτούν τον ενδιαφερόμενο πού θα υποβάλει το εν λόγω αντίγραφο, προκειμένου, εν συνεχεία, να προβούν στην επικύρωση ή μη του προσκομιζόμενου αντιγράφου, με βάση τη νέα ρύθμιση. Ο υπάλληλος θα αρκείται στην προφορική δήλωση του πολίτη.

8. Επικυρώνεται αντίγραφο εγγράφου όταν ο ενδιαφερόμενος δηλώσει ότι το θέλει για το αρχείο του;
Ο αρμόδιος υπάλληλος δεν θα προβαίνει στην επικύρωση αντιγράφου εγγράφου, στην περίπτωση που ο πολίτης δηλώσει ότι το «θέλει για το αρχείο του».

9. Διακίνηση εγγράφων με τηλεομοιοτυπία.  

Τα έγγραφα τα οποία διακινούνται με τηλεομοιοτυπία μεταξύ των Υπηρεσιών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, πλέον δεν επικυρώνονται από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της Υπηρεσίας προς την οποία αποστέλλονται είτε αυτά πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από την ίδια την παραλαμβάνουσα Υπηρεσία είτε αυτά πρόκειται να χορηγηθούν στον ενδιαφερόμενο πολίτη, ο οποίος στη συνέχεια θα τα προσκομίσει σε υπηρεσίες και φορείς που υπάγονται στο ρυθμιστικό πεδίο του ν. 4250/2014.
Έγγραφα τα οποία -κατά τα ανωτέρω- διακινούνται με τηλεομοιοτυπία μεταξύ των Υπηρεσιών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού επικυρώνονται από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της Υπηρεσίας προς την οποία αποστέλλονται μόνο στην περίπτωση που αυτά θα χορηγηθούν σε πολίτη, ο οποίος ακολούθως θα τα υποβάλει σε ιδιωτικούς φορείς που δεν εμπίπτουν στους αναφερόμενους στην προαναφερθείσα περίπτωση.
(σχετικό έγγραφο: ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.3/11500/13.5.2014)

10. Η νέα ρύθμιση τροποποιεί τις διαδικασίες χορήγησης της επισημείωσης (Apostille) της Σύμβασης της Χάγης ή της προξενικής θεώρησης;
Η νέα ρύθμιση δεν επιφέρει καμία αλλαγή στις διαδικασίες χορήγησης της επισημείωσης (apostille) της Σύμβασης της Χάγης (ν.1497/1984) ή της προξενικής θεώρησης που τίθενται στο πρωτότυπο ή στο ακριβές αντίγραφο είτε των εγγράφων που υποβάλλονται σε φορέα της αλλοδαπής είτε των αλλοδαπών εγγράφων που υποβάλλονται εν συνεχεία στη Χώρα μας.
(σχετικό έγγραφο: ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/11633/16.5.2014)

Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι αριθμοί για τους οποίους αδιαφορεί η τρόικα και δεν συγκινείται η κυβέρνηση...

* Αριθμοί που λένε την αλήθεια για τη μνημονιακή πολιτική που βάφτισε «success story» ο Αντώνιος ο Δεξιός.
* Αριθμοί που έχουν μετατρέψει την Ελλάδα σ' ένα απέραντο κοινωνικό Νταχάου!
* Αριθμοί που θέλουν να τους προσπεράσουν οι κυβερνώντες με το πλεόνασμα αναλγησίας τους, αλλά δεν μπορούν όση ταχύτητα κι αν αναπτύξουν...
* Αριθμοί για τους οποίους οι δίνοντες ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση θα έπρεπε να ντρέπονται, αν τους είχε απομείνει έστω και λίγη τσίπα...
* Αριθμοί αμείλικτοι γι' αυτούς που αποφασίζουν και κυρίως γι' αυτούς που υπομένουν τις αποφάσεις τους.
* Ιδού λοιπόν, οι αριθμοί μιας κοινωνίας αθλίων που δημιούργησε το πολιτικό κατεστημένο.
* Διπλασιάστηκε η παιδική φτώχεια και 322.000 παιδιά στερούνται βασικά υλικά αγαθά.
* Το 44% των νοικοκυριών δηλώνει αδυναμία για τη διατροφή των παιδιών του.
* 32.000 μαθητές αντιμετωπίζουν επισιτιστική ανασφάλεια (έτσι λένε, πλέον, την πείνα...).
* Πάνω από 1,5 εκατομμύριο συμπολίτες μας είναι άνεργοι.
* Οι μισοί νέοι αυτής της χώρας δεν μπορούν να βρουν δουλειά.
* 350.000 σπίτια δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα (όχι από... άποψη, αλλά επειδή τους το έκοψαν).
* Χιλιάδες εργαζόμενοι δουλεύουν χωρίς να πληρώνονται, κάνοντας ακόμα πιο πλούσια τα αφεντικά. Με το κράτος δικαίου (λέμε και καμιά σαχλαμάρα να περνάει η ώρα...) να νομιμοποιεί κιόλας την απλήρωτη εργασία!
* Αλλά και οι χιλιάδες εργαζόμενοι που αμείβονται, να εισπράττουν μηνιαίως 400, 500 ή 600 ευρώ, με τα οποία, βεβαίως, αδυνατούν να ζήσουν...
* Περισσότεροι από 1.500 συνάνθρωποί μας έδωσαν τέλος στη μνημονιακή ζωή τους...
* Πάνω από 15.000 συμπολίτες μας προστέθηκαν στους ανέστιους της πρωτεύουσας.
* Χιλιάδες και αυτοί που έχουν ένα πιάτο φαΐ από τα συσσίτια.
* Ταυτόχρονα, οι πλούσιοι έχουν γίνει ακόμα πλουσιότεροι, κράτος και τράπεζες ετοιμάζονται να κατασχέσουν σπίτια, αυτοκίνητα, κτήματα, οικιακές συσκευές, στέφανα γάμων, μπιντέδες και ό,τι άλλο βρουν από συνανθρώπους μας της διπλανής πόρτας.
* Και σε λίγο καιρό και από μας...
* Ενας ένας μπαίνουμε σιγά σιγά στην ουρά των μελλοθανάτων!
* Αβε Αντώνιε. Οι μελλοθάνατοι σε χαιρετούν!
* Και αν στο Κολοσσαίο της Ρώμης οι μονομάχοι είχαν κάποιες ελπίδες να σωθούν, στην αρένα της Ελλάδας οι σύγχρονοι σκλάβοι δεν ελπίζουν σε τίποτα...
* Δεν έχουν καταλάβει, όμως, οι πραιτοριανοί της κυβέρνησης πως αν δεν ελπίζεις, δεν φοβάσαι κιόλας.
* Κι αν δεν φοβάσαι, επαναστατείς... 
  

Σάββατο, 30 Αυγούστου 2014

Ολγα Γεροβασίλη: Φιλοδοξούμε να επαναφέρουμε στην πολιτική ζωή την σοβαρότητα της δημόσιας αυτοδέσμευσης

   Σήμερα, με ειλικρινή σεβασμό στην παράδοση, την φιλοσοφία, την πνευματικότητα και τον κοινωνικό ρόλο της θρησκείας, επιλέξαμε να
τονίσουμε τα πολιτικά χαρακτηριστικά του ρόλου του εκλεγμένου συμβούλου και του θεσμού της Αυτοδιοίκησης, να επισημάνουμε την βαθιά ατομική ευθύνη των δημόσιων προσώπων και να επαναφέρουμε στην πολιτική ζωή -φιλοδοξώντας να την αποκαταστήσουμε και να την υπερασπιστούμε- την σοβαρότητα  της δημόσιας αυτοδέσμευσης. Ως αποδεικτικό της ύπαρξης και προάσπισης των αξιών, των αρχών και της κοινωνικής και δημοκρατικής συνείδησης καθεμιάς και καθενός συμβούλου της Περιφέρειας Ηπείρου. 

   Ο ρόλος του συμβούλου είναι πολιτικός, η δουλειά μας τα επόμενα χρόνια στο Περιφερειακό συμβούλιο θα είναι πολιτική και γι αυτά θα κρινόμαστε απ´ τους συμπολίτες μας Ηπειρώτες καθημερινά στη διάρκεια της θητείας μας, τόσο σαν συλλογικότητες όσο και ατομικά. 
   Αυτά είναι οι βάσεις της σημερινής δημόσιας  αυτοδέσμευσης των ανδρών και γυναικών της παράταξής μας. 
   Μια δέσμευση απέναντι στους συμπολίτες μας, που αποτελεί την σοβαρότερη εγγύηση για τις μάχες  που θα δώσουμε για περισσότερη και βαθύτερη ισονομία, διαφάνεια και δημοκρατία, μέσα κι έξω απ´ το συμβούλιο. 
   Είναι η υπεύθυνη δήλωσή μας για ισχυρό, αποτελεσματικό και ανυποχώρητο μέτωπο, που θα αποκαλύψει, θα απομονώσει, και θα αποδυναμώσει τις δυνάμεις που καλλιεργούν το μίσος, τον φόβο και τον φασισμό. 
   Για διαρκή αγώνα ανατροπής των δυνάμεων που καλλιεργούν και εντείνουν την ανασφάλεια, την φτώχεια και τη δυστυχία στον λαό της Ηπείρου, υπερασπίζοντας την "ανάπτυξη" των λίγων και φροντίζοντας με καθε τρόπο για την αύξηση της ισχύος και των κερδών τους.

Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014

Η περιφερειακή παράταξη "Ήπειρος Ανατροπής", παλεύει για την εφαρμογή μιας νέας πολιτικής που θα στηρίζει ουσιαστικά τον πρωτογενή τομέα, τους παραγωγούς και κτηνοτρόφους της Ηπείρου.

Η περιφερειακή παράταξη "Ήπειρος Ανατροπής "με επικεφαλής την Όλγα Γεροβασίλη, βουλευτή Άρτας του ΣΥΡΙΖΑ, συνεχίζει τις επαφές και ενημερωτικές επισκέψεις σε φορείς και υπηρεσιακούς παράγοντες της περιοχής μας προκειμένου να λάβει γνώση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι της Ηπείρου και να συμβάλλει στην συνέχεια, στην προσπάθεια διαχείρισης και επίλυσης των προβλημάτων με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και προς όφελος των πολιτών.
Την  Τρίτη 26 Αυγούστου ,περιφερειακοί σύμβουλοι και μέλη της παράταξης 'Ήπειρος Ανατροπής" πραγματοποίησαν ενημερωτική επίσκεψη στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ στα Ιωάννινα και συζήτησαν αναλυτικά ζητήματα που αφορούν στον πρωτογενή τομέα παραγωγής της περιοχής μας, όπως οι ενισχύσεις στους κτηνοτρόφους το θέμα που ανέκυψε με τους βοσκοτόπους και για την εφαρμογή της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.
 Από τη συζήτηση που διεξήχθηκε, αναδείχθηκε ότι η επιλογή των κυβερνήσεων μέχρι σήμερα να μην προχωρήσουν στην δημιουργία του εθνικού κτηματολογίου εντείνει τα τεχνικής φύσης προβλήματα που αφορούν στην χρήση γης και τις δραστηριότητες των κτηνοτρόφων. Σε κάθε περίπτωση όμως το κύριο πρόβλημα των αγροτοκτηνοτρόφων είναι η συνεχιζόμενη καταστροφική πολιτική της κυβέρνησης και η πιστή εφαρμογή της από τους τοπικούς άρχοντες της συγκυβέρνησης που οδηγεί στην οικονομική τους εξαθλίωση, στην εγκατάλειψη των χωριών και την περαιτέρω συρρίκνωση του πρωτογενή τομέα στην περιοχή μας
Η περιφερειακή παράταξη "Ήπειρος Ανατροπής", παλεύει για την εφαρμογή μιας νέας πολιτικής που θα στηρίζει ουσιαστικά τον πρωτογενή τομέα, τους παραγωγούς και κτηνοτρόφους της Ηπείρου. Με παρεμβάσεις και προτάσεις στο νέο Περιφερειακό συμβούλιο θα επιδιώξει την λήψη μέτρων προστασίας του μεσαίου και μικρού παραγωγού - κτηνοτρόφου ,που αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της κτηνοτροφίας στην περιοχή μας.

Μη ληξιπρόθεσμες οι οφειλές του ΕΝΦΙΑ μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου - Κατατέθηκε η πρώτη τροπολογία για τις μεταβολές του ΕΝΦΙΑ -

Κατατέθηκε στην βουλή η πρώτη τροπολογία για τον ΕΝΦΙΑ το Υπ.Οικονομικών. 
Σύμφωνα με την τροπολογία μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου δεν καθίσταται ληξιπρόθεσμη  η οφειλή της πρώτης δόσης και κατά συνέπεια είναι δυνατή η έκδοση φορολογικής ενημερότητας ή βεβαίωση οφειλής από τους υπόχρεους.
Ωστόσο αναμένεται και άλλη τροπολογία για τις λοιπές διορθώσεις του ΕΝΦΙΑ με βάση τις εξαγγελίες του Υπουργείου.
Σημειώνεται ότι η εν λόγω τροπολογία δεν μεταθέτει ούτε αυξάνει τις δόσεις του ΕΝΦΙΑ όπως εσφαλμένα δημοσιεύουν κάποια μέσα ενημέρωσης.ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ      «Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών»
                                                    Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται ότι οφειλές από πράξεις προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. που έχουν εκδοθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος, δεν καθίστανται ληξιπρόθεσμες πριν από την 30η Σεπτεμβρίου 2014 και, επιπροσθέτως τούτου (συνεπειών του ληξιπροθέσμου), δεν λαμβάνονται υπόψη, έως την ημερομηνία αυτή, για την έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής του άρθρου 12 του ν.4174/2013.
                                                       Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
"Στο άρθρο 8 του ν. 4223/2013 προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής:
«Οφειλές από πράξεις προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. που έχουν εκδοθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος, δεν καθίστανται ληξιπρόθεσμες πριν από την 30ή Σεπτεμβρίου 2014 και, επιπροσθέτως, δεν λαμβάνονται υπόψη, έως την ημερομηνία αυτή, για την έκδοση φορολογικής ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 »
Το άρθρο 8 πλέον μετά την ψήφιση της συγκεκριμένης τροπολογίας θα έχει ως εξής :
Άρθρο 8 του ν. 4223/2013 Πληρωμή του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων
1.    Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου, ή σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, καθεμιά από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ευρώ, και από τις οποίες η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου και η τελευταία δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.
Ποσά φόρου μέχρι πέντε (5) ευρώ δεν είναι απαιτητά και είτε συμψηφίζονται έναντι απαιτήσεων του φορολογούμενου κατά της Φορολογικής Διοίκησης είτε συνυπολογίζονται κατά τον υπολογισμό οφειλών αυτού από την εκκαθάριση του ιδίου φόρου επόμενων ετών.
2.    Ειδικότερα, θέματα σχετικά με τον τρόπο καταβολής του φόρου καθορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.
3. Οφειλές από πράξεις προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. που έχουν εκδοθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος, δεν καθίστανται ληξιπρόθεσμες πριν από την 30ή Σεπτεμβρίου 2014 και, επιπροσθέτως, δεν λαμβάνονται υπόψη, έως την ημερομηνία αυτή, για την έκδοση φορολογικής ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής του άρθρου 12 του ν.  4173/2013.

Spiegel: Οι Έλληνες δεν μπορούν να πληρώσουν τους φόρους

«Η οικονομία της Ελλάδας ανακάμπτει σιγά-σιγά αλλά τώρα έρχεται ένα νέο χτύπημα: όλο και περισσότεροι Έλληνες δεν μπορούν να πληρώσουν τους φόρους τους. Μόνο τους πρώτους επτά μήνες του χρόνου αυξήθηκαν τα φορολογικά χρέη κατά 7,2% όπως ανέφερε ο ελληνικός τύπος την Τετάρτη επικαλούμενος το υπουργείο Οικονομικών. Το σύνολο των οφειλόμενων φόρων ανέρχεται στα 67,9 δισ. ευρώ. Σε αυτούς έρχονται να προστεθούν 77 δισ. ληξιπρόθεσμα δάνεια καθώς και 15 δισ. ευρώ οφειλόμενες εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία».

Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2014

Αντιδράσεις εμπόρων-βιοτεχνών-επαγγελματιών για ΟΑΕΕ- Σύσκεψη ΕΣΕΕ-ΓΣΕΒΕΕ-ΠΟΕΙΑΤΑ-ΣΑΤΑ-ΠΣΧΕΜ για τις απειλές από ΟΑΕΕ και ΚΕΑΟ στους ΜμΕ

Θύελλα αντιδράσεων από τους εμπόρους, βιοτέχνες και επαγγελματίες έχει προκαλέσει η μαζική αποστολή ειδοποιητηρίων του ΟΑΕΕ προς τους ασφαλισμένους του. Η ΕΣΕΕ (Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου), η ΓΣΕΒΕΕ (Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας), η ΠΟΕΙΑΤΑ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών ΤΑΞΙ), το ΣΑΤΑ (Συνδικάτο Αυτοκινητιστών ΤΑΞΙ Αττικής) και το ΠΣΧΕΜ (Πανελλήνιο Συνδικάτο Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών) εκφράζουμε την έντονη αντίθεση μας στα απειλητικά αυτά “ραβασάκια” προς τους επαγγελματίες που δοκιμάζονται από την ύφεση και τον οικονομικό στραγγαλισμό και ζητάμε την αναστολή της αποστολής τους.

Θεωρούμε ότι με εκφοβισμούς και απειλές δεν είναι δυνατόν να αυξηθεί η ρευστότητα του ταμείου των ελευθέρων επαγγελματιών. Είναι προφανές ότι όποιος από τους ασφαλισμένους μπορούσε μέχρι τώρα να ενταχθεί και να ανταποκριθεί στις υφιστάμενες ρυθμίσεις, το έχει ήδη κάνει.

Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα, οι φορείς μας αποφάσισαν κοινή δράση για την αντιμετώπιση του σοβαρού αυτού προβλήματος που έχει στοιχεία ανθρωπιστικής κρίσης και μπαίνουν μπροστά σε ένα αγώνα αλλαγής πολιτικής που κύριο στόχο έχει να σωθούν τόσο η κοινωνία όσο και οι επαγγελματίες.

Κυριακή, 24 Αυγούστου 2014

«Μπλόκο» από 20 βουλευτές, μεταξύ των οποίων και ο κ. Κασσής, για τον ΕΝΦΙΑ!


Στελέχη της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ  ζητούν την άμεση  διόρθωση των λαθών  και την τιμωρία των υπευθύνων!  Αγνοούν δηλαδή ότι υπεύθυνοι για την ψήφιση  του  άδικου νόμου είναι οι ίδιοι.
 Μεταξύ των  20   σύμφωνα με δημοσίευμα της  εφημερίδας Realnews  είναι και  ο συντοπίτης μας  βουλευτής  Μιχάλης Κασσής ο οποίος  δήλωσε τα εξής:
 « Οφείλουμε  ως Κυβέρνηση  ( και γιατί όχι ως βουλευτές;)  να ζητήσουμε  συγγνώμη για τη μεγάλη  αναστάτωση που έχει προκληθεί στην κοινωνία με την ανακοίνωση του ΕΝΦΙΑ και τα  λάθη που βρέθηκαν. Πρέπει να τροποποιήσουμε το νόμο , ώστε  να γίνει  πιο αναλογικός και δίκαιος και ο καθένας  να πληρώσει σύμφωνα  με τα περιουσιακά του στοιχεία. Αν δεν  γίνουν αυτές οι τροποποιήσεις , υπάρχει  σοβαρό πρόβλημα  στην κυβέρνηση και πολιτικές ευθύνες  στους καθ΄  ύλην αρμόδιους του υπουργείου ( δηλαδή οι αρμόδιοι του υπουργείου  νομοθετούν και οι βουλευτές  απλά ψηφίζουν;). Αν  οι ρυθμίσεις δεν είναι  σύμφωνες  με όσα  ψηφίσαμε ( σύμφωνες με όσα ψηφίσατε είναι)  , αν δεν  μας  ικανοποιούν, δεν υπάρχει περίπτωση  να το ψηφίσω»
ΣΧΟΛΙΟ:  Πόσες φορές  μιλήσατε  και πράξατε αντίθετα  με τα όσα  έχετε  πει!  Φτάνουν  πια οι λεονταρισμοί  με το πρόσχημα  του πατριωτικού χρέους  διατήρησης  της συγκυβέρνησης. Αν ενθυμούμαστε καλά οι ίδιοι λεονταρισμοί προβλήθηκαν και κατά την ψήφιση  του νόμου  για να  μετατραπούν  στη συνέχεια  σε θετική ψήφο μετά τις βελτιώσεις που έγιναν  και μείνατε ικανοποιημένοι. Τροποποιήσεις που σήμερα  αποκαλύπτουν τα εκκαθαριστικά   άδικες ( π.χ. τιμές ζώνης Αμφιθέας, Πεδινής , Λιγκιάδων κλπ)  και  σας αναγκάζουν  υπό το βάρος της κοινωνικής πίεσης  να δηλώνετε ξανάότι  αν οι ρυθμίσεις  δεν είναι σύμφωνες  με όσα ψηφίσετε !  δεν υπάρχει περίπτωση  να το ψηφίσετε;. Εδώ ισχύει η παροιμιώδης αυτή έκφραση ¨Τα ίδια Παντελάκη μου, τα ίδια Παντελή μου¨
Σημείωση: Οι σημειώσεις στις παρενθέσεις δικές μας.

Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2014

Με ύφεση 4%, αύξηση εσόδων 27%!!!

  Ξετινάζουν μισθωτούς, συνταξιούχους και μικρομεσαίους επαγγελματίες. Η υπερφορολόγηση και η σχεδιασμένη υπεραπόδοση των φόρων, υπό τον φόβο νέων ληξιπρόθεσμων χρεών, έχουν οδηγήσει σε πρωτοφανή φορολογική λαίλαπα. 
   Η εξοντωτική φορομπηχτική πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση κατ’ εντολήν των δανειστών, και η οποία έχει οδηγήσει σε απόγνωση χιλιάδες μισθωτούς, συνταξιούχους και μικρομεσαίους επαγγελματίες, αποτυπώνεται... απόλυτα στα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) για τα φορολογικά έσοδα. Με ύφεση 4% και με σωρευτική μείωση των μισθών τουλάχιστον κατά 35% στα μνημονιακά χρόνια, η κυβέρνηση μπορεί να επαίρεται ότι από το «ξετίναγμα» των φορολογουμένων αύξησε τις εισπράξεις από άμεσους φόρους κατά περίπου 27% στο 7μηνο του 2014.
  Η υπερφορολόγηση και η σχεδιασμένη υπεραπόδοση των φόρων, υπό τον φόβο νέων ληξιπρόθεσμων χρεών, έχουν οδηγήσει σε πρωτοφανή φορολογική λαίλαπα, η οποία αναμένεται να λάβει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις καθώς εκκρεμούν ακόμα άλλες δύο δόσεις για την πληρωμή του φόρου εισοδήματος και ολόκληρος ο ΕΝΦΙΑ του 2014.

ΝΙΑΓΑΡΑΣ


ΠΕΑΚΙ: Παραμονές και αποστρατείες στη νέα ΔιοίκησηΠετυχημένο κρίθηκε το έργο του προέδρου του  Πανηπειρωτικού Αθλητικού Κέντρου Ιωαννίνων (Π.Ε.Α.Κ.Ι)  κ. Συκοβέλου  και σύμφωνα με δημοσιεύματα η πολιτική ηγεσία (τοπική & κεντρική)  ανανέωσε τη θητεία του   για να μην ανασχεθεί  η εξελικτική πορεία  των έργων και για να  απορροφηθεί η από μηχανής Θεού   έκτακτη επιχορήγηση των 100.000 ευρώ  του Υπουργού Πολιτισμού  και Αθλητισμού κ. Τασούλα.

    Πιστεύουμε ότι με την ανάληψη των καθηκόντων του  θα   δημοσιοποιήσει και το τεράστιο  έργο  που έχει παραγάγει  κατά τη διετή θητεία  και   κυρίως το έργο που προγραμματίζει για την επόμενη περίοδο, μετά και από τη μη ανανέωση της θητείας μελών της διοίκησης. Διαφαίνεται πως η διαχείριση του  κολυμβητηρίου παρουσίασε  σοβαρές στρεβλώσεις  στις οποίες η νέα διοίκηση οφείλει να αναφερθεί .


   Την ίδια υποχρέωση βεβαίως έχουν  και τα μέλη που απομακρύνθηκαν μια και  οι γενικοί φορείς του κράτους αλλά  και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου οφείλουν να τηρούν τις αρχές της διαφάνειας  και της πλήρους νομιμότητας στη λειτουργία   των αθλητικών εγκαταστάσεων ( άδειες λειτουργίας, τήρηση των  δημοσιονομικών κανόνων κλπ).

 Κλείνοντας, να ευχηθούμε στη νέα  διοίκηση  δύναμη και πρόοδο  για να υπερβεί  την  στασιμότητα  που  βιώνει η περιοχή μας  σε αθλητικές υποδομές.
  

 

Πέμπτη, 21 Αυγούστου 2014

Ζητωωωωωωω...ο ΕΝΦΙΑΑΑΑΑΑΑ...


Τι είμαστε σαν χωρα;


Οι συνταξιούχοι θα ξεπεράσουν τους υπαλλήλους το 2016

Αυτό θα είναι το αποτέλεσμα της εφαρμογής του κανόνα μία πρόσληψη για κάθε δέκα αποχωρήσεις - συνταξιοδοτήσεις που εφαρμόζεται από το 2012 και θα ισχύσει μέχρι τέλος του 2016.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έχει δημοσιεύσει το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΔΜΗΔ) από το τέλος του 2009 έως τα μέσα περίπου του 2014, ο αριθμός των υπαλλήλων του στενού δημοσίου τομέα (σ.σ. υπουργεία, δήμοι, περιφέρειες, υγεία, παιδεία) έχει μειωθεί, λόγω αποχωρήσεων, από τις 865.153 στις 635.338, δηλαδή κατά 229.815 (-26,5%).
Την ίδια στιγμή, ο αριθμός των συνταξιούχων του στενού δημοσίου που πληρώνονται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ), αυξήθηκε μόλις από τις από τις 403.033 στις 462.473, δηλαδή κατά 59.440, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε τον περασμένο Ιούλιο το υπ. Εργασίας.
Που οφείλεται αυτή η διαφορά... 170.375 μεταξύ των μετρήσεων του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και εκείνων του Υπ. Εργασίας την περίοδο 2009 - 2014; Είναι απλό, σημειώνουν από το ΥΠΟΙΚ:
Το Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης μετρά όσους υπαλλήλους του στενού δημόσιου τομέα κατέθεσαν αίτηση για να λάβουν σύνταξη, αποχωρώντας από την ενεργό υπηρεσία.
Αντίθετα, το ΓΛΚ και το Υπ. Εργασίας μετρούν μόνο εκείνους τους αποχωρήσαντες από το στενό δημόσιο στους οποίους πληρώνει κανονικά τη σύνταξη.
Από το ΥΠΟΙΚ παραδέχονται πως η γιγάντια αυτή διαφορά μεταξύ των αποχωρησάντων από το στενό δημόσιο και εκείνων που εισπράττουν τη σύνταξη τους (36% σημερινών συνταξιούχων...) οφείλεται συντριπτικά στις καθυστερήσεις που σημειώνονται στην απονομή σύνταξη σε όσους αποχωρούν από την ενεργό υπηρεσία και όχι στο ρυθμό θνησιμότητας των συνταξιούχων δημοσίων υπαλλήλων. Εξάλλου σήμερα μία στις τρεις συντάξεις που δίνει το δημόσιο είναι "συντάξεις θανάτου" (σ.σ. κληρονομούνται σε συγγενείς α΄ βαθμού του θανάντος συνταξιούχου δημοσίου) και, άρα ένα άρα πολύ μεγάλο μέρος των συνταξιοδοτικών δαπανών του δημοσίου δεν μειώνεται λόγω του θανάτου των δικαιούχων τους.
Στο ΥΠΟΙΚ αναγνωρίζουν πως αν αποδίδονταν, με τους ρυθμούς που ίσχυαν πριν το μνημόνιο (τ΄ αργότερο σε έξι μήνες), οι συντάξεις στους αποχωρούντες από το στενό δημόσιο, τότε θα έπρεπε οι συνταξιούχοι του δημοσίου να... ξεπερνούν ήδη τους εργαζομένους σ΄ αυτό. Και αυτό γιατί στους 462.473 σημερινούς συνταξιούχους θα έπρεπε να προστεθούν άλλοι 170.375 αποχωρήσαντες από το δημόσιο εκ των οποίων ένα ελάχιστο μέρος έχει πάρει σύνταξη φτάνοντας πάνω – κάτω τους... 632.848!
Να σημειωθεί πως σύμφωνα με τους στόχους που έχει θέσει το ΥΔΜΗΔ στην τρόικα, όπως φαίνεται στην τελευταία έκθεση της Κομισιόν για την Ελλάδα, το πλήθος των υπαλλήλων του στενού δημόσιου τομέα θα πρέπει να φτάσει στο τέλος του 2016 τις 606. 170. Δηλαδή σε δύο περείπου χρόνια οι υπάλληλοι του στενού δημόσιου τομέα θα πρέπει να είναι κατά 26.678 λιγότεροι από τους συνταξιούχους...
Αυτή η τάση -ανεξάρτητα από τις όποιες μικρές αυξομειώσεις μπορεί να παρουσιάσουν τα αριθμητικά στοιχεία για τον αριθμό των εργαζομένων ή των συνταξιούχων- είναι εντελώς αδύνατο να αντιστραφεί τα επόμενα τρία - τέσσερα χρόνια, λένε οι ίδιες πηγές.
Συνεπώς πολύ νωρίτερα από τη λήξη του τρέχοντος μεσοπρόθεσμου προγράμματος (2014 - 2018) οι συνταξιούχοι του δημοσίου θα ξεπεράσουν τους εργαζομένους αυτούς.
Πηγή: www.capital.gr

Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2014

Απαλλάσσονται από φορολογικές κυρώσεις οι διοικήσεις χρεωμένων δημοτικών επιχειρήσεων των οποίων τα χρέη έχουν διαγραφεί

Γνωμοδότηση του ΝΣΚ έκανε δεκτή το υπ.οικονομικών σύμφωνα με την οποία η διαγραφή των οφειλών των δημοτικών επιχειρήσεων και η ταυτόχρονη βεβαίωση αυτών σε βάρος των οικείων ΟΤΑ, που θεσπίστηκε με τον ν.4071/2012  (άρθρο 10), όπως συμπληρώθηκε με τον ν.4170/2013(άρθρο 77) συνεπάγεται και την απαλλαγή των διοικούντων τις δημοτικές επιχειρήσεις από την προσωπική και αλληλέγγυα ευθύνη τους. Τούτο διότι, αφού δεν υφίσταται η οφειλή στο όνομα του αρχικού υποχρέου δεν μπορεί να υπάρχει στο όνομα του αλληλεγγύως υποχρέου. Η διαγραφή των οφειλών που βεβαιώθηκαν ταμειακά αποτελεί διαγραφή του χρέους και επομένως δεν μπορεί να υφίσταται ευθύνη των διοικούντων τη δημοτική επιχείρηση, αφού ο αρχικός και κύριος υπόχρεος παύει να ευθύνεται. Έτσι η διαγραφή του χρέους των δημοτικών επιχειρήσεων και η επαναβεβαίωσή τους στους οικείους ΟΤΑ συνιστά λόγο απόσβεσης της φορολογικής ενοχής συνολικά και αντικειμενικά, υπό την έννοια ότι απαλλάσσονται αυτής και τα δύο φορολογικά υποκείμενα, ήτοι η δημοτική επιχείρηση και ο διοικών αυτήν.
Επισημαίνεται ότι οι φορολογικές εν γένει διατάξεις οι οποίες οριοθετούν το φορολογικό υποκείμενο, είναι αυστηρού δικαίου και ως εκ τούτου στενά ερμηνευτέες, με αποτέλεσμα η διοίκηση να υποχρεούται κατά την εφαρμογή των νόμων να προβαίνει σε στενή γραμματική ερμηνεία των φορολογικών διατάξεων, αποκλειομένης της διασταλτικής ερμηνείας ή της ανάλογης εφαρμογής.
Επομένως, τα φυσικά πρόσωπα που ήταν συνυπόχρεα με τις δημοτικές επιχειρήσεις για την εξόφληση των οφειλών, μετά την ισχύ των διατάξεων του ν.4071/2012 και 4170/2013  δεν ευθύνονται για το ποσό της κύριας οφειλής.
Ως προς το ζήτημα της ευθύνης των Δημάρχων των ΟΤΑ που αναλαμβάνουν την εξόφληση των οφειλών των δημοτικών επιχειρήσεων, δεν προκύπτει εκ του ν.4071/21012, προσωπική και αλληλέγγυος ευθύνη αυτών.

Τρίτη, 19 Αυγούστου 2014

ΤτΕ: Στα 2,4 δισ. το πλεόνασμα στο επτάμηνο - Επιβεβαιώνει τα στοιχεία του υπ. Οικονομικών

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2014 το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε έλλειμμα 1.721 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 7.932 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 27.033 εκατ. ευρώ, από 24.761 εκατ. ευρώ πέρυσι. Σε αυτά περιλαμβάνεται ποσό ύψους 1.310 εκατ. ευρώ από αποπληρωμή προνομιούχων μετοχών, ενώ δεν περιλαμβάνονται 62 εκατ. ευρώ από τη μεταφορά των αποδόσεων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου από τις κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος.
Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, στις οποίες περιλαμβάνονται και δαπάνες ύψους περίπου 308 εκατ. ευρώ που αφορούν την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών, καθώς και δαπάνες ύψους 451 εκατ. ευρώ που αφορούν τη συμμετοχή της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης, διαμορφώθηκαν σε 28.768 εκατ. ευρώ, από 33.887 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2013.
Το ταμειακό πρωτογενές αποτέλεσμα του κρατικού προϋπολογισμού (πλεόνασμα 2.422 εκατ. ευρώ) παραμένει πλεονασματικό εάν συμπεριληφθούν τα έσοδα από τη μεταφορά των αποδόσεων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου από τις κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος και αφαιρεθούν έσοδα από την αποπληρωμή προνομιούχων μετοχών, καθώς και δαπάνες που αφορούν την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών και τη συμμετοχή της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης. 
Υ/Γ: Μια και το πλεόνασμα  άγγιξε τα 2,4 δισ  το επτάμηνο, καλό θα είναι να επιστρέψει στην πραγματική  οικονομία κάνοντας αρχή από τις αδικίες  του ΕΝΦΙΑ.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΣΑΜΑΡΑ


ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ σχετικά με την εξισωτική αποζημίωση η πραγματικότητα τους διαψεύδει


        ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σε αδιέξοδο οδηγούνται οι κτηνοτρόφοι της Ηπείρου με την, μεθοδευμένη από την συγκυβέρνηση, μεγάλη μείωση της επιλεξιμότητας των βοσκοτόπων.
Το πρόβλημα, όμως, δεν εστιάζεται μόνο στο ότι πάρα πολλοί κτηνοτρόφοι έμειναν ουσιαστικά έξω από την εξισωτική αποζημίωση, καθώς, αντί για το ποσό που ανέμεναν να τους καταβληθεί, και που, με βάση αυτό, είχαν κάνει τον προγραμματισμό τους, βρέθηκαν αντιμέτωποι με μικροποσά ελεημοσύνης.
Το πρόβλημα είναι πολύ πιο σύνθετο, καθώς η εγκληματική πολιτική του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του ΟΠΕΚΕΠΕ οδηγεί σε πραγματικό αφανισμό την κτηνοτροφία στην περιοχή μας.
Αν δεν γίνουν άμεσες διορθωτικές παρεμβάσεις, οι συνέπειες για τους κτηνοτρόφους της περιοχής θα είναι καταστροφικές. Εκτός της εξισωτικής αποζημίωσης, θα κληθούν να επιστρέψουν και μεγάλο μέρος της περσινής ενιαίας ενίσχυσης.
Είναι, λοιπόν, απολύτως δικαιολογημένη η αγανάκτηση των κτηνοτρόφων, που μετατρέπεται σε οργή, καθώς, παρά τις παλαιότερες, αλλά και σημερινές ανακοινώσεις του Περιφερειάρχη Ηπείρου και βουλευτών της συγκυβέρνησης, ότι το πρόβλημα είχε δήθεν λυθεί, η πραγματικότητα τους διαψεύδει.
Δυστυχώς όμως, το σημερινό πρόβλημα δεν είναι αποτέλεσμα αβλεψίας, αδιαφορίας ή λάθους. Οι μειώσεις της επιλεξιμότητας έρχονται να συμπληρώσουν μια σειρά πολιτικών που οδηγούν στοχευμένα τον πρωτογενή τομέα της περιοχής μας σε αφανισμό.
Προηγήθηκαν μια σειρά άλλων καταστροφικών πολιτικών:
-         Φορολόγηση αγροτεμαχίων
-         Κλείσιμο της ΑΤΕ, σταμάτημα της αγροτικής πίστης
-         Αύξηση κόστους παραγωγής (ενέργεια, άρδευση, λιπάσματα, ζωοτροφές κλπ)
-         Μείωση ρευστότητας (Ξεπούλημα της ΔΩΔΩΝΗΣ, φορολογική αφαίμαξη)
Η περιφερειακή παράταξη ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ θεωρεί πως η συγκυβέρνηση, με την πολιτική που ακολουθεί, καταστρέφει την παραγωγική βάση της χώρας και τους ανθρώπους του μόχθου. Οδηγεί στην μείωση του ζωϊκού κεφαλαίου, προς όφελος όσων εποφθαλμιούν την ελληνικότητα των κτηνοτροφικών προϊόντων, στην ερήμωση της περιφέρειας και στην συγκέντρωση της αγροτικής γης στα χέρια λίγων.
Ως περιφερειακή παράταξη, συμπαραστεκόμαστε στο δίκαιο αίτημα των κτηνοτρόφων να υπάρξει ΑΜΕΣΗ πολιτική λύση στο πρόβλημα που έχει ανακύψει από την αδιαφανή διαδικασία χαρακτηρισμού των βοσκοτόπων και να γίνει η πληρωμή της εξισωτικής αποζημίωσης σε όλους, με βάση τις αιτήσεις που κατατέθηκαν στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ).

Κυριακή, 17 Αυγούστου 2014

Τα ερείπια μιας… «Μεγάλης Ιδέας».


Τι λέει η συγκυβέρνηση  και τα κόμματα  σήμερα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 οι οποίοι ξεπέρασαν κατά 600% τον προϋπολογισμό τους, ενώ τα ολυμπιακά ακίνητα ρημάζουν σήμερα εγκαταλειμμένα;

Τσά! (ή, τρωκτικά και τυφλοπόντικες)...

Αποφάσισαν παραμονές δεκαπενταύγουστου να μας διασκεδάσουν.
     Να μην πάμε, βρε αδελφέ, και σκαστοί πριν προλάβουμε να πληρώσουμε και τον ΕΝΦΙΑ!

     Στην φωτογραφία βλέπουμε τον μαθητή και τον δάσκαλό. Της κωλοτούμπας.
     Οι εποχές που ο δάσκαλος είχε εκνευριστεί γιατί πολλοί θεωρούσαν τον μαθητή ανώτερο του δασκάλου,
     ..και εκδήλωνε την δυσαρέσκειά του με κοσμητικά επίθετα εναντίον του μαθητή: ''ο Ψευταράς είναι παλιάνθρωπος'', ή ''Ψευταράς...

και Χοντρός είναι φιλιππινέζες του Τόμσεν και πραξικοπηματίες'', ή  ''ο Ψευταράς είναι μέσα στις λίστες της Siemens'',
     ..οι εποχές εκείνες, τελείωσαν οριστικά.
     Ο αυτοκράτορας της κωλοτούμπας, ο διαχρονικός τυφλοπόντικας της εξουσίας, το υπερμεγέθες τρωκτικό,
     ..αφού μάσησε 650 χιλιάρικα προεκλογική επιδότηση για το ανύπαρκτο κόμμα του, κι αφού πήρε και άδεια πανελλαδικής εμβέλειας για το κανάλι με τις τσόντες,
     ..επιστρέφει στο ''μπ@υρδέλο'' (όπως ο ίδιος είχε ονομάσει το κυβερνητικό κόμμα), για να εμποδίσει, λέει, ''πάση θυσία'', τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να γίνει πρωθυπουργός!
     Κι έτσι όλος μαζί ο εσμός των τρωκτικών,
     ..ό,τι πιό ανήθικο και αηδιαστικό κυκλοφορεί στην Ελλάδα,
     ..θα προσπαθήσουν μαζί και ενωμένοι στην κοινή τους μάσα,
     ..με όλη την πολιτική αλητεία που τους διέπει,
     ..να γαντζωθούν με νύχια και με δόντια στην εξουσία,
     ..στην ουσία όμως να γαντζωθούν και να ξεσκίσουν το σώμα του ελληνικού λαού, ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ, την δική τους τσέπη, την δική τους αηδιαστική εξουσιομανία.
     Σας καμαρώνουμε, ω εμετικές φυσιογνωμίες!
     Σας θαυμάζουμε, ω αποβράσματα της πολιτικής (ως έννοια και ως πρακτική)!
     Συνεχίστε το υπόγειο έργο σας!
     Μας ατσαλώνετε,
     Και μας εμπνέετε!..

Ντροπολογίες και γνωμοδοτήσεις αλα καρτ


Η εφορία φέρνει ύπνο και κλάματα


Η αριστερά της Παναγίας..


Πέμπτη, 14 Αυγούστου 2014

Δεν έχει Ενδιαφέρον;


Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου θα γίνονται επιστροφές φόρων ανεξάρτητα από τις οφειλές του ΕΝΦΙΑ

Με την απόφαση   ΔΠΕΙΣ Α 1116352 ΕΞ 2014/13.8.2014  που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β' 2215 της 13η Αυγούστου 2014, η ΓΓΔΕ εξαίρεσε τις οφειλές από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α από τον αυτεπάγγελτο συμψηφισμό μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου. Με αυτή την ρύθμιση οι φορολογούμενοι που έχουν είτε επιστροφές φόρου είτε άλλου είδους απαιτήσεις από το δημόσιο, μπορούν να τις εισπράξουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου χωρίς τον φόβο του συμψηφισμού με το ήδη βεβαιωμένο από τις 30.7.2014 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
Συγκεκριμένα η απόφαση προσθέτει νέα παράγραφο στην "ΔΠΕΙΣ Α 1120401 ΕΞ 30.7.2013 -Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας για την εξαίρεση από τον αυτεπάγγελτο συμψηφισμό χρηματικών απαιτήσεων οφειλετών έναντι του Δημοσίου με βεβαιωμένα αλλά μη ληξιπρόθεσμα χρέη αυτών προς το Δημόσιο" απόφαση του υπ.οικονομικών ως εξής:
«3. Χρηματικές απαιτήσεις οφειλετών έναντι του Δημοσίου εξαιρούνται από τον αυτεπάγγελτο συμψηφισμό με βεβαιωμένες μη ληξιπρόθεσμες οφειλές αυτών που έχουν προκύψει από την εκκαθάριση του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (Ε.Ν.Φ.Ι.Α.) έτους 2014.
Η ανωτέρω εξαίρεση παρέχεται μέχρι και την 30−9−2014.»

Τετάρτη, 13 Αυγούστου 2014

Φύκια για μεταξωτές κορδέλες μας πουλάει η Κυβερνητική εκπρόσωπος κ. Βούλτεψη!

Φύκια για μεταξωτές κορδέλες μας πουλάει η Κυβερνητική εκπρόσωπος κ. Βούλτεψη, με το να μας λέει ότι πρόκειται για ένα λογισμικό λάθος που τους διέφυγε και έδωσε αυτά τα εξοντωτικά εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ.
Πρόκειται για μεγάλο ψεύδος μια και οι υπερβολές παρατηρούνται μόνο στις περιοχές που δεν έχουν ενταθεί στον αντικειμενικό προσδιορισμό με αποτέλεσμα να εφαρμόζεται ο νόμος που ψήφισαν και που τώρα διαμαρτύρονται. Η διάταξη λοιπόν του άρθρου 4 του ν.4223/31.12.2013 ορίζει τα εξής για τα οικόπεδα :ββ) Αν το οικόπεδο βρίσκεται σε περιοχή, στην οποία δεν έχουν καθοριστεί με τις αποφάσεις που προβλέπονται στο προηγούμενο εδάφιο, συντελεστής οικοπέδου (Σ.Οικ.), συνολική τιμή εκκίνησης του οικοπέδου και συντελεστής αξιοποίησης οικοπέδου (Σ.Α.Ο.), λαμβάνονται οι χαμηλότεροι Σ.Οικ., συνολική τιμή εκκίνησης του οικοπέδου και Σ.Α.Ο. της ζώνης με τη χαμηλότερη τιμή ζώνης της οικείας Δημοτικής Ενότητας, όπως ορίζονται κάθε φορά στις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που εκδίδονται κατ` εξουσιοδότηση του άρθρου 41 του ν.1249/1982. Αν δεν έχουν καθοριστεί τέτοιες ζώνες και τέτοιοι συντελεστές στη Δημοτική Ενότητα, λαμβάνονται οι κατώτερες αντίστοιχες τιμές του οικείου Δήμου, και, αν δεν έχουν καθοριστεί ούτε στο Δήμο, λαμβάνονται οι κατώτερες αντίστοιχες τιμές της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. "και, αν δεν έχουν καθοριστεί ούτε στην Περιφερειακή Ενότητα, λαμβάνονται οι κατώτερες αντίστοιχες τιμές της οικείας Περιφέρειας."
*** Οι μέσα σε " " λέξεις της υποπερ. ββ΄ προστέθηκαν με το άρθρο 52 παρ.10 Ν.4276/2014 ΦΕΚ Α 155/30.7.2014.
Σημειώνεται ότι παρόμοια είναι και η διάταξη για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ στα κτίρια.
Δεν φθάνουν τα εκκαθαριστικά που έχουν προκαλέσει την κοινή γνώμη μια και οι πολίτες έχουν από καιρό ξεπεράσει τις αντοχές τους λόγω της υπερβολικής φορολογίας, η οποία εξοντώνει κάθε δημιουργικό κύτταρο αυτής της κοινωνίας, που συνεχίζει να βλέπει την ασύλληπτη προχειρότητα και επιπολαιότητα στα νομοσχέδια, έχουμε και τις κατινιές της παραπάνω κυβερνητικής εκπροσώπου… Έλεος….

“Απάντηση” Βλαδίμηρου Πούτιν στον σύντροφο Μανώλη Γλέζο!Διά χειρός ενός απλού Έλληνα Πολίτη.
Σύντροφε και Συναγωνιστή Μανώλη,
Εκτίμησα δεόντως την επιστολή σου, και τα αισθήματά σου, με τα οποία προσπαθείς να σώσεις το Λαό σου, από τη γάγγραινα που λέγεται Παγκόσμια Σιωνιστική Δικτατορία. Όμως.
Έχεις ποτέ δεί άνθρωπο ή κράτος να ευεργετεί τον εχθρό του;;;
Μόνο ο Ιησούς Χριστός έπραξε αυτό, για τους σταυρωτές Του!!!
Σήμερα οι σταυρωτές του Ιησού, Σιωνιστές Ιουδαίοι, με τη βοήθεια Ιησού Χριστού, έγιναν επικίνδυνη υπερδύναμη!!!
Εάν υπάρχει τέτοιο κράτος-κυβέρνηση να βοηθά τον εχθρό του, τότε αυτό διαπράττει εσχάτη προδοσία κατά του Λαού του!!!
Όμως η κυβέρνησή σας βοηθά τους εχθρούς του Ελληνισμού!!!
Εμείς δεν βοηθάμε τους εχθρούς μας!!!
Η Ελλάς σαν μέλος του Σιωνιστικού ΝΑΤΟ, και της Σιωνιστικής Ε.Ε. είναι -εν τοις πράγμασι- εχθρός της Ρωσίας.
Ο οικονομικός πόλεμος ξεκίνησε πρώτα από τη Σιωνιστική Δύση. Δηλαδή η Παγκόσμια Σιωνιστική διακυβέρνηση του προέδρου ΡΟΤΣΙΛΝΤ, «Ήρξατο χειρών αδίκων».
Προ ημερών ο Έλλην «Ποροσένκο», (Τούρκογλου), έστειλε πολεμικά πλοία και αεροπλάνα στη Μαύρη Θάλασσα, εναντίον της Ρωσίας, κατ’ εντολή του Σιωνιστικού ΝΑΤΟ.
Ο Έλλην «Ποροσένκο»-(Τούρκογλου) επεσκέφθη πρόσφατα το Κίεβο για να δώσει διεθνή υποστήριξη στο Σιωνιστή πιόνι Ποροσένκο, υπάλληλο της παγκόσμιας Σιωνιστικής Δικτατορίας και Νέας Τάξης Πραγμάτων, των κ.κ. ΡΟΤΣΙΛΝΤ & ΡΟΚΦΕΛΕΡ.
Σύντροφε Μανώλη,
Τα κράτη μεταξύ των κινούνται από αμοιβαία συμφέροντα, και όχι από αγάπες και φιλίες.
Στην Αθήνα έχετε κυβέρνηση «Ποροσένκο», με ότι αυτό συνεπάγεται, δηλαδή πιόνια & μαριονέτες της παγκόσμιας Σιωνιστικής Δικτατορίας.
Αγαπώ και συμπαθώ τον Ελληνικό Λαό, αλλά εσείς με τους πολιτικούς που ψηφίζετε με διώχνεται πέρα μακριά.
Δεν υπάρχουν ανθρωπιστικά αισθήματα τη στιγμή κατά την οποίαν απειλείται η Ρωσία από το Σιωνιστικό ΝΑΤΟ, του οποίου μέλος είσθε εσείς, το οποίο –ειρήσθω εν παρόδω- κατέστρεψε την Ελλάδα, μαζί με την Σιωνιστική Ε.Ε. του προέδρου ΡΟΤΣΙΛΝΤ, της παγκόσμιας Σιωνιστικής Δικτατορίας, και Σιωνιστικής Νέας Τάξης Πραγμάτων.
Δεν υπάρχει πατροπαράδοτη στενή φιλία, από τη στιγμή που η Ελλάς-εκτελώντας διαταγές- του εχθρικού ΝΑΤΟ, βάλλει κατά της Ρωσίας.
ΜΟΝΟ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ & ΣΥΜΜΑΧΟΥΣ ΜΑΣ ΒΟΗΘΑΜΕ!
Εάν θέλετε να σας δώσουμε βοήθεια πάσης μορφής, υπάρχουν κανόνες, και αυτοί είναι,
1.-Να φύγετε από το ΝΑΤΟ. Σε αυτή τη περίπτωση η Ρωσία εγγυάται την ασφάλεια της Ελλάδος. Όντας 70 χρόνια μέσα στο Σιωνιστικό εχθρικό ΝΑΤΟ, χαϊρι και προκοπή δεν είδατε.
Τουναντίον το εχθρικό ΝΑΤΟ & Ε.Ε. κατάστρεψαν τη πατρίδα σας.
Έλληνες πατριώτες θα ρυθμίσουν τις διαδικασίες της αποχώρησης, από τα δύο εχθρικά για τον Ελληνισμό ΜΠΛΌΚ!!!
Το ΝΑΤΟ είναι στρατιωτικός οργανισμός δημιουργηθείς για να στηρίζει με δικά σας έξοδα, τα γεωστρατηγικά συμφέροντα της Σιωνιστικής Νέας Τάξης Πραγμάτων. Και εσείς πληρώνετε σαν κορόϊδια, και εκτελείτε τις εντολές των εχθρών σας.
2.-Να φύγετε από την Σιωνιστική Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η Ε.Ε. σας κατάστρεψε, και εσείς οι Έλληνες το αγνοείτε, και δεν το καταλαβαίνετε.
Η Ε.Ε. είναι ένας οικονομικός οργανισμός που εξυπηρετεί τα οικονομικά & γεωπολιτικά συμφέροντα της παγκόσμιας Σιωνιστικής Δικτατορίας, και Νέας Τάξης Πραγμάτων.
Η Ε.Ε. αρμέγει τον Ελληνικό Λαό, με τη Σιωνιστική Τρόϊκα.
Ο Ελληνικός Λαός, μέσα στη Σιωνιστική Ε.Ε. έγινε πειραματόζωο της Σιωνιστικής Νέας Τάξης Πραγμάτων, με εκτελεστικά όργανα τη παρούσα κυβέρνησή σας.
Σε περίπτωση που φύγετε, η Ρωσία αναλαμβάνει να στηρίξει οικονομικά την Ελλάδα, μέχρι να σταθείτε στα πόδια σας.
Είσθε μια πλούσια χώρα που τη θέλουν οι Σιωνιστές Κοσμοκράτορες, γιαυτό σας κατάστρεψαν, για να αρπάξουν τη πατρίδα σας, με τη βοήθεια δοσιλόγων πολιτικών.
3.-Για να μπορέσετε να κάνετε όλα αυτά, η Ρωσία θα σας βοηθήσει, έναντι παντός τιμήματος.
4.-Ανατρέψτε με δημοκρατικές διαδικασίες αυτή τη Σιωνιστική Κυβέρνηση «Ποροσένκο» που έχετε τώρα.
5.-Έχουμε κηρύξει οικονομικό πόλεμο εναντίον της Σιων. Ε.Ε.
σε απάντηση οικονομικού πολέμου της παγκόσμιας Δικτατορίας.
5.-Εισάγουμε γεωργικά προϊόντα από τη Τουρκία, διότι η Τουρκία δεν είναι μέλος της Σιωνιστικής Ε.Ε.
Κάντε και εσείς το ίδιο, για να σωθείτε!!!
Σύντροφε Μανώλη,
Φύγετε από τη Σιωνιστική Ε.Ε. για να άρουμε το EMBARGO
Ούτως ή άλλως η Ε.Ε. θα συνεχίσει να σας εκμεταλλεύεται.
Ο ΡΟΤΣΙΛΝΤ χρειάζεται χρήματα για τους πολέμους στη Γάζα, και Ουκρανία. Εσείς πληρώνετε αυτούς τους πολέμους!!!
Σύντροφε και συναγωνιστή Μανώλη,
Η σκληρή αυτή απάντηση, εγράφη εκτός διπλωματικής γλώσσας, με προσωπικό ενδιαφέρον για τη πατρίδα σου, και για την Ορθοδοξία, στην οποία και οι δύο Λαοί είμαστε ενταγμένοι!
Σύντροφε Μανώλη,
Όπως βλέπεις οι διεθνείς σχέσεις μεταξύ κρατών, εδράζονται επάνω στα καλώς εννοούμενα συμφέροντα, οικονομικά, γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά, και γεωενεργειακά, αμφοτέρων των συμβαλλομένων, και όχι στην αγάπη και φιλία των Λαών μας.
Θα σας βοηθήσουμε, εάν μας βοηθήσετε και εσείς.
Προς Σαμαρο-Βενιζέλους θα έλεγα ότι η εξωτερική πολιτική πρέπει να χαράσσεται για τα συμφέροντα του Ελληνικού Λαού, και ΟΧΙ για τα συμφέροντα του Μεγιστάνα ΡΟΤΣΙΛΝΤ.
Με αισθήματα εκτίμησης και φιλίας
“ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΠΟΥΤΙΝ
Πρόεδρος ΡΩΣΙΑΣ”
Αντώνης Ι. Γρυπαίος – Διεθνολόγος

