Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2012

ΓΗΠΕΔΟ ΣΩΣΙΜΑΔΩΝ: Πέρυσι παγοδρόμιο, φέτος πισίνα, του χρόνου ποιος ξέρει…;


      Ο λόγος  για την κατάσταση  του γηπέδου ¨ΟΙ ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ¨.
   Ποιος άραγε ευθύνεται για τη κατάσταση αυτή και που οδηγείται η καταλληλότητα του γηπέδου μας;
    Στο ερώτημα  αυτό σαφώς   οι Ε.Δ. του ΠΕΑΚΙ,  που εκ του νόμου έχουν την ευθύνη της διαχείρισης,  οφείλουν να  τοποθετηθούν και  να αναδείξουν τους λόγους   οι οποίοι οδήγησαν  στην  σημερινή κατάσταση του  αγωνιστικού χώρου , όπου με το  παραμικρό  καιρικό ή άλλο φαινόμενο  μας εκθέτει πανελλήνια;
  Ως υπεύθυνη Ε.Δ.,  που είχε την ευθύνη  για τη διετή περίοδο 25/7/2010 έως 25/7/2012  τοποθετούμαστε και  αναμένουμε να κάνουν το ίδιο και οι  άλλες Ε.Δ.:
     Πρώτον, η Ε.Δ. της παραπάνω περιόδου, της οποίας την ευθύνη είχα  από τη  θέση του προέδρου βρέθηκε  δεσμευμένη  με την εκτελούμενη  από την ΠΑΕ   (φερόμενη)  προγραμματική σύμβαση  ανακατασκευής συμψηφιστικά του χλοοτάπητα , του συστήματος  άρδευσης και  του  αποστραγγιστικού δικτύου.     
     Βέβαια , το ερώτημα  που  ανακύπτει εδώ  και  θα πρέπει να απαντηθεί από την αρμόδια  για τη χρονική περίοδο 2007-2010 Ε.Δ.  είναι :  που οφείλεται η  αστοχία   ανακατασκευής του χλοοτάπητα που  έγινε από το Ελληνικό Δημόσιο το 2007 και σε ποιους καταλογίσθηκαν οι  όποιες  κακοτεχνίες.
   Σήμερα, η έκθεση  της   " Super League ΟΠΑΠ¨ που έχει και την ευθύνη της συντήρησης  των γηπέδων, ώστε να διαμορφωθούν αγωνιστικοί χώροι ευρωπαϊκού επιπέδου αποδίδει την κατάσταση στις κακοτεχνίες  που έγιναν ανακατασκευής του έργου και προτείνει  για την αναβάθμιση του γηπέδου την  αφαίρεση του υφιστάμενου χλοοτάπητα, την αποκατάσταση αποστραγγιστικού δικτύου, τον  επανασχεδιασμό αρδευτικού δικτύου, τη δημιουργία κλίσεων,την  εγκατάσταση νέου χλοοτάπητα και, θα πρόσθετα,την ανύψωση της περίφραξης,  την αντικατάσταση του ταρτάν και την αναβάθμιση της επάρκειας του φωτισμού των προβολέων .
    Ας σημειωθεί ότι για την  αντικατάσταση του ταρτάν  και την αναβάθμιση της επάρκειας του φωτισμού των προβολέων υπάρχουν σχετικές μελέτες από τη Διοίκησή μας.
   Ύστερα από τα παραπάνω,  είναι χρέος μας  η πολιτεία  να αναλάβει την ευθύνη  ανακατασκευής του χλοοτάπητα με αναζήτηση ευθυνών στη κρίσιμη οικονομική  περίοδο που διέρχεται   και προς την κατεύθυνση αυτή σημαντικό ρόλο οφείλει να διαδραματίσει ο  λαλίστατος αρμόδιος  αντιπεριφερειάρχης , που ως μέλος της διοίκησης της ΠΑΕ είχε την ευθύνη της καλής εκτέλεσης του έργου ,  αλλά και οι έμπειροι  αθλητικοί σχολιαστές  και δημοσιογράφοι που έριχναν  τις ευθύνες  σε άλλους που δεν τους  αναλογούσαν.
Υ/Γ.  Αναμένουμε,  τόσο τις τοποθετήσεις των Ε.Δ., όσο και τις τοποθετήσεις των δημοσιογράφων, στο πνεύμα πάντοτε του Προέδρου της  Σ.Ε.Α.Σ.ΗΠΕΙΡΟΥ  ¨Περί τήρησης της δεοντολογίας¨   κ.  Σ. Βασιλειάδη , αντιπροέδρου και πρώην Γραμματέα της Ε.Δ. του ΠΕΑΚΙ.

Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2012

Δημ. Αρχή Ιωαννίνων: Ποιος θα πληρώσει το παραγραφόμενο χρέος;      Ο ισολογισμός και ο απολογισμός του Δήμου για το 2011 εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ παράλληλα περιγράφηκε τόσο από τον δήμαρχο Φίλιππα Φίλιο όσο και από τον αντιδήμαρχο Νίκο Μάντη η σημερινή οικονομική κατάσταση, η οποία,  εξαιτίας των συνεχών περικοπών πόρων, είναι εξαιρετικά δύσκολη.
    Δε θα προχωρήσω   σε μια πλήρη ανάλυση των αδύναμων εκείνων σημείων που  ορθά ανέδειξαν οι  ορκωτοί λογιστές με την έκθεση ελέγχου,  αλλά θα σταθώ  σε δύο μόνο θέματα  που επηρεάζουν τη ρευστότητα και τα ταμειακά του Δήμου, θέματα   για τα  οποία υπεύθυνη   είναι  απολύτως  η Δημ. Αρχή, η οποία  αν δεν αλλάξει πολιτική πολύ πιθανόν  θα οδηγήσει το δήμο σε  καθυστερήσεις πληρωμών  και σε ελεγχόμενