Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2015

ΚΑΛΗΜΕΡΑ capital controls.

 Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ A' 65 η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου σχετικά με τον περιορισμό στην κίνηση κεφαλαίων. Συνοπτικά για τον περιορισμό στην κίνηση κεφαλαίων θα ισχύσουν τα εξής: -από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιουλίου κηρύσσεται τραπεζική αργία, ενώ με απόφαση του υπουργού μπορεί να παραταθεί. -στην διάρκεια της αργία οι τράπεζες θα είναι κλειστές για το κοινό -η καταβολή συντάξεων εξαιρείται από τους περιορισμούς τραπεζικών συναλλαγών Στην διάρκεια της αργίας πραγματοποιούνται: α) αναλήψεις μετρητών από τις αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές, με όριο 60 ευρώ. (με απόφαση μπορεί να τροποποιηθεί) β) Τα ΑΤΜ θα λειτουργήσουν εντός το πολύ δώδεκα (12) ωρών κατά την πρώτη μέρα ισχύος της παρούσας. (Η ισχύς του ΦΕΚ είναι η 28η Ιουνίου 2015) γ) οι συναλλαγές με πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες είναι άνευ περιορισμού ποσού για πληρωμές στο εσωτερικό της χώρας, δηλαδή για πληρωμές σε πίστωση λογαριασμού που τηρείται στην Ελλάδα. δ) πληρωμές με τη χρήση προπληρωμένων καρτών αποκλειστικά έως του ποσού που εμφανιζόταν ως υπόλοιπο πριν από την έναρξη της τραπεζικής αργίας. ε) τέλος ελεύθερες και χωρίς περιορισμό είναι οι συναλλαγές από απόσταση (ηλεκτρονικής τραπεζικής − Web Banking − ή συναλλαγές διά της τηλεφωνίας), για πληρωμές στο εσωτερικό της χώρας, δηλαδή για πληρωμές σε πίστωση λογαριασμού που τηρείται στην Ελλάδα. Αναλυτικά το ΦΕΚ προβλέπει: Άρθρο πρώτο. - Κείμενο νόμου 1. Η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιουλίου κηρύσσεται τραπεζική αργία. Η τραπεζική αργία καταλαμβάνει όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα με οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένων των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4261/2014 (Α΄ 107), το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα ιδρύματα πληρωμών του ν. 3862/2010 (Α΄ 113) και τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος του ν. 4021/2011 (Α΄ 218), τα υποκαταστήματα και τους αντιπροσώπους ιδρυμάτων πληρωμών και ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος που εδρεύουν σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα (στο εξής, τα «ιδρύματα»). Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών η ως άνω χρονική περίοδος δύναται να συντμηθεί ή να παραταθεί. Κατά την τραπεζική αργία τα ιδρύματα θα παραμείνουν κλειστά για το κοινό και θα έχει πρόσβαση σε αυτά μόνον το προσωπικό που είναι αναγκαίο για την εφαρμογή της παρούσας πράξης και την προετοιμασία για την επανέναρξη των συναλλαγών με το κοινό μετά τη λήξη της τραπεζικής αργίας. Η καταβολή των συντάξεων εξαιρείται από τους περιορισμούς τραπεζικών συναλλαγών της παρούσας. Οι διοικήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων θα ανακοινώσουν τον τρόπο καταβολής των συντάξεων και τα συγκεκριμένα ανά περιοχή υποκαταστήματά τους, τα οποία θα λειτουργήσουν για το σκοπό αυτό.
 2. Κατά την τραπεζική αργία δύνανται να πραγματοποιούνται: α) αναλήψεις μετρητών από τις αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές, υποκείμενες σε ημερήσιο όριο ανά κάρτα το οποίο ορίζεται σε 60 ευρώ, δυνάμενο να τροποποιείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Οι αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές θα λειτουργήσουν εντός το πολύ δώδεκα (12) ωρών κατά την πρώτη μέρα ισχύος της παρούσας. β) συναλλαγές άνευ περιορισμών, πέραν αυτών που ίσχυαν πριν την έκδοση της παρούσας με πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες για πληρωμές στο εσωτερικό της χώρας, δηλαδή για πληρωμές σε πίστωση λογαριασμού που τηρείται στην Ελλάδα. γ) πληρωμές με τη χρήση προπληρωμένων καρτών αποκλειστικά έως του ποσού που εμφανιζόταν ως υπόλοιπο πριν από την έναρξη της τραπεζικής αργίας. Νέες προπληρωμένες κάρτες δεν μπορούν να εκδοθούν. δ) συναλλαγές από απόσταση (ηλεκτρονικής τραπεζικής − Web Banking − ή συναλλαγές διά της τηλεφωνίας), για πληρωμές στο εσωτερικό της χώρας, δηλαδή για πληρωμές σε πίστωση λογαριασμού που τηρείται στην Ελλάδα. ε) αναλήψεις μετρητών μέσω καρτών που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό από τις αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές. Περιορισμοί στα όρια ανάληψης αυτών των καρτών δύναται να καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Κατά την τραπεζική αργία δεν μπορεί να διενεργηθεί καμία άλλη τραπεζική εργασία. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύνανται να εξαιρούνται και άλλες κατηγορίες συναλλαγών, με την ίδια, δε, απόφαση καθορίζεται και η διαδικασία που ακολουθείται στις περιπτώσεις αυτές. 3. Η παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται στις εξής περιπτώσεις: α. συναλλαγές με την Τράπεζα της Ελλάδος, β. διασυνοριακές εντολές πληρωμών που αφορούν αποκλειστικά στην πίστωση ενός λογαριασμού που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα, γ. εκκαθάριση συναλλαγών, οι οποίες έχουν καταχωρηθεί στα οικεία κεντρικά συστήματα πληρωμών (TARGET2−GR, EURΟ1, ΔΙΑΣ) και διακανονισμών, ενδεικτικά όπως Κεντρικό Αποθετήριο Αθηνών και Σύστημα Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων με Λογιστική Μορφή/΄Αϋλοι Τίτλοι, πριν τη θέση σε ισχύ της παρούσας Πράξης, δ. συγκεκριμένες συναλλαγές, οι οποίες κρίνονται αναγκαίες με απόφαση της Επιτροπής της επομένης παραγράφου, και ε. συναλλαγές της Ελληνικής Δημοκρατίας. 4. Συνιστάται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών. Αρμοδιότητα της ως άνω Επιτροπής αποτελεί η έγκριση των κατά την παράγραφο 3, στοιχείο δ της παρούσας συναλλαγών κατά τη διάρκεια της τραπεζικής αργίας, υπό την προϋπόθεση ότι οι ως άνω συναλλαγές κρίνονται αναγκαίες για τη διαφύλαξη ενός δημοσίου ή κοινωνικού συμφέροντος, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, συναλλαγών για την πληρωμή ιατρικών εξόδων ή εισαγωγών φαρμακευτικών ειδών.
   Σχετικό non paper στάλθηκε και από την κυβέρνηση το οποίο αναφέρει: Απαντήσεις σε συνήθη ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή της ΠΝΠ με τίτλο «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» Από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2015 οι τράπεζες θα παραμείνουν κλειστές μέχρι και τη Δευτέρα 6 Ιουλίου, σύμφωνα με την σχετική ΠΝΠ.
       Οι καταθέσεις είναι πλήρως διασφαλισμένες. Η καταβολή των συντάξεων εξαιρείται από τους περιορισμούς τραπεζικών συναλλαγών της παρούσας. Οι διοικήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων θα ανακοινώσουν τον τρόπο καταβολής τους. Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές εντός της χώρας δεν θα επηρεαστούν. Δηλαδή, θα διεξάγονται κανονικά όλες οι συναλλαγές με τη χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας και με άλλους ηλεκτρονικούς τρόπους πληρωμών(web banking, phone banking). Οι προπληρωμένες κάρτες (prepaid cards) μπορούν να χρησιμοποιούνται μέχρι το όριο, που υπήρχε, πριν την έναρξη της τραπεζικής αργίας. Παράλληλα, από το μεσημέρι της 29 Ιουνίου θα λειτουργούν τα ATM με ημερήσιο όριο ανάληψης 60€ ανά κάρτα, που αντιστοιχούν σε 1.800€ το μήνα. Οι αλλοδαποί τουρίστες θα μπορούν να κάνουν κανονικά αναλήψεις μετρητών από τα ΑΤΜ με τις κάρτες τους, εφόσον έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό. Έχει συσταθεί ειδική Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σε συνεργασία του Υπουργείου Οικονομικών, της Τράπεζας της Ελλάδος, της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η Επιτροπή αυτή θα αντιμετωπίζει αιτήματα για επείγουσες και αναγκαίες πληρωμές, που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν με το όριο ανάληψης μετρητών ή μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών (π.χ. πληρωμές προς το εξωτερικό για λόγους υγείας). Οι μισθοί που καταβάλλονται με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω τραπεζικών λογαριασμών δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Για την ενημέρωση των πολιτών ακολουθεί ενδεικτικός κατάλογος με απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα. Τι σημαίνει τραπεζική αργία; Τραπεζική αργία σημαίνει ότι οι τράπεζες θα παραμείνουν κλειστές για λίγες μέρες. Πότε θα ανοίξουν ξανά οι τράπεζες; Οι τράπεζες θα ανοίξουν ξανά την Τρίτη 7 Ιουλίου. Υπάρχει περίπτωση να χάσω τα χρήματά μου ή να «κουρευτούν» οι καταθέσεις μου; Οι καταθέσεις είναι διασφαλισμένες. Οι ελληνικές τράπεζες είναι φερέγγυες και έχουν περάσει πρόσφατα με επιτυχία τις αξιολογήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Όσο διαρκεί, τα ΑΤΜ θα είναι ανοιχτά; Τα ΑΤΜ θα ανοίξουν το αργότερο έως το μεσημέρι της Δευτέρας, και θα παραμείνουν ανοιχτά κατά τη διάρκεια της ολιγοήμερης τραπεζικής αργίας. Πόσα χρήματα θα μπορώ να πάρω από το ΑΤΜ; Το ημερήσιο όριο ανάληψης είναι 60 € ανά κάρτα. Αν σε μία κάρτα είναι συνδεδεμένοι περισσότεροι λογαριασμοί, τι ισχύει; Σε κάρτες με περισσότερους συνδεδεμένους λογαριασμούς το ημερήσιο όριο είναι 60 €. Αν ένας λογαριασμός έχει περισσότερους δικαιούχους τι ισχύει; Σε λογαριασμούς με περισσότερους δικαιούχους και περισσότερες κάρτες το ημερήσιο όριο είναι 60 € για κάθε κάρτα δικαιούχου. Για παράδειγμα σε ένα λογαριασμό με δύο δικαιούχους που έχουν από μία κάρτα, το ημερήσιο όριο είναι 60€ ανά κάρτα, δηλαδή 120€ για το λογαριασμό. Εάν ένας λογαριασμός έχει έναν δικαιούχο αλλά περισσότερες συνδεδεμένες κάρτες αναλήψεων, τι ισχύει; Σε αυτή την περίπτωση το ημερήσιο όριο 60€ αφορά συνολικά όλες τις κάρτες. Για παράδειγμα, ένας λογαριασμός με έναν δικαιούχο και δύο συνδεδεμένες κάρτες έχει ημερήσιο όριο 60€. Μπορώ να κάνω ανάληψη μετρητών με την πιστωτική μου κάρτα; Ανάληψη μετρητών με πιστωτική κάρτα γίνεται μέχρι το ημερήσιο όριο (60€). Η συναλλαγή αυτή επιβαρύνεται με το επιτόκιο και προμήθεια που ορίζονται από τη σύμβαση με την Τράπεζα που εξέδωσε την πιστωτική κάρτα. Θα μπορώ να κάνω υπερανάληψη από τρεχούμενο λογαριασμό ή από λογαριασμό καταναλωτικού δανείου; Υπερανάληψη γίνεται με βάση το ημερήσιο όριο εφόσον επιτρέπεται από τη σύμβαση με την Τράπεζα. Θα μπορώ να χρησιμοποιήσω την πιστωτική ή τη χρεωστική μου κάρτα για να κάνω αγορές; Οι πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες μπορούν να χρησιμοποιούνται κανονικά για αγορές εντός Ελλάδας, μέχρι το όριο που προβλέπει η σύμβασή μου με την Τράπεζα. Θα μπορώ να χρησιμοποιήσω την πιστωτική ή τη χρεωστική μου κάρτα για να κάνω αγορές στο ίντερνετ; Οι πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες μπορούν να χρησιμοποιούνται κανονικά για αγορές από ηλεκτρονικά καταστήματα που διατηρούν λογαριασμό σε Ελληνική τράπεζα. Θα μπορώ να πληρώσω με προπληρωμένη κάρτα (pre-paid); Οι πληρωμές με προπληρωμένες κάρτες θα γίνονται μέχρι το όριο που είχαν πριν την έκδοση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. Οι προπληρωμένες κάρτες δεν μπορούν να επαναφορτιστούν, και δεν θα εκδίδονται νέες. Θα μπορώ να μεταφέρω χρήματα μέσω ίντερνετ/web banking, ή διά της τηλεφωνίας (phone banking κλπ); Μεταφορές χρημάτων μέσω ίντερνετ ή τηλεφώνου θα γίνονται κανονικά εφόσον ο λογαριασμός στον οποίο μεταφέρονται τα χρήματα είναι στην Ελλάδα. Θα μπορώ να κάνω πληρωμές μέσω ίντερνετ/web banking, ή διά της τηλεφωνίας (phone banking κλπ); Πληρωμές μέσω ίντερνετ ή τηλεφώνου θα γίνονται κανονικά και απεριόριστα εφόσον ο λογαριασμός στον οποίο μεταφέρονται τα χρήματα είναι στην Ελλάδα. Τι θα ισχύσει για τις πάγιες εντολές πληρωμής (λογαριασμούς ΔΕΚΟ, δάνειο, ενοίκιο); Οι πάγιες εντολές πληρωμής θα εκτελούνται κανονικά, εφόσον αφορούν πληρωμές προς λογαριασμούς στην Ελλάδα. Μπορώ να κάνω διατραπεζικές πληρωμές; Διατραπεζικές πληρωμές γίνονται κανονικά, εφόσον αφορούν πληρωμές προς λογαριασμούς στην Ελλάδα. Τι θα συμβεί αν δεν μπορώ να πληρώσω τους λογαριασμούς μου/ την εφορία/ το δάνειό μου κλπ; Οι πληρωμές αυτές θα μπορούν να γίνονται ηλεκτρονικά μέσω web banking, phone banking, ή από τα ΑΤΜ. Σε κάθε περίπτωση εάν δεν πραγματοποιηθούν οι πληρωμές, δεν θα οφείλεται τόκος υπερημερίας. Αν υπάρξουν καθυστερήσεις σε πληρωμές προς το Δημόσιο ή σε τράπεζες στο πλαίσιο ρυθμισμένων δόσεων, θα υπάρχει απώλεια της ρύθμισης; Οι πληρωμές αυτές θα μπορούν να γίνονται ηλεκτρονικά μέσω web banking, phone banking, ή από τα ΑΤΜ. Σε κάθε περίπτωση εάν δεν πραγματοποιηθούν οι πληρωμές, δεν θα υπάρχει απώλεια της ρύθμισης. Κινδυνεύω να χάσω το ασφαλιστήριο μου συμβόλαιο (ασφάλιση αυτοκινήτου, συμβόλαια υγείας); Οι πληρωμές αυτές θα μπορούν να γίνονται ηλεκτρονικά μέσω web banking, phone banking, ή από τα ΑΤΜ. Πως θα μπορέσω να στείλω έμβασμα στο εξωτερικό (έμβασμα σε φοιτητές, χρήματα για λόγους υγείας); Για αυτή την περίπτωση αρμόδια θα είναι η Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Οι πιστωτικές κάρτες ξένων τραπεζών θα χρησιμοποιούνται κανονικά; Πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες ξένων τραπεζών εφόσον έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό θα χρησιμοποιούνται κανονικά. Για πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες ξένων τραπεζών που έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα ισχύει ό,τι και για τις κάρτες των ελληνικών τραπεζών. Οι συντάξεις θα καταβληθούν κανονικά; Θα μπορέσω να πάρω τα χρήματά μου; Οι συντάξεις θα πιστώνονται κανονικά στους λογαριασμούς. Οι αναλήψεις θα γίνονται με βάση το ημερήσιο όριο. Η μισθοδοσία θα καταβάλλεται κανονικά; Ναι, εφόσον ο εργοδότης καταβάλλει τη μισθοδοσία με ηλεκτρονικό τρόπο.

Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2015

Ανεκδοτο: Αν δεν κάπνιζες τι θα κέρδιζες;Τα καλύτερα ανέκδοτα #38 Καπνίζεις ;
- Ναι !
- Πόσα πακέτα τη μέρα ;
- 3
...
- Οπότε, καπνίζεις 3 πακέτα τη μέρα που κάνουν απο 5 ευρω για 15 χρόνια αυτά μας
κάνουν 82.125 ευρω!
- Εεεε, και;
-Το ξέρεις οτι με αυτά τα λεφτά θα μπορούσες να πάρεις μια ferrari;
- Να σου κάνω κι εγώ μια ερώτηση ;
- Ναι !
- Εσύ, καπνίζεις?
- ΟΧΙ...
- ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΧΕΙΣ ΠΑΡΚΑΡΕΙ ???

Ολγα Γεροβασίλη: " Το να φορολογηθούν οι πλούσιοι στην Ελλάδα είναι ένα δίκαιο μέτρο. Βλέπετε όμως ότι δεν το θέλουν οι θεσμοί".

Αποσπάσματα από την τοποθέτηση της Όλγας Γεροβασίλη στην έκτακτη εκπομπή του Παύλου Τσίμα στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ την Τετάρτη 24-6-2015 στις 11 το βράδυ.
   Είναι παραλογισμός αυτό που συμβαίνει και γι' αυτό το συμπέρασμα είναι πως κάποιοι δεν θέλουν. ... Όταν προτείνεις τον ΦΠΑ στην εστίαση στο 23% και ταυτοχρόνως σε ενοχλούν οι φόροι σε επιχειρήσεις με κέρδη πάνω από 500.000, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δεν θέλουνε και τις μεσαίες επιχειρήσεις.

Είναι ακόμα πιο σκληρό. Δηλαδή από τη μία πλευρά, προφανώς δεν ασχολούνται με τον μισθωτό, τον χαμηλοσυνταξιούχο, αλλά δεν θέλουν και τον μεσαίο. Εξακολουθεί η τακτική της διάλυσης της μεσαίας τάξης, με τις ίδιες οδηγίες και τις ίδιες συνταγές. Μία χώρα η οποία ό,τι παράγει και ό,τι κέρδος παράγεται απ' αυτή, να περάσει στα χέρια 10 ανθρώπων. Αυτό είναι το μοντέλο το οποίο προτείνεται, κυρίως από την πλευρά του ΔΝΤ.

Αυτή η χώρα, το δοκίμασε αυτό το μοντέλο και ήμασταν συνεχώς μέσα στην μαύρη τρύπα του χρέους και η ζωή μας επιδεινωνόταν κάθε μέρα. Ένα μεγάλο τμήμα του ελληνικού λαού να ζει σε όρους ανθρωπιστικής κρίσης και η πρώην μεσαία τάξη, σε ανεργία και υπερχρεωμένη.

Αυτή η χώρα έκανε εκλογές στις 25 του Γενάρη. Και ο ελληνικός λαός είπε ότι θέλει να στραφεί σε άλλη πορεία. Όμως, με αυτή την συνταγή που προτείνεται, μ 'αυτή την αντιστροφή που γίνεται με το καινούριο κείμενο, προφανώς θα ξαναβρεθούμε στα ίδια. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όμως, δεν βγήκε για να κάνει τα ίδια. Δεν μπορεί να τα κάνει. Και δεν θα τα κάνει.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ενδιαφέρεται για το συμφέρον των πολλών και όχι για το συμφέρον των λίγων.

Το να φορολογηθούν οι πλούσιοι στην Ελλάδα είναι ένα δίκαιο μέτρο. Βλέπετε όμως ότι δεν το θέλουν οι θεσμοί".

Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2015

ΟΚΑΝΑ: Ελάτε να αγκαλιάσουμε όλοι μαζί αυτή την προσπάθεια και να «εθιστούμε» στην ίδια τη ζωή!    Ο ΟΚΑΝΑ, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κατά των Ναρκωτικών, διοργανώνει ενημερωτική δράση την Παρασκευή 26 Ιουνίου, στα Ιωάννινα.
    Με σύνθημα «Εθισμένοι στη ζωή», απευθύνει ένα ανοιχτό κάλεσμα προς όλους, με σημείο συνάντησης την Κεντρική Πλατεία Ιωαννίνων (Ρολόι), όπου θα λειτουργεί -από τις 13:00 έως τις 20:00- Ενημερωτικό Περίπτερο και θα διανέμεται ενημερωτικό υλικό και αναμνηστικά
Αναλυτικά το  δελτίο τύπου αναφέρει:

 Εθισμένοι στη ζωή

24  Ιουνίου 2015

Ο ΟΚΑΝΑ, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κατά των Ναρκωτικών, διοργανώνει ενημερωτική δράση την Παρασκευή 26 Ιουνίου, στα Ιωάννινα.

Απευθύνει ένα ανοιχτό κάλεσμα προς όλους, με σημείο συνάντησης την Κεντρική Πλατεία Ιωαννίνων (Ρολόι), όπου θα λειτουργεί -από τις 13:00 έως τις 20:00- Ενημερωτικό Περίπτερο. Έμπειρο προσωπικό από το Κέντρο Πρόληψης Ν. Ιωαννίνων «Σχεδία», θα παρέχει στους πολίτες, εξειδικευμένη πληροφόρηση, αξιόπιστες απαντήσεις και κατευθύνσεις για θέματα χρήσης ουσιών, ενώ θα διανέμεται ενημερωτικό υλικό και αναμνηστικά.

Με σύνθημα «Εθισμένοι στη ζωή», η δράση έχει ως στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών όσον αφορά στο κρίσιμο θέμα των εξαρτήσεων, αλλά και στο έργο που επιτελείται από τον ΟΚΑΝΑ προς την κατεύθυνση μιας συντονισμένης και ολιστικής προσέγγισης του προβλήματος. Μιας προσέγγισης που δίνει έμφαση τόσο στους ενδεδειγμένους και αποτελεσματικούς τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου όσο και στην κοινωνικοεπαγγελματική ένταξη των απεξαρτημένων ατόμων.


Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2015

Υπολογίστε το φορο για τα ενοίκια

Με συντελεστή φόρου αυξημένο από το 10% στο 11% θα φορολογηθούν όλα τα εισοδήματα από ακίνητα (ενοίκια, τεκμαρτά εισοδήματα από δωρεάν παραχώρηση, ιδιοχρησιμοποίηση κ.λπ.) που θα δηλώσουν φέτος οι φορολογούμενοι για το 2014. Ταυτόχρονα όμως οι φορολογούμενοι αυτοί δεν θα πληρώσουν φέτος συμπληρωματικό φόρο 1,5%-3% επί των εισοδημάτων αυτών.
 Πατήστε εδώ:


ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΦΟΡΙΑΣ

Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2015

Διευκρινίσεις σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των εσόδων από δίδακτρα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου .

 Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1123/2015 ορίζεται ότι η αναφορά που πραγματοποιείται με την ΠΟΛ 1044/2015 εγκύκλιο στα έσοδα (δίδακτρα) από τη λειτουργία ιδιωτικών σχολείων ως περίπτωση εσόδων από δραστηριότητες που δεν αποτελούν επιδίωξη της εκπλήρωσης του μη κερδοσκοπικού σκοπού των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αφορά στις περιπτώσεις που η λειτουργία του ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου δεν είναι ο κύριος σκοπός του νομικού προσώπου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα αλλά μια παρεμπίπτουσα δραστηριότητα που αυτό έχει αναπτύξει. Ενδεικτικά αναφέρεται το παράδειγμα ενός φιλανθρωπικού ιδρύματος με σκοπό τη μέριμνα και εκπαίδευση παιδιών με γνωσιακές, νοητικές και αναπτυξιακές δυσκολίες, το οποίο λειτουργεί παράλληλα και έναν παιδικό σταθμό για υγιή παιδιά και εισπράττει δίδακτρα από τη λειτουργία του, καθώς και αυτό ενός εκκλησιαστικού ιδρύματος με σκοπό την παροχή έμπρακτης αρωγής και συμπαράστασης σε παιδιά και νέους και καθοδήγησης αυτών στα πλαίσια της ελληνορθόδοξης παράδοσης και πολιτισμού, το οποίο έχει ιδρύσει και λειτουργεί ιδιωτικό δημοτικό σχολείο. Συνάγεται λοιπόν ότι τα έσοδα από δίδακτρα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους σωματεία και ιδρύματα), με κύριο σκοπό την παροχή εκπαίδευσης, δεν αποτελούν αντικείμενο φόρου, καθόσον πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του μη κερδοσκοπικού εκπαιδευτικού σκοπού τους.

Το μίσθωμα που αποκτούν οι Ο.Τ.Α. Α' βαθμού αποτελεί εισόδημα από ακίνητη περιουσία.

     Εισόδημα από ακίνητη περιουσία το μίσθωμα που αποκτούν οι Ο.Τ.Α. Α' βαθμού από τη μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, κ.λπ. σε τρίτους .
     Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην εγκύκλιο ΔΕΑΦ Β 1083083 ΕΞ 2015 συνάγεται ότι προβλέπεται η παραχώρηση της απλής χρήσης των πιο πάνω κοινόχρηστων πραγμάτων στους Ο.Τ.Α. προκειμένου να ασκήσουν οι ίδιοι το σχετικό δικαίωμα, ή τρίτοι στους οποίους δύνανται να μεταβιβάζουν αυτό έναντι ανταλλάγματος. Η μεταβίβαση του σχετικού δικαιώματος συντελείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική κοινή υπουργική απόφαση, με τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης (μισθωτήριο συμβόλαιο), εφαρμοζόμενης της κείμενης νομοθεσίας περί εκμίσθωσης δημόσιων ακινήτων. Κατά συνέπεια, το μίσθωμα που αποκτούν οι Ο.Τ.Α. Α' βαθμού από τη μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, κ.λπ. σε τρίτους αποτελεί εισόδημα από ακίνητη περιουσία, για το οποίο, ως φορείς γενικής κυβέρνησης υπόκεινται σε φορολογία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο  ν. 4172/2013.

Έπιασε δουλειά η νέα διοίκηση του ΠΕΑΚΙ.


Ο δικηγόρος Σπύρος Πάϊκας σε μια δύσκολη περίοδο με ανοιχτά πολλά θέματα, ανέλαβε πρόεδρος του ΠΕΑΚΙ Ιωαννίνων, σε αντικατάσταση του Γιώργου    Σουκουβέλου .
Αναπληρωτής του ορίστηκε ο κ. Βασίλειος Μπέκας του Αντωνίου, ιδιωτικός υπάλληλος και στις υπόλοιπες θέσεις τοποθετήθηκαν οι:
Σωτήριος Τριανταφυλλίδης αρχιτέκτονας ως αντιπρόεδρος με αναπληρωτή τον Άγγελο Μπίτσικα συνταξιούχο τραπεζικό υπάλληλο.
Ευάγγελος Παλατζίδης διευθυντής νεολαίας και άθλησης Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ιωαννιτών ως γραμματέας με αναπληρώτρια την Παρασκευή Λώλα, ελεύθερη επαγγελματία.
Βλάσιος Παπαχρήστος οικονομολόγος ως ταμίας με αναπληρωτή τον Μιχάλη Παγωτό συνταξιούχο ιδιωτικό υπάλληλο.
Σπυρίδων Ντάνης εκπαιδευτικός ως έφορος με αναπληρωτή τον Πέτρο Παλάσχα εκπαιδευτικό.
Παύλος Κοντογιάννης ελεύθερος επαγγελματίας ως μέλος με αναπληρωτή τον Γεώργιο Πανταζή εκπαιδευτικό.
Χαρίκλεια Δούκα εκπαιδευτικός ως μέλος με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο οικονομολόγο.
Η θητεία της διοίκησης είναι διετής. Οι περισσότεροι που είναι στη νέα διοίκηση του ΠΕΑΚΙ έχουν ενεργό συμμετοχή στον αθλητισμό και στο ποδόσφαιρο.
Καλή επιτυχία σε όλους καθώς το κομμάτι των αθλητικών εγκαταστάσεων στα Γιάννενα δεν βρίσκεται στην κατάσταση που όφειλε να είναι. Θέλω να πιστεύω ότι η νέα διοίκηση θα δώσει βαρύτητα ώστε οι δημόσιες εγκαταστάσεις να προσφέρονται στον ερασιτεχνικό αθλητισμό και στο κοινό της περιοχής μας , αποτρέποντας τη μετακύλιση του κόστους λειτουργίας των ¨κερδοσκοπικών¨ σωματείων και των ΠΑΕ στο ΠΕΑΚΙ.

Γ. Καραγιάννης: «Η Μεταλλουργική σε τροχιά ανάπτυξης»

    Η ακριτική βιομηχανία μετά από πολλές περιπέτειες εισέρχεται σε μια νέα εποχή παραγωγικής ανασυγκρότησης και ανάπτυξης. Μετά το «πάγωμα» της εκκαθάρισης και την διευθέτηση σοβαρών οικονομικών ζητημάτων το Υπουργείο Άμυνας, μέσω των Αμυντικών Συστημάτων, έδωσε τις πρώτες παραγγελίες για παραγωγή κυαθίου κάλυκα 5,56.
   Η παραγγελία σηματοδοτεί την επαναφορά των παραγωγικών δομών της βιομηχανίας στον αρχικό σκοπό δημιουργίας  της που ήταν η παραγωγή στρατιωτικού και αμυντικού υλικού. Μεταξύ των προτάσεων ανάπτυξης που έχουν υποβληθεί από τον Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ιωαννίνων Γιάννη Καραγιάννη είναι η παραγωγή ειδών για το άθλημα της σκοποβολής και για το κυνήγι, η μεταφορά  τμημάτων της  ΠΥΡΚΑΛ στην Μεταλλουργική, νέο οργανόγραμμα λειτουργίας,  καθώς και η δημιουργία εξειδικευμένου τμήματος εξαγωγών για τα παραγόμενα κέρματα και λοιπά προϊόντα της εταιρίας.Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2015

Η λίστα με τα ονόματα των δημοσιογράφων που πληρώθηκαν από το ΔΝΤ


Αναδημοσιεύουμε άρθρο της εφημερίδας ΑΚΡΟΠΟΛΗ που αναφέρει ποιοι ήταν οι δημοσιογράφοι που πληρώθηκαν από το ΔΝΤ για την χειραγώγηση της κοινής θέλησης του Ελληνικού λαού. Αν είναι αληθές το άρθρο αυτό πιστεύουμε ότι πρέπει άμεσα η ΕΣΗΕΕ να πάρει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, και επίσης να κινηθεί ο εισαγγελέας
http://diulistirio.blogspot.gr/

Σε Δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου που αντιμετωπίζει δύο μείζονα ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία των Ο.Τ.Α. και την άσκηση της κρατικής εποπτείας επ’ αυτών.

  Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου, καταρχάς, αντιμετωπίζει δύο μείζονα ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την άσκηση της κρατικής εποπτείας επ’ αυτών. Συγκεκριμένα, το πρώτο κεφάλαιο περιλαμβάνει την τροποποίηση και επικαιροποίηση των διατάξεων που αφορούν την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., ώστε πέντε χρόνια μετά την αρχική της πρόβλεψη στο ν. 3852/2010 (Α’ 87), να εκκινήσει, πραγματικά, η λειτουργία της , ικανοποιώντας έτσι τη συνταγματική απαίτηση, που αποτελεί και καθολικό αίτημα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, να ασκείται κατά τρόπο αντικειμενικό και αμερόληπτο και να περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στα όρια του ελέγχου νομιμότητας. Το δεύτερο κεφάλαιο καταργεί το θεσμό του «Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α.» και εισάγει ένα νέο σύστημα οικονομικής εποπτείας και ταυτόχρονα στήριξης των Ο.Τ.Α., ώστε να διασφαλίζεται η οικονομική βιωσιμότητα και η αυτοτέλειά τους, ενώ με το τρίτο και το τέταρτο κεφάλαιο ρυθμίζονται τρέχοντα όσο και επείγοντα ζητήματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων, αποσαφηνίζονται διατάξεις νόμων, όπως οι πρόσφατες σχετικές του ν.4325/2015, ενώ επιχειρείται, μεταξύ άλλων, και η ουσιαστική εναρμόνιση των υπηρεσιών της Κεντρικής Διοίκησης με τις προκλήσεις της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και της εξυπηρέτησης των εποπτευόμενων φορέων και των πολιτών, μέσω των σύγχρονων, τεχνολογικών εργαλείων και διαύλων επικοινωνίας, ενημέρωσης και αντιμετώπισης των προβλημάτων. Με αυτές τις σκέψεις, σας καλώ, να μελετήσετε την παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία, καταθέτοντας τις απόψεις, τα σχόλια και τις πιθανές παρατηρήσεις σας, προκειμένου το προτεινόμενο σχέδιο νόμου να επιτύχει στους στόχους του, και με τη δική σας συνδρομή. Η διαβούλευση ξεκινά σήμερα, Τρίτη, 16 Ιουνίου 2015, στις 15.00 και λήγει την Παρασκευή, 19 Ιουνίου, στις 15.00.

ΣΥΡΙΖΑ – Εκδήλωση στον Κατσικά με θέμα «Ενημέρωση για τις πολιτικές εξελίξεις»

Την Κυριακή 14 Ιούνιου πραγματοποιήθηκε ανοιχτή εκδήλωση της Οργάνωσης Μελών Ανατολής-Παμβώτιδας του ΣΥΡΙΖΑ με θέμα «Ενημέρωση για τις πολιτικές εξελίξεις», στην αίθουσα εκδηλώσεων του πρώην Δημαρχείου Κατσικά με κεντρικούς ομιλητές  τους βουλευτές του νομού Γιάννη Στέφο και Μερόπη Τζούφη.
Αρχικά η Μερόπη Τζούφη έκανε μια σύντομη ανασκόπηση του έργου του ΣΥΡΙΖΑ από τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου μέχρι σήμερα. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση, για την ρύθμιση στα ασφαλιστικά ταμεία το οποίο έδωσε την δυνατότητα σε επιχειρηματίες να πάρουν ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα, για την αποκατάσταση δημοκρατικών ελευθεριών και για το επικείμενο νομοσχέδιο για την ρύθμιση του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου.
Στη συνέχεια ο Γιάννης Στέφος στην εισαγωγική του ομιλία αναφέρθηκε στην πορεία των διαπραγματεύσεων και τις αντιδράσεις που αντιμετώπισε η ελληνική κυβέρνηση. Τόνισε πως στην επερχόμενη συμφωνία είναι πολύ σημαντικό να δοθεί έμφαση στα μέτρα τα οποία θα οδηγήσουν την χώρα σε αναπτυξιακή πορεία. Αναφέρθηκε ακόμη στο μεγάλο πρόβλημα φυγής των νέων στο εξωτερικό προς αναζήτηση εργασίας.
Μετά το τέλος των ομιλιών τους, οι βουλευτές απάντησαν σε ερωτήσεις των παρευρισκομένων οι οποίες αφορούσαν κυρίως στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, στο χρονικό πλάνο των διαπραγματεύσεων, στις εναλλακτικές λύσεις που υπάρχουν σε περίπτωση μη συμφωνίας καθώς και σε τοπικά προβλήματα.

Δήλωση του Γ. Καραγιάννη για το μίνι φορολογικό νομοσχέδιο   Με τις διατάξεις του παρόντος νομοσχεδίου γίνεται προσπάθεια να αρθούν κατάφορες αδικίες σε φορολογούμενους με χαμηλά εισοδήματα που ο μνημονιακός νόμος 4172/13 επέβαλλε αδιακρίτως. Προσδοκούμε ασφαλώς ότι οι μεγάλες αλλαγές θα γίνουν με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, που έρχεται να
διορθώσει  παράλογες αποφάσεις που οδήγησαν σε υπερφορολόγηση και δεν συνέβαλλαν σε καμιά περίπτωση στη δημιουργία κλίματος φορολογικής συνείδησης.
    Με το μίνι φορολογικό η Κυβέρνηση επιχειρεί ορθώς να ακυρώσει, στην έναρξη της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, αδικίες σε βάρος φοιτητών, ανέργων, ομογενών αγροτών και άλλων, δίνοντας παράλληλα το στίγμα της κοινωνικής ευαισθησίας και της προσπάθειας οικοδόμησης σχέσεων εμπιστοσύνης, κράτους- πολίτη. 
      Με την παράγραφο 1 παύουν να έχουν τεκμήριο διαβίωσης οι ομογενείς, κάτοικοι εξωτερικού, γιατί δεν είναι νοητό από τη μια να τους θεωρούμε κατοίκους εξωτερικού και από την άλλη να τους ζητάμε τεκμήριο διαβίωσης στην Ελλάδα. Εξακολουθούν όμως να έχουν τεκμήριο απόκτησης ( αγοράς) όταν έχουν εισόδημα από την Ελλάδα το οποίο μπορούν να δικαιολογήσουν εφόσον έχουν εισαγάγει νόμιμα από το εξωτερικό. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 η διαφορά του τεκμαρτού εισοδήματος φορολογείται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες  όταν κάποιος έχει μικροεισοδήματα από ενοίκια και τόκους και το τεκμαρτό του εισόδημα δεν ξεπερνάει τα 9.500 ευρώ.
Στην παράγραφος 3 καταργείται η περίπτωση Ε της παραγράφου 1 του άρθρου 34 γιατί με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν έχει πλέον νόημα να υφίσταται.
     Με την παράγραφο 4 όλοι όσοι έχουν μικρά εισοδήματα μέχρι 6000 ευρώ και το τεκμαρτό τους δεν ξεπερνάει τα 9500 ευρώ παύουν πλέον ως ασκούντες επιχειρηματικές δραστηριότητες με 26% και να πληρώνουν προκαταβολή 55% και πλέον με την προσκόμιση αποδείξεων, είναι τελείως αφορολόγητοι.
Τέλος, το εν’ λόγω νομοσχέδιο καταργεί τον ληστρικό τρόπο φορολόγησης των αγροτών που επέβαλλε ο νόμος 4172 γιατί ο αγρότης χρησιμοποιούσε τα χωράφια του και απαλλάσσεται  επιπλέον  να υπολογίζει με τα ειδικά έντυπα Αξίας αγροτεμαχίου γης την αντικειμενική αξία των χωραφιών του, ώστε να υπολογίζει το ποσό στο οποίο θα έμπαινε το χαράτσι της ιδιοχρησιμοποίησης ( 3%).

Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2015

Η φορολογία των επιδομάτων - βοηθημάτων ανεργίας .Τι ισχύειΑ. Τα επιδόματα ανεργίας που καταβάλλονται στους δικαιούχους, εφόσον το άθροισμα των λοιπών εισοδημάτων του άνεργου δεν υπερβαίνει ετησίως τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, είναι εισόδημα που απαλλάσσεται από το φόρο και δηλώνεται στους κωδικούς 661-662,
Επιδόματα - βοηθήματα ανεργίας είναι τα εξής:
1.    Επίδομα τακτικής ανεργίας 2.
2.    Επίδομα μακροχρόνια ανέργων
3. Ειδικό εποχικό βοήθημα               
4. Ειδικό βοήθημα μετά τη λήξη επιδόματος ανεργίας
5. Ειδικό βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στο μητρώο του ΟΑΕΔ, που λαμβάνουν οι επί τρεις μήνες άνεργοι, όταν δεν συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης.
6. Ειδικό βοήθημα αποφυλακισμένων, το οποίο λαμβάνουν όσοι εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας τους,
7. Επιδότηση νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας - ΕΣΠΑ.
 8. Βοήθημα αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων, το οποίο λαμβάνουν οι αυτοαπασχολούμενοι που αποδεδειγμένα διέκοψαν το επάγγελμά τους.
  Β. Τα ποσά που καταβάλλονται στους δικαιούχους λόγω απώλειας του εισοδήματός τους και αντί του μισθού που θα κατέβαλαν οι εργοδότες τους ή τους δίδονται ως αμοιβή για παροχή εργασίας, χαρακτηρίζονται ως κανονικές αποδοχές και θα εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στους κωδικούς 301-302 για υπόχρεο-σύζυγο αντίστοιχα, , ή θα συμπληρώνεται από τους υπόχρεους στους κωδικούς 343-344 αν δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση. αν ο φορέας έχει αποστείλει ηλεκτρονικό αρχείο βάσει της Απόφασης ΓΓΔΕ - ΠΟΛ.1051/19.2.2015
   Τέτοια ποσά είναι:
 1. Παροχές λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη, που είναι η πληρωμή μέρους ανεξόφλητων αποδοχών, όταν οι εργοδότες περιέλθουν σε κατάσταση παύσεως εργασιών ή αναστολής πληρωμών, ή έχουν κηρυχτεί σε πτώχευση, ή έχουν τεθεί σε εκκαθάριση.
2. Επίδομα διαθεσιμότητας, το οποίο είναι το 10% του μέσου όρου των τακτικών αποδοχών των δύο τελευταίων μηνών υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης, όταν ο εργοδότης θέσει τους εργαζόμενους σε διαθεσιμότητα.
 3. Αποδοχές ωφελούμενων Προγραμμάτων Κοινωφελούς εργασίας, οι οποίες δίδονται έναντι παρασχεθείσας εργασίας.
Γ. 1. Η Ειδική Παροχή Προστασίας της Μητρότητας, η οποία καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ κατά το διάστημα που οι ασφαλισμένες στο ΙΚΑ μητέρες έχουν λάβει 6 μήνες άδεια μετά από συμφωνία με τον εργοδότη τους βάσει της γνωμοδότησης ΝΣΚ 278/2012, αποτελεί εισόδημα απαλλασσόμενο από το φόρο. Τα καταβληθέντα ποσά είτε εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στους κωδικούς 619-620 για την υπόχρεη ή την σύζυγο αν ο φορέας έχει αποστείλει ηλεκτρονικό αρχείο βάσει της Απόφασης ΓΓΔΕ- ΠΟΛ.1051/19.2.2015, είτε θα συμπληρώνονται από την υπόχρεη ή την σύζυγο στους κωδικούς 659-660 αν δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση. 2. Η Συμπληρωματική Παροχή Μητρότητας, καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ σε ασφαλισμένες του ΙΚΑ αντί της μαιευτικής περίθαλψης, ως συμπληρωματική παροχή αυτής που χορηγείται από το ΙΚΑ ως επίδομα κυοφορίας και λοχείας. Με βάση την γνωμοδότηση του ΝΣΚ 375/2009 το επίδομα που δίδεται από το ΙΚΑ, χορηγείται για κάλυψη δαπανών και δεν είναι εισόδημα. Κατ' ανάλογη εφαρμογή, η παροχή που καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ ως συμπλήρωμα της περίπτωσης αυτής, δεν αποτελεί εισόδημα, δεν καλύπτει αντικειμενικές δαπάνες και συνεπώς δεν συμπληρώνεται στη δήλωση, επειδή καταβάλλεται εφάπαξ και η πηγή προέλευσής της εξαντλείται με τον τοκετό. Επομένης, δεν συμπεριλαμβάνονται στις αμοιβές για τις οποίες υπάρχει υποχρέωση υποβολής αρχείου βεβαιώσεων με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου (ΠΟΛ.1051/19.2.2015).
Δ. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι οι άνεργοι του ΕΤΑΠ - ΜΜΕ και του ΓΕΝΕ εξομοιώνονται φορολογικά με τους άνεργους του ΟΑΕΔ.

Σάββατο, 13 Ιουνίου 2015

Εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ στον Κατσικά την Κυριακή


Με θέμα «Ενημέρωση για τις πολιτικές εξελίξεις», η Ο.Μ του ΣΥΡΙΖΑ Ανατολής-Παμβώτιδας προσκαλεί τα μέλη, τους φίλους και τους κατοίκους της περιοχής σε συγκέντρωση στην Αίθουσα εκδηλώσεων του πρώην Δημαρχείου Κατσικά την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 8 το βράδυ.Στην εκδήλωση θα μιλήσουν οι βουλευτές Ν.Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ ,Γιάννης Καραγιάννης, Γιάννης Στέφος και Μερόπη Τζούφη. Στη συνέχεια οι βουλευτές θα... απαντήσουν σε ερωτήσεις των παρευρισκομένων.

Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2015

Ποινή φυλάκισης 30 μηνών,στον πρώην καλλιτεχνικό διευθυντή του δημοτικού θεάτρου Ιωαννίνων!

Για την κατάχρηση ποσού άνω των 120 χιλιάδων ευρώ, που είχε αποκαλυφθεί μετά από έκτακτο λογιστικό έλεγχο
Ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών σε υπάλληλο  και τριάντα (30) μηνών στον πρώην καλλιτεχνικό διευθυντή του δημοτικού περιφερειακού θεάτρου Ιωαννίνων Σπύρο Μισθό,επέβαλλε  δικαστήριο των Ιωαννίνων για την κατάχρηση ποσού άνω των 120 χιλιάδων ευρώ, που είχε αποκαλυφθεί μετά από έκτακτο λογιστικό έλεγχο στο ταμείο του θεάτρου!Από τον τότε πρόεδρο του ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων κ. Γιώργο Λώλη,είχε υποβληθεί μήνυση κατά του υπαλλήλου φρόντιζε για την κατάρτιση του προγράμματος,καθώς και τα έξοδα των παραστάσεων,καθώς επίσης και κατά παντός υπευθύνου, με αποτέλεσμα να παραπεμφθεί και να καταδικαστεί μαζί με τον υπάλληλο του Δήμου και ο ...
πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής!!!Σημειώνεται ότι ο κ. Σπύρος Μισθός, είχε στραφεί με αγωγή κατά της διοίκησης προηγούμενης διοίκησης του ΔΗΠΕΘΕ, καθώς το 2011 είχε απολυθεί. Με την αγωγή διεκδικούσε το ποσό των 150 χιλιάδων ευρώ ως αποζημίωση,όμως η αγωγή είχε απορριφθεί στο δικαστήριο...Για την ιστορία,θα πρέπει να αναφερθεί πως σύμφωνα με το κατηγορητήριο,ο υπάλληλος  είχε καταχραστεί το ποσό των σαράντα (40) χιλιάδων ευρώ και ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής το ποσό των δέκα(10) χιλιάδων ευρώ.Το αδίκημα για την κατάχρηση των υπολοίπων εβδομήντα(70) χιλιάδων ευρώ,είχε παραγραφεί,μιας και αφορούσε την περίοδο μέχρι το 2008!!!
Πηγή: epirusgate 

Τοποθέτηση Περιφερειάρχη για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2020

Στη θετική εξέλιξη που παρουσίασε μέχρι σήμερα το ΕΣΠΑ που διαχειρίστηκε η Περιφέρεια Ηπείρου, αλλά και στον κίνδυνο που υπάρχει για την ομαλή ολοκλήρωσή του, αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, ανοίγοντας σήμερα την εναρκτήρια εκδήλωση για το
Επιχειρησιακό πρόγραμμα 2014-2020.
Ο Περιφερειάρχης, υπογράμμισε μάλιστα ότι αν δεν διευθετηθεί το ζήτημα της χρηματοδότησης των εν εξελίξει έργων, τότε θα δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα για την υλοποίηση του νέου ΕΣΠΑ. «Εμείς ξεκινάμε δειλά - δειλά. Μας προβληματίζει σήμερα το ενδεχόμενο έργα του σημερινού προγράμματος να μεταφερθούν στο πρόγραμμα 2014-2020. Σε αυτή την περίπτωση ούτε έργα υποδομών θα υπάρχουν, αλλά και θα είναι "κουτσουρεμένο", ξεφεύγοντας από τον αρχικό προγραμματισμό. Η αγωνία μας είναι τεράστια. Χρειαζόμαστε όλοι και ζητάμε τη συνεργασία όλων», τόνισε ο Περιφερειάρχης.
Αναφερόμενος στο τρέχον πρόγραμμα, είπε ότι η καλή του πορεία οφείλεται στην προσπάθεια που καταβλήθηκε από όλους. "Ξεκίνησε από την Κρατική και συνεχίστηκε από την αιρετή Περιφέρεια   με αρχές, κανόνες και έχουμε φτάσει στο τελικό στάδιο. Όμως, πρέπει να πω ότι η αγωνία μας για αυτό το πρόγραμμα είναι ότι δεν έρχονται πόροι από το αρμόδιο Υπουργείο. Με προβληματίζει η ολοκλήρωση του ΕΣΠΑ γιατί δεν πρέπει σε αυτή τη φάση να αρχίσουμε, να χάνουμε στροφές. Αν το λέμε αυτό για το καλύτερο πρόγραμμα από τις 13 Περιφέρειες, όπως είναι το δικό μας, σκεφτείτε τι θα γίνει με όλους τους άλλους. Θα υπάρξει τεράστιο πρόβλημα μεταφοράς έργων από το σημερινό ΕΣΠΑ στο νέο Πρόγραμμα 2014-2020. Αυτό θα σημάνει καταστροφή για το επόμενο πρόγραμμα, και για αυτό χρειάζεται άμεσα, λόγω έλλειψης πόρων, να ζητηθεί παράταση από ελληνικής πλευράς για το υπάρχον πρόγραμμα. Συμμεριζόμαστε όλοι την κατάσταση, αλλά δεν μπορεί να πάει άλλο έτσι. Ένας – ένας οι ανάδοχοι σταματάνε τις εργολαβίες ή τις υπολειτουργούν. Επίσης, η Επίτροπος (σ.σ. Περιφερειακής Ανάπτυξης Κορίνα Κρέτσου), μας ανέφερε πως η συμφωνία της Ελλάδας (με τους θεσμούς) θα πρέπει να έχει ξεχωριστή αναφορά για παράταση ενός έτους ως προς τα μεγάλα οδικά έργα που υλοποιούνται στη χώρα μας. Τώρα είναι πιο δύσκολο να δοθεί η παράταση από ότι στο προηγούμενο πρόγραμμα, αλλά αυτή τη στιγμή είναι πιο αναγκαίο από ποτέ. Ήδη έχει ζητηθεί από την ΕΝΠΕ να καταγράψουμε κάποια οριζόντια προβλήματα που εντοπίζουμε στην ανάπτυξη του προγράμματος».
Αναφερόμενος στην προετοιμασία που έγινε για το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ηπείρου, ο Περιφερειάρχης έκανε ειδική μνεία στην αρμόδια Αντιπεριφερειάρχη Τ. Καλογάννη, την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, αλλά και σ΄ όλες τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας που εργάστηκαν για το σκοπό αυτό. "Έχουμε το πρόγραμμα για την σύνδεση των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου, που ήδη έχει πάρει το πράσινο φως, και έχουμε ξεκινήσει τις διαδικασίες για έργα που αφορούν στο περιβάλλον, όπως οι βιολογικοί καθαρισμοί», ανέφερε για τις πρώτες δράσεις του νέου Προγράμματος, για να αναφερθεί και σε ορισμένους άξονες του νέου Προγράμματος στους οποίους δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα η Περιφέρεια.
«Τα πλεονεκτήματά μας στην Ήπειρο είναι το περιβάλλον και ο πρωτογενής τομέας. Ο πρωτογενής τομέας θα ενισχυθεί μέσα από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης για το οποίο υπάρχει δέσμευση πως θα μας δοθεί το 40%, αλλά δεν το έχουμε δει ακόμα. Σε αυτό προβλέπονται και έργα αγροτικής οδοποιίας, δηλαδή δημοτικοί δρόμοι που εξυπηρετούν την αγροτική οικονομία, έργα δασοδρόμων, μικρά αρδευτικά, Leader, Πρόγραμμα Νέων Αγροτών, κ.ά.. Ως προς τα θέματα περιβάλλοντος έχουμε ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες για έργα βιολογικών καθαρισμών με Δήμους που «ακουμπάνε» στο Ιόνιο ή σε άλλες ευαίσθητες περιοχές".
Ειδική αναφορά έκανε στο νέο Εθνικό Σχέδιο για τη Διαχείριση των στερεών αποβλήτων, χαρακτηρίζοντας "δυσάρεστη έκπληξη" την πρόταση του Υπουργείου Περιβάλλοντος.
"Τα χρήματα που υπάρχουν στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 δεν φτάνουν ούτε για συμμετοχή στα ΣΔΙΤ. Σκεφτείτε να κάνουμε νέο σχεδιασμό, να βάλουμε νέες παραμέτρους, όταν όλοι οι Δήμοι σε συνεργασία με Περιφέρειες έχουμε φτάσει σε ένα αποτέλεσμα, για τον οποίο έχουν ληφθεί υπόψη κάποια δεδομένα. Αν αλλάξουν αυτά, δεν είναι εύκολο να φτάσουμε ξανά σε αυτό το επίπεδο και να έχουμε ώριμες μελέτες το 2020. Η 1/1/2016, όταν θα αρχίσει η επιβολή προστίμων για τα ανακυκλώσιμα υλικά, είναι πολύ κοντά. Θεωρώ πως κάποιοι αντιμετώπισαν επιπόλαια το θέμα και πρέπει να τους το επισημάνουμε".
Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του ο Περιφερειάρχης σημείωσε ότι στο νέο πρόγραμμα θα υπάρχουν έργα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, ενώ τα έργα υποδομών θα είναι λίγα. Τέλος για τις δράσεις απασχόλησης, είπε ότι ένα τμήμα τους θα δοθούν στις Περιφέρειες. "Σε αυτό θα πρέπει να έχουμε αλλαγή στον τρόπο δουλειάς, μακριά από ΚΕΚ και δράσεις πεντάμηνης απασχόλησης, ώστε να αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο για την απασχόληση. Αν αυτά δεν εφαρμοστούν όπως πρέπει, ούτε από το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα δούμε κάτι».

Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2015

Το νέο μίνι φορολογικό νομοσχέδιο δίνει ανάσες στις ακροτητες του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που ψηφίστηκε το 2013 και ισχύει για τα εισοδήματα του 2014.

Σύντομο φορολογικό σχέδιο νόμου «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και άλλες διατάξεις»
Το μίνι φορολογικό νομοσχέδιο ρυθμίζει ζητήματα φορολόγησης περιστασιακά απασχολούμενων με πολύ χαμηλά ετήσια εισοδήματα, αγροτών και κατοίκων εξωτερικού ομογενών, ώστε να αποφευχθεί

η υπερβολική φορολογική επιβάρυνση, που επέφερε ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, ο οποίος ψηφίστηκε το 2013, αλλά μετέθετε την εφαρμογή του για ένα χρόνο μετά και επομένως θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά φέτος για τα εισοδήματα του 2014.
Ειδικότερα οι προς ψήφιση διατάξεις προβλέπουν:
Κατάργηση τεκμηρίων διαβίωσης κατοίκων εξωτερικού.
Επαναφορά φορολογικού καθεστώτος προηγούμενου ΚΦΕ (ν.2238/1994) για το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) και αποτροπή άδικης φορολόγησης κατοίκων εξωτερικού, κυρίως χιλιάδων Ελλήνων ομογενών, με βάση τις τεκμαρτές δαπάνες διαβίωσης (π.χ. δευτερεύουσα κατοικία, ΕΙΧ κ.λπ.). επειδή π.χ. απέκτησαν εισόδημα από τόκους καταθέσεων στη χώρα μας ύψους 1 ευρώ. Αντιμετώπιση αθρόας εκροής κεφαλαίων από τη χώρα μας που ανήκουν σε Έλληνες ομογενείς.
Τρόπος φορολόγησης προστιθέμενης διαφοράς τεκμηρίων.
Η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων του φορολογούμενου που έχει εισόδημα μόνο από κεφάλαιο (π.χ. τόκοι/μερίσματα/εκμίσθωση ακινήτων) ή/και υπεραξία κεφαλαίου (π.χ. μετοχές), φορολογείται με την κλίμακα των μισθωτών/συνταξιούχων (προσκόμιση αποδείξεων για απαλλαγή) και όχι με συντελεστή 26%+προκαταβολή επομένου έτους, εφόσον το τεκμαρτό του εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ.
Περιστασιακά/ευκαιριακά απασχολούμενοι.
Το εισόδημα (εκτός από κεφάλαιο/υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου/αγροτική δραστηριότητα) έως 6.000 ευρώ και το τεκμαρτό εισόδημα έως 9.500 αυτής της κατηγορίας (άνεργοι, νοικοκυρές, φοιτητές, συμμετέχοντες σε προγράμματα εργασιακής εμπειρίας κ.λπ.) και εφόσον αυτοί δεν είναι επιτηδευματίες, δηλαδή δεν έχουν κάνει έναρξη εργασιών, αντιμετωπίζονται φορολογικά, για λόγους φορολογικής δικαιοσύνης, ως εισόδημα από μισθούς-συντάξεις υπολογιζόμενου του ποσού της μείωσης φόρου των 2.100 ευρώ (προσκόμιση αποδείξεων) και χωρίς να βεβαιώνεται προκαταβολή επόμενου έτους.
Iδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση αγροτικών εκτάσεων.
Δεν υπολογίζεται τεκμαρτό εισόδημα για τους ασκούντες ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση αγροτικών εκτάσεων προς ανιόντες/κατιόντες/συζύγους.
  Επίσης εισάγονται ρυθμίσεις για τροποποίηση του Κώδικα ΦΠΑ, με στόχο οι ελληνικές επιχειρήσεις να αντιμετωπιστούν ως τις ομοειδείς κοινοτικές και να έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής με ίσους όρους στους διαγωνισμούς για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών για την κατασκευή αγωγών φυσικού αερίου(ΤΑΠ)και θεσπίζεται απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης του φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη στην ελληνική βιομηχανία, απαλλαγή που εφαρμόζεται ήδη από την πλειοψηφία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
   Στο νομοσχέδιο επιλύεται νομοθετικά και το ζήτημα της απαλλαγής από φόρο δωρεάς των χρηματικών ποσών και τυχόν έκτακτων οικονομικών βοηθημάτων που καταβάλλονται στις οικογένειες των προσώπων που επλήγησαν από τη ναυτική τραγωδία του πλοίου Norman Atlantic, ενώ επαναπροσδιορίζονται με το σωστό πλέον τρόπο τα καθαρά εισοδήματα και ο αναλογών φόρος για τα πρατήρια καπνοβιομηχανικών προϊόντων, για τη χρήση 2004.
Ρύθμιση σχετικά με συμβολαιογράφους και τη προσκόμιση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ
Η προβλεπόμενη από την τροποποιούμενη διάταξη ακυρότητα των συμβολαίων μεταβίβασης της κυριότητας ή δικαιωμάτων επί ακινήτων χωρίς την προσκόμιση του πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ είναι σοβαρή συνέπεια, η οποία πλήττει τις συναλλαγές και είναι δυσανάλογη προς τον επιδιωκόμενο σκοπό. Με την προτεινόμενη ρύθμιση εξορθολογίζονται οι συνέπειες από τη μη προσκόμιση του πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ ή τις ελλείψεις ή σφάλματα του πιστοποιητικού αυτού. Για τον αυτό λόγο κρίνεται αναγκαία και η άρση της ακυρότητας των συμβολαίων που συνετάγησαν μέχρι την ισχύ του παρόντος νόμου, στα οποία έχει μεν επισυναφθεί πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ αλλά έχουν διαπιστωθεί παραλείψεις ή σφάλματα ως προς τα στοιχεία του ακινήτου που αναφέρονται σε αυτό. Επιπλέον, εξορθολογίζονται και τα επιβαλλόμενα πρόστιμα σε βάρος συμβολαιογράφων, υποθηκοφυλάκων κ.λπ. και καθορίζονται ανάλογα με την αξία του μεταβιβαζομένου ακινήτου ή δικαιώματος σε αυτό.

ΓΙΑΝΝΕΝΑ:Περιοδεία κλιμακίου του ΣΥΡΙΖΑ σε Μπάφρα και Νεοκαισάρεια

Περιοδεία σε Μπάφρα και Νεοκαισάρεια πραγματοποίησε κλιμάκιο της Οργάνωσης Μελών Ανατολης-Παμβώτιδας του ΣΥΡΙΖΑ με τη συμμετοχή των βουλευτών του νομού Γιάννη Στέφου και Μερόπης Τζούφη.Στην περιοδεία οι βουλευτές συζήτησαν με τους κατοίκους των χωριών τα τοπικά, αλλά και τα γενικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και ανέλυσαν το σχέδιο της κυβέρνησης για έξοδο από την κρίση προς όφελος των λαϊκών στρωμάτων.Ιδιαίτερα στάθηκαν στο έργο που έχει κάνει μέχρι τώρα η κυβέρνηση, η οποία με συγκεκριμένα μέτρα δείχνει την αποφασιστικότητά της να προστατεύσει το λαό από τη νεοφιλελεύθερη πολιτική που ακολούθησαν οι μνημονιακές κυβερνήσεις τα προηγούμενα χρόνια.Επίσης κατήγγειλαν την τακτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης, που με τη... στάση τους ουσιαστικά είτε ενισχύουν την πολιτική των δανειστών, είτε υπονομεύουν την διαπραγματευτική ικανότητα της χώρας.Οι κάτοικοι από τη μεριά τους εξέφρασαν την άποψη ότι απαιτείται η λήψη περισσότερων φιλολαϊκών μέτρων που θα τονώσουν την οικονομία, εμπιστεύομενοι την πολιτική που ακολουθεί μέχρι τώρα η κυβέρνηση, ζητώντας παράλληλα την μη υποχώρηση στις παράλογες και βαθιά αντιλαϊκές απαιτήσεις των δανειστών.
Υ/Γ: Το πρόβλημα  βρίσκεται στην κοινωνία , η οποία έχει την ανάγκη της  ενημέρωσης και της στήριξης , γι αυτό και τέτοιες επισκέψεις  πάντα ωφελούν

Σε ποιες περιπτώσεις απαιτείται αποδεικτικό ενημερότητας & ποιες οφειλές λαμβάνονται υπόψη για τη χορήγηση.Η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας καθίσταται υποχρεωτική στις εξής περιπτώσεις:
α) Για είσπραξη χρημάτων ή εξόφληση τίτλων πληρωμής από το Δημόσιο Τομέα τους δημοσίους υπολόγους και όσους ενεργούν πληρωμές με εντολή ή εξουσιοδότηση των ανωτέρω, το ποσό των οποίων υπερβαίνει ανά τίτλο πληρωμής τα 1.500 ευρώ για κάθε δικαιούχο. Στην περίπτωση καταβολής, από τους αμέσως ανωτέρω, εκχωρημένων/ενεχυριασμένων χρηματικών απαιτήσεων το αποδεικτικό ενημερότητας προσκομίζεται τόσο από τον εκχωρητή ή ενεχυράσαντα όσο και από τον εκδοχέα ή ενεχυρούχο δανειστή.
β) Για τη σύναψη και ανανέωση συμβάσεων δανείων, πιστώσεων και χρηματοδοτήσεων γενικά με τις αναγνωρισμένες στην Ελλάδα τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα, εφόσον χορηγούνται με την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου, εκτός από εκείνες που χορηγούνται για αποκατάσταση ζημιών που προέρχονται από έκτακτα γεγονότα.
γ) Για τη μεταβίβαση ακινήτου εξ’ επαχθούς αιτίας, γονικής παροχής, δωρεάς ή δια εκούσιου πλειστηριασμού, καθώς και για την εκούσια σύσταση εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων, τη διανομή κοινών ακινήτων, την εκούσια ανταλλαγή ακινήτων και τη σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, εφόσον στην τελευταία περίπτωση η σύμβαση καταρτίζεται μεταξύ των συγκυρίων του ακινήτου ή και τρίτων, ανεξαρτήτως, εάν τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της ανεγέρσεως. Το αποδεικτικό ενημερότητας προσκομίζεται, αντίστοιχα, από τον μεταβιβάζοντα το ακίνητο ή
τον παρέχοντα τη γονική παροχή ή δωρεά, τον παρέχοντα το εμπράγματο δικαίωμα, τους συγκύριους ή και τον αγοραστή για λογαριασμό του πωλητή στην περίπτωση αυτοσύμβασης.
δ) Για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης εκτέλεσης δημοσίων έργων ή προμηθειών από το Δημόσιο Τομέα.
ε) Για κάθε άλλη πράξη, συναλλαγή ή ενέργεια για την οποία απαιτείται προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας από τις εκάστοτε εν ισχύ διατάξεις.
 Ποιες οφειλές λαμβάνονται υπόψη για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας:
Όλες οι βεβαιωμένες στη Φορολογική Διοίκηση Οφειλές, συμπεριλαμβανομένων και των οφειλών από συνυποχρέωση / συνυπευθυνότητα του αιτούντα, εφόσον υπερβαίνουν τα τριάντα (30) ευρώ, καθώς και οφειλές στους Δήμους.

Κοινή δήλωση την βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά με τη διακοπή λειτουργίας του ΚΕΝ

Με αφορμή τη συζήτηση στη χθεσινή (10/6/15) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Άρτας και την περιρρέουσα φημολογία ότι δήθεν επίκειται η διακοπή λειτουργίας του ΚΕΝ Άρτας, γνωστοποιούμε ότι, μετά από επικοινωνία με τον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Ν.Τόσκα, είμαστε σε θέση να δηλώσουμε ότι τέτοιο θέμα δεν υπάρχει στη σκέψη και στις προθέσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υ.Εθ.Α.
Πράγματι, βρίσκεται σε εξέλιξη μελέτη για τον εξορθολογισμό της δομής των Ενόπλων Δυνάμεων και της λειτουργίας των στρατοπέδων σε ολόκληρη την επικράτεια. Οι πρακτικές που εφάρμοσαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις και ο τρόπος που χειρίστηκαν ένα τόσο ευαίσθητο θέμα, δεν τιμά μια ορθολογική διαχείριση του Δημοσίου και ανάμεσα σε αυτό, βέβαια και των Ενόπλων Δυνάμεων.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν και το ΚΕΝ Άρτας, με το στρατόπεδο να κλείνει το 2012 και να ξανανοίγει το 2014, αλλά με μόλις ένα μικρό μέρος στελεχών και νεοσυλλέκτων, παρά το γεγονός ότι διαθέτει εγκαταστάσεις και υποδομές, που καθιστούν εφικτή την αναβάθμιση, παρά το κλείσιμό του. 
Το Υ.ΕΘ.Α. σήμερα, προχωρά σε μια εφ’ όλης της ύλης μελέτη, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παράγοντες.  Από αυτούς, όπως μας δήλωσε ο υφυπουργός, δεν θα μπορούσε να απουσιάζει ο κρίσιμος παράγοντας της φτωχοποιημένης Ηπείρου, όπως επίσης και το γεγονός ότι το ΚΕΝ Άρτας είναι το μοναδικό σε λειτουργία Κέντρο Νεοσυλλέκτων σε όλη την Β.Δ. Ελλάδα.
 Οι βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ Ν.Άρτας
Όλγα Γεροβασίλη
Βασίλης Τσίρκας

Γιάννης Καραγιάννης : Εθνική υπόθεση η προστασία της Φέτας    Με δελτίο τύπου ο  Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ιωαννίνων κ.  Καραγιάννης  αναφέρει:
      Με αφορμή τις συμφωνίες της Ε.Ε. με Καναδά (CETA) και ΗΠΑ ( TTIP) που δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στα ΠΟΠ και ΠΓΕ Ελληνικά προϊόντα, ειδικά στη Φέτα, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για Ευρωπαϊκές υποθέσεις, κύριος Νίκος Χουντής, σε σχετική κοινοβουλευτική ερώτηση (υπ’αριθμ.2467) του  Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Ιωαννίνων Γιάννη Καραγιάννη, σχετικά με τις επιπτώσεις των συμφωνιών στην Ηπειρώτική Φέτα απάντησε ως εξής: «Το ζήτημα της πλήρους προστασίας της Γεωγραφικής Ένδειξης της φέτας αποτελεί προτεραιότητα για την Ελληνική πλευρά και στο πλαίσιο αυτό η Ελληνική κυβέρνηση έχει επανειλημμένως εγείρει το θέμα. Στο τελευταίο Συμβούλιο  Εξωτερικών υποθέσεων, τις 7 Μαΐου 2015, ο Υπουργός κύριος Γ. Σταθάκης εξέφρασε τις διαφωνίες του σχετικά με τη συμφωνία (CETA) με τον Καναδά και  επιφυλάχτηκε για τυχόν προσφυγές στα μέτρα του δυνατού, ώστε να διατηρηθεί όχι μόνο το προϊόν ονομασίας προέλευσης (Π.Ο.Π) αλλά και η ίδια η ελληνικότητα της Φέτας»

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι της απαλλαγής από τον Φ.Μ.Α. για αγορά πρώτης κατοικίας;

Η απαλλαγή παρέχεται μόνο σε φυσικά πρόσωπα (έγγαμα ή άγαμα), εφόσον κατοικούν μόνιμα στην
Ελλάδα ή προτίθενται να εγκατασταθούν σε αυτή το αργότερο εντός δύο ετών από την αγορά .
Με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 3842/2010 καταργήθηκε η απαλλαγή για τους Έλληνες ομογενείς του εξωτερικού που δεν κατοικούν στην Ελλάδα κατά το χρόνο της αγοράς. Επίσης, καθορίστηκαν οι κατηγορίες δικαιούχων ως ακολούθως:
α) Έλληνες,
β) ομογενείς από Αλβανία, Τουρκία και χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης,
γ) οι πολίτες των κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου,
δ) αναγνωρισμένοι πρόσφυγες, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 96/2008 (ΦΕΚ 152 Α),
ε) πολίτες τρίτων χωρών που απολαύουν του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α’).
Επισημαίνεται ότι ειδικά για τους αλλοδαπούς η πρόθεσή τους για μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα δεν αναιρείται από το γεγονός ότι για ειδικούς λόγους, οι αρμόδιες υπηρεσίες τους χορηγούν προσωρινές άδειες παραμονής που ανανεώνονται.
Οι καταγόμενοι από τη Βόρεια Ήπειρο και την Τουρκία, εφόσον απέκτησαν ιθαγένεια τρίτου κράτους πλην της Αλβανικής και Τουρκικής, δεν μπορούν να τύχουν απαλλαγής από το φόρο.
Η απαλλαγή παρέχεται και στον ψιλό κύριο εξ αδιαιρέτου ποσοστού ή ψιλό κύριο ή επικαρπωτή κατοικίας ή οικοπέδου που αγοράζει το υπόλοιπο ποσοστό ή το εμπράγματο δικαίωμα της επικαρπίας ή της ψιλής κυριότητας, προκειμένου να γίνει εξ ολοκλήρου κύριος του ακινήτου, εφόσον το ποσοστό που έχει δεν του πληροί της στεγαστικές ανάγκες.
Η απαλλαγή του άγαμου παρέχεται και στο σύζυγο που βρίσκεται σε διάσταση, υπό τον όρο ότι έχει κατατεθεί αίτηση ή αγωγή διαζυγίου τουλάχιστον έξι μήνες πριν την αγορά του ακινήτου με την προϋπόθεση ότι ο γάμος θα λυθεί μέσα σε πέντε (5) έτη από την αγορά.
Οι ιδιοκτήτες ξενοδοχείων, αποθηκών, γραφείων, βιομηχανοστασίων και γενικά αμιγών επαγγελματικών στεγών έχουν δικαίωμα απαλλαγής. Δεν θεωρείται επαγγελματική στέγη το ακίνητο, το οποίο από την οικοδομική άδεια ή τον τίτλο κτήσης χαρακτηρίζεται ως κατοικία, έστω και αν αυτό χρησιμοποιείται ως επαγγελματική στέγη.

Αντισυνταγματικές σύμφωνα με το ΣτΕ, οι μειώσεις των κυρίων και επικουρικών συντάξεων του 2012 - Χωρίς αναδρομική ισχύ η απόφαση

Η απόφαση αφορά περίπου 800.000 συνταξιούχους του ΙΚΑ και των ΔΕΚΟ, ενώ το κόστος για τα ασφαλιστικά ταμεία υπολογίζεται στο 1 δισ. ετησίως.
Με τις οριστικές και αμετάκλητες αποφάσεις της Ολομέλειας , οι οποίες ελήφθησαν κατά πλειοψηφία, οι συνταξιούχοι κερδίζουν την επιστροφή των συντάξεων –κύριων και επικουρικών- στο ύψος που είχαν στα τέλη του 2012 χωρίς ωστόσο την καταβολή αναδρομικών. Και αυτό γιατί οι σύμβουλοι Επικρατείας, λαμβάνοντας υπόψιν την δύσκολη περίοδο που διανύει η χώρα με την μεγάλη οικονομική κρίση και το καθεστώς της χρηματοπιστωτικής ασφυξίας δέχθηκαν ότι ναι μεν οι περικοπές παραβιάζουν το Σύνταγμα αλλά δεν μπορεί η κρίση περί αντισυνταγματικότητας να έχει αναδρομική ισχύ. Κάτι τέτοιο θα επιβάρυνε υπέρμετρα τον κρατικό προϋπολογισμό.
Σε αυτό το πλαίσιο η ισχύς των αποφάσεων για την αντισυνταγματικότητα των μειώσεων στις συντάξεις αρχίζει σήμερα, οπότε και δημοσιεύθηκαν.
Το βασικό σκεπτικό των δικαστών είναι ότι οι αλλεπάλληλες μειώσεις που ισοπεδώνουν τις συντάξεις και επιβλήθηκαν με το νόμο    4093/2012 έχουν επιδεινώσει δραματικά το βιοτικό επίπεδο των συνταξιούχων, παραβιάζοντας θεμελιώδεις συνταγματικές διατάξεις.
Παράλληλα, το ΣτΕ δέχθηκε ότι η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος δημιουργεί προβλήματα καθώς δεν μπορεί να μην υπάρχει μέριμνα του κράτους για τα ελλείμματα των ασφαλιστικών ταμείων.
Η υπόθεση έφτασε στο ΣτΕ μετά τις προσφυγές που κατέθεσαν πρώην εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, σε τράπεζες και ΔΕΚΟ με τις οποίες στρέφονταν κατά του ΙΚΑ και του ΕΤΕΑ.
Τι απαντάει το υπουργείο Οικονομικών
Το υπουργείο Οικονομικών περιμένει πρώτα να καθαρογραφεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις συντάξεις και μετά να τοποθετηθεί επισήμως σημειώνουν αρμόδιες πηγές.
Ωστόσο όπως τονίζουν οι ίδιες πηγές οι αποφάσεις των Δικαστηρίων είναι σεβαστές λαμβάνοντας υπόψη τα δημοσιονομικά δεδομένα.
Τι αναφέρουν οι αποφάσεις
Συγκεκριμένα οι σύμβουλοι Επικρατείας με μια σειρά αποφάσεων τους (2287- 2290/2015) της Ολομέλειας έκριναν ότι οι περικοπές των συντάξεων που έγιναν το 2012 προσκρούουν σε συνταγματικές αρχές όπως είναι της αναλογικότητας και της ισότητας στα δημόσια βάρη και σε άλλες επιταγές άρθρων του Συντάγματος, όπως είναι τα άρθρα 2, 4, 22, 25, 106, κ.λπ.
Σύμφωνα με την Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου το Σύνταγμα επιβάλει στο κράτος όταν λαμβάνονται μέτρα περικοπής των συντάξεων να προβαίνει «σε ειδική και εμπεριστατωμένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη μελέτη, από την οποία να προκύπτει εφ΄ενός μεν ότι τα συγκεκριμένα μέτρα (σ.σ.: περικοπή συντάξεων) είναι πράγματι πρόσφορα αλλά και αναγκαία για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος της βιωσιμότητας των φορέων κοινωνικής ασφάλισης εν όψει των παραγόντων που το προκάλεσαν, έτσι ώστε η λήψη των μέτρων αυτών να είναι σύμφωνη με τις συνταγματικές αρχές της αναλογικότητας και της ισότητας στα δημόσια βάρη, αφ΄ ετέρου δε ότι οι επιπτώσεις από τα μέτρα αυτά στο βιοτικό επίπεδο των πληττομένων προσώπων, συνδυαζόμενες με άλλα τυχόν ληφθέντα μέτρα (φορολογικά κ.ά.), αλλά και με το σύνολο των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών της δεδομένης συγκυρίας, δεν έχουν αθροιστικά αποτέλεσμα τέτοιο που να οδηγεί σε ανεπίτρεπτη, παραβίαση του πυρήνα του συνταγματικού δικαιώματος σε κοινωνική ασφάλιση».
Η Ολομέλεια , δηλαδή, έκρινε πως πριν τις περικοπές έπρεπε να έχει γίνει επιστημονική μελέτη για τις επιπτώσεις που θα υπάρχουν στο βιοτικό επίπεδο των συνταξιούχων, αλλά και την αναγκαιότητα των περικοπών αυτών.
Επιπλέον, οι σύμβουλοι Επικρατείας, επισημαίνουν ότι παρεκκλίσεις ως προς την αναγκαιότητα της υπάρξεως ή ως προς ο περιεχόμενο της επίμαχης μελέτης θα μπορούσαν να δικαιολογηθούν μόνο σε ακραίες περιπτώσεις, όπως είναι όταν συντρέχει άμεση απειλή κατάρρευσης της οικονομίας της χώρας και τα συγκεκριμένα μέτρα λαμβάνονται κατεπειγόντως για την αποτροπή του κινδύνου».
Στις περιπτώσεις της απειλής κατάρρευσης της οικονομίας η Κυβέρνηση μπορεί με αιτιολογημένη εκτίμηση της σοβαρότητας της κατάστασης, τον άμεσο χαρακτήρα απειλής και την αναγκαιότητα άμεσης αντιμετώπισης της κατάστασης, να προβεί σε περικοπές των συντάξεων, χωρίς να προηγηθεί η επίμαχη μελέτη.
Και αυτό υπό την προϋπόθεση ότι τα μέτρα που θα ληφθούν (σ.σ.: περικοπή συντάξεων), υπογραμμίζει η Ολομέλεια του ΣτΕ, «δεν παρίστανται προδήλως απρόσφορα ή μη αναγκαία και ότι δεν υφίστανται σοβαρές ενδείξεις ότι υπερβαίνουν το όριο θυσίας των θιγομένων από αυτά, πάντως δε, ενόσω εξακολουθεί να συντρέχει στην ίδια ένσταση ο κατεπείγων λόγος που υπαγόρευσε την επιβολή τους».
Σε άλλο σημείο των αποφάσεων αναφέρεται ότι η περικοπή των συντάξεων δεν μπορεί να παραβιάζει αυτό που αποτελεί τον συνταγματικό πυρήνα του κοινωνικοασφαλιστικού δικαιώματος, δηλαδή τη χορήγηση στο συνταξιούχο παροχών τέτοιων που να του επιτρέπουν να διαβιώνει, με αξιοπρέπεια, εξασφαλίζονται τους όρους όχι μόνο της φυσικής του υποστάσεως (διατροφή, ένδυση, στέγαση, βασικά οικιακά αγαθά, θέρμανση, υγιεινή και ιατρική περίθαλψη όλων των βαθμίδων) αλλά και της συμμετοχής του στην κοινωνική ζωή με τρόπο που δεν αφίστατια πάντως, ουσιωδώς από τις αντίστοιχες συνθήκες του εργασιακού βίου».
Ως προς τις περικοπές των συντάξεων του 2012, η Ολομέλεια σημειώνει ότι οι μειώσεις έγιναν όταν «είχε πλέον παρέλθει διετία από τον πρώτο αιφνιδιασμό της οικονομικής κρίσεως και αφού εν τω μεταξύ είχαν σχεδιαστεί και ληφθεί τα βασικά μέτρα για την αντιμετώπισή της».

Επομένως, για την πολλοστή φορά περικοπή συντάξεων που έγινε το 2012, η Κυβέρνηση δεν συνέταξε την σχετική έρευνα και εμπεριστατωμένη μελέτη που όφειλε, προκειμένου να αναδείξει «τεκμηριωμένα ότι η λήψη των συγκεκριμένων μέτρων ήταν συμβατή με τις σχετικές συνταγματικές δεσμεύσεις, που απορρέουν από το θεσμό της κοινωνικής ασφαλίσεως, τις αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας την προστασία της αξίας του ανθρώπου».
Κατ΄ αρχάς όφειλε το 2012 η Κυβέρνηση να προβεί σε συνολική εκτίμηση των παραγόντων που προκάλεσαν το πρόβλημα ως προς τη βιωσιμότητα των ασφαλιστικών οργανισμών, την αύξηση της ανεργίας, κ.λπ., πολύ περισσότερο μάλιστα όταν τα μέχρι τότε μέτρα «δεν είχαν αποδώσει τα αναμενόμενα και ότι η οικονομική ύφεση είχε ενταθεί με ρυθμούς που είχαν ανατρέψει τις αρχικές προβλέψεις».
Ούτε όμως η Κυβέρνηση πρίν προβεί σε μειώσεις των συντάξεων του 2012 εξέτασε εναλλακτικές επιλογές.
Πέρα απ όλα αυτά, η Κυβέρνηση όφειλε να εξετάσει με τρόπο επιστημονικό αν οι επιπτώσεις των περικοπών των συντάξεων στο βιοτικό επίπεδο των απόμαχων της εργασίας μαζί με τις αλλεπάλληλες φορολογικές επιβαρύνσεις, το κόστος αγαθών και υπηρεσιών, τις περικοπές παροχών υγείας, ανεργία, κ.λπ. «οδηγούν σε ανεπίτρεπτη μείωση του επιπέδου ζωής των συνταξιούχων κάτω του ορίου που συνιστά, τον πυρήνα του κοινωνικοασφαλιστικού τους δικαιώματος».
Από κανένα στοιχείο, υπογραμμίζουν οι σύμβουλοι, δεν προκύπτει ότι η Κυβέρνηση είχε προβεί σε παρόμοια επιστημονική μελέτη το έτος 2012.
Κατόπιν αυτών, κρίθηκε ότι οι σχετικές διατάξεις των νόμων 4051 και 4093/2012 που περικότπυν τις συντάξεις είναι αντισυνταγματικές και ως εκ τούτου ανίσχυρες και μη εφαρμοστέες, ενώ παράλληλα παραβιάζεται και η ΕΣΔΑ.
Συνταγματικές οι περικοπές του 2010 και του 2011
Η Ολομέλεια ωστόσο έκρινε συνταγματικές τις περικοπές των συντάξεων των ετών 2010 και 2011. Σύμφωνα με το σκεπτικό των δικαςτών οι περικοπές έγιναν κάτω από την πίεση «όλως εξαιρετικών περιστάσεων» και ήταν επιβαλλόμενες κατά την εκτίμηση της τότε Κυβέρνησης για «άμεση αντιμετώπιση της κρίσεως».
Κατά την οξύτατη δημοσιονομική κρίση στις αρχές του 2010, σημειώνουν οι σύμβουλοι Επικρατείας, «υφίστατο άμεσος κίνδυνος κατάρρευσης της οικονομίας και χρεοκοπίας της χώρας» και η τότε Κυβέρνηση προς αντιμετώπιση της κατάστασης έλαβε μέτρα περιστολής των δημοσίων δαπανών, μεταξύ των οποίων ήταν και η μείωση των συντάξεων.
Κατά συνέπεια δεν παραβιάστηκε καμία συνταγματική διάταξη.
Αναλυτικότερα, οι περικοπές των συντάξεων εν όψει του ύψους τους και των συνθηκών κατά από τις οποίες θεσπίστηκαν, δεν προσκρούουν στην συνταγματική αρχή της αναλογικότητας, καθώς «υπηρέτησαν το δημόσιο σκοπό για τον οποίο επιβλήθηκαν, αλλά ούτε προσβάλλουν τον πυρήνα του δικαιώματος στην κοινωνική ασφάλιση.
Ακόμη, δεν υπήρχαν σοβαρές ενδείξεις ότι οι περικοπές «θίγουν το ελάχιστο επίπεδο αξιοπρεπούς διαβιώσεως των συνταξιούχων».
Ούτε όμως οι περικοπές της διετίας 2010-2011, αντίκεινται το Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ, καθώς «δεν κλονίζεται η δίκαιη ισορροπία μεταξύ του γενικού συμφέροντος που τις υπαγόρευε και των περιοριζομένων με αυτές περιουσιακών δικαιωμάτων», σύμφωνα με τους συμβούλους Επικρατείας.

Πηγή: news.gr