Οι χορηγοί της έρευνας του Δημόσιου Πανεπιστήμιου- Όχι άλλοθι για το κράτος.

  Του Πρύτανη Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Τρ. Αλμπάνη
Οι ερευνητικές επιδόσεις των ελληνικών πανεπιστημίων κατά τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια βρίσκονται σταθερά πολύ πάνω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, στον αντίποδα με ό,τι ισχύει στην
οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας. Τα πανεπιστήμια σήμερα υλοποιούν πάνω από το 90% των ερευνητικών έργων σε εθνικό επίπεδο. Η οικονομική κρίση, παρά της αρνητικές εξελίξεις στη χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους, δεν φαίνεται να έχει επηρεάσει αρνητικά, σε ανάλογο βαθμό, την ερευνητική δραστηριότητα των ιδρυμάτων. Το ελληνικό αυτό «παράδοξο» με τις επιτυχίες στα ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά προγράμματα έχει τη βάση του στο πολύ καλό επιστημονικό υπόβαθρο των ελλήνων καθηγητών και μεταπτυχιακών φοιτητών, τον σαφή διεθνή προσανατολισμό της συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, καθώς και στην ικανοποιητική αξιοποίηση των επιστημονικών υποδομών που αναπτύχτηκαν από ίδιους πόρους των Ιδρυμάτων.
Στη χώρα μας έχει καταγραφεί μια δομικού χαρακτήρα αδυναμία για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και ιδιαίτερα εκείνων που αναφέρονται στις θετικές επιστήμες, την υγεία, τις νέες τεχνολογίες, τα υλικά, το περιβάλλον, την ενέργεια κ.ά.. Οι δυνατότητες νέας επιχειρηματικότητας με βάση την έρευνα και την καινοτομία υφίστανται μόνο στον τομέα της παροχής υπηρεσιών, ενώ απουσιάζει πλήρως κάθε προοπτική ανάπτυξης νέων παραγωγικών επιχειρήσεων, λόγω της απουσίας ή απροθυμίας σχετικών επενδύσεων.
Τα πανεπιστήμια και οι ερευνητικές ομάδες επί σειρά ετών έχουν αναζητήσει μέσα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα την ερευνητική συνεργασία με ιδιωτικές επιχειρήσεις και βιομηχανίες. Τα αποτελέσματα, ενώ ήταν επιτυχή στην διεκδίκηση νέων έργων, απεδείχθησαν πενιχρά όσον αφορά την αξιοποίησή τους προς όφελος της οικονομίας. Οι επιχειρήσεις ήταν οι μόνες που ωφελήθηκαν αφενός από την άντληση πόρων για δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού τους και αφετέρου για τον μερικό εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού τους. Σε πολύ λίγες περιπτώσεις είχαμε, ύστερα από τη λήξη των ερευνητικών έργων, μία θετική συνέχεια προς όφελος των δύο μερών και κυρίως αναφορικά με τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας των νέων ερευνητών που αναδείχθηκαν μέσα από αυτές τις συνεργασίες.
Η πρόσφατη εξαγγελία του Υπουργείου Παιδείας για τη «Σύνδεση των ΑΕΙ με την επιχειρηματικότητα» έχει θετική διάσταση όσον αφορά στην απελευθέρωση από τον ασφυκτικό δημόσιο έλεγχο της αυτοχρηματοδότησης των πανεπιστημίων μέσω των ΕΛΚΕ (Επιτροπών Ερευνών). Θα πρέπει, όμως, να προσδιοριστούν οι όροι συνεργασίας και τα οφέλη και για τις δυο πλευρές, που είναι τα πανεπιστήμια και οι επιχειρήσεις. Ειδικότερα για τα Πανεπιστήμια θα πρέπει να διασφαλιστεί ο δημόσιος και ακαδημαϊκός χαρακτήρας τους και η σαφής προσήλωσή τους στο κοινωνικό όφελος που θα προκύπτει από τη συνεργασία αυτή. Η απόφαση αυτή του Υπουργείου δεν πρέπει να αποτελέσει δικαιολογία για την απεμπόληση των υποχρεώσεων του κράτους για τη δημόσια επιχορήγηση των Ιδρυμάτων, η οποία, κατά τα τελευταία τέσσερα χρόνια, έχει μειωθεί πάνω από 60% για ορισμένα πανεπιστήμια. Η κάθε επένδυση στην παιδεία αποτελεί επένδυση στο μέλλον της χώρας και ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους.

Κύριε Καχριμάνη… κακόγουστο αστείο η ανάπτυξη της Ηπείρου

kaxrimanis2«Εντυπωσιακή» η πορεία της Ηπείρου προς την… «ανάπτυξη», η οποία επήλθε ύστερα από τις… κοπιώδεις, εξαντλητικές θα λέγαμε προσπάθειες που καταβάλλει ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, ο επονομαζόμενος και… Μέγας Αλέξανδρος που… λύνει (να κόβει) Γόρδιους Δεσμούς…

Για τα κατορθώματα του πήρε όπως είπε, και τα… «εύσχημα» (εύσημα τα λένε) από υπουργούς, αλλά στην Ήπειρο:

 • Η ανεργία βρίσκεται στο 28%
 • 2 στις 3 επιχειρήσεις είναι ζημιογόνες
 • Το 50% του πληθυσμού είναι συνταξιούχοι και σ’ αυτούς στηρίζεται η τοπική οικονομία
 • Παρατηρείται το υψηλότερο ποσοστό εργαζομένων σε τουριστικές επιχειρήσεις να είναι απλήρωτοι έως και 12 μήνες
 • Στη λίμνη των Ιωαννίνων – την οποία επαίρεται ότι έσωσε ο κ. Καχριμάνης, η ρύπανση ξεπέρασε κάθε όριο
 • Ο Καλαμάς «πεθαίνει» για τον ίδιο λόγο
 • Ο Νομός Ιωαννίνων είναι πρώτος στη διαφθορά στα νοσοκομεία
 • Στα Γιάννινα σ’ ένα μήνα οι δεσμεύσεις – κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών επαγγελματιών ξεπέρασαν τις 20.000, για οφειλές στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών
 • Η Κυβέρνηση αποφάσισε την πώληση εκτάσεων και κτιρίων ανά την ‘Ήπειρο και ο κ. Καχριμάνης το είδε αυτό ως… θετική εξέλιξη ανάπτυξης.
 • Το αεροδρόμιο Ιωαννίνων παραμένει σε άθλια κατάσταση με τον ορεινό τουρισμό να είναι ανύπαρκτος
 • Ολόκληρες περιοχές λεηλατούνται από κακοποιούς, κυρίως Αλβανούς μαζί με αρχαιολογικούς εκκλησιαστικούς θησαυρούς αφού δεν επαρκεί η υπάρχουσα αστυνομική δύναμη, και εκείνος αρκείται σε ευχολόγια και αφορισμούς αλλά και την αξιοποίηση επενδυτικού επιχορηγούμενων προγραμμάτων για νέο ξενώνα που προσθέτει στην υπάρχουσα «αλυσίδα».
ΚΩΣΤΑΣ Δ. ΚΑΛΤΣΗΣ
Υ/Γ:  Και Ουκ έστι τέλος..


Δευτέρα, 11 Αυγούστου 2014

ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ: Σα να μην έφθαναν τα χαράτσια και ο ΕΝΦΙΑ οι έλληνες αγρότες πληρώνουν και τη λαθεμένη εξωτερική πολιτική που πλήττει τις εξαγωγές προς τη Ρωσία.


portokalia pagos 2010 12os artaΗ απόφασή της να υπηρετήσει πιστά και τυφλά τις γεωπολιτικά συμφέροντα της Γερμανίας, χωρίς να λάβει υπόψη τα συμφέροντα της χώρας, οδηγεί τους Έλληνες αγρότες, που στηρίζουν το εισόδημά τους στις εξαγωγές προς τη Ρωσία, στην ολική καταστροφή. 
«Σα να μην έφθαναν τα χαράτσια και ο ΕΝΦΙΑ»

Για ακόμη μία φορά γινόμαστε μάρτυρες των ολέθριων συνεπειών που επιφέρει η ακολουθούμενη πολιτική της συγκυβέρνησης στον λαό μας και στην οικονομία του τόπου.
Στην Ήπειρο, οι παραγωγοί εσπεριδοειδών, ακτινιδίων, οπωροκηπευτικών, βρίσκονται μπροστά σε ένα νέο δεδομένο, που έρχεται να δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο τον αγώνα επιβίωσης που δίνουν καθημερινά. Σα να μην έφθανε το ακριβό κόστος παραγωγής, σα να μην αρκούσε η πίεση των κόκκινων δανείων και οι εκβιαστικές τακτικές των τραπεζών, σαν να μην είχε ξεχειλίσει το ποτήρι από την υπερφορολόγηση, τα χαράτσια και τον ΕΝΦΙΑ, βρίσκονται τώρα αντιμέτωποι με το κλείσιμο μιας σημαντικής αγοράς απορρόφησης των προϊόντων τους.
Η περιφερειακή παράταξη ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ζητά να γίνουν άμεσα οι απαραίτητες κινήσεις προστασίας των αγροτών μας και της τοπικής οικονομίας. Οι αγρότες της Ηπείρου δεν χρειάζονται άλλες δεσμεύσεις, χόρτασαν. Αυτό που απαιτούν είναι έμπρακτη στήριξη και προστασία.
Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ θα είναι στο πλευρό τους στον αγώνα για τη διάθεση της παραγωγής τους και την αποζημίωση της βλάβης που θα υποστούν από τις συνέπειες των κυβερνητικών επιλογών.
11/8/2014
Το Γραφείο Τύπου
της παράταξης “ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ”

Κυριακή, 10 Αυγούστου 2014

Υπολογίστε το νέο ΕΝΦΙΑ στις περιοχές όπου δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα.     Οι τιμές οικοπέδου ανά τετραγωνικό μέτρο δήμου ή κοινότητας   που  θα εφαρμοστούν  για το νέο  προσδιορισμό του ΕΝΦΙΑ   στις περιοχές της Ηπείρου , όπου δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας    είναι οι ακόλουθες , όπως είχαν καθοριστεί  με απόφαση (ΠΟΛ.1131/5.6.2013)
 του κ. Μαυραγάνη  το 2103 .

Ηπείρου
`Αρτης
Αγνάντων
4,00 €
Ηπείρου
`Αρτης
Αθαμανίας
4,00 €
Ηπείρου
`Αρτης
Αμβρακικού
6,00 €
Ηπείρου
`Αρτης
Αράχθου
10,00 €
Ηπείρου
`Αρτης
Αρταίων
12,00 €
Ηπείρου
`Αρτης
Βλαχερνών
10,00 €
Ηπείρου
`Αρτης
Γ. Καραίσκάκη
6,00 €
Ηπείρου
`Αρτης
Ηρακλείας
5,00 €
Ηπείρου
`Αρτης
κοιν. Θεοδωριάνων
8,00 €
Ηπείρου
`Αρτης
κοιν. Κομμένου
10,00 €
Ηπείρου
`Αρτης
κοιν. Μελισουργών
10,00 €
Ηπείρου
`Αρτης
Κομποτίου
6,00 €
Ηπείρου
`Αρτης
Ξηροβουνίου
5,00 €
Ηπείρου
`Αρτης
Πέτας
7,00 €
Ηπείρου
`Αρτης
Τετραφυλίας
4,00 €
Ηπείρου
`Αρτης
Φιλοθέης
10,00 €
Ηπείρου
Θεσπρωτίας
Αχέροντα
9,00 €
Ηπείρου
Θεσπρωτίας
Ηγουμενίτσας
5,50 €
Ηπείρου
Θεσπρωτίας
κοιν. Σουλίου
4,00 €
Ηπείρου
Θεσπρωτίας
Μαργαριτίου
7,00 €
Ηπείρου
Θεσπρωτίας
Παραμυθιάς
5,00 €
Ηπείρου
Θεσπρωτίας
Παραποτάμου
3,60 €
Ηπείρου
Θεσπρωτίας
Σαγιάδας
14,00 €
Ηπείρου
Θεσπρωτίας
Συβότων
9,50 €
Ηπείρου
Θεσπρωτίας
Φιλιατών
2,20 €
Ηπείρου
Πρεβέζης
Ανωγείου
7,50 €
Ηπείρου
Πρεβέζης
Ζαλόγγου
6,00 €
Ηπείρου
Πρεβέζης
Θεσπρωτικού
8,00 €
Ηπείρου
Πρεβέζης
κοιν. Κρανέας
12,00 €
Ηπείρου
Πρεβέζης
Λούρου
7,00 €
Ηπείρου
Πρεβέζης
Πάργας
9,00 €
Ηπείρου
Πρεβέζης
Πρεβέζης
22,00 €
Ηπείρου
Πρεβέζης
Φαναρίου
11,00 €
Ηπείρου
Πρεβέζης
Φιλλιπιάδος
8,00 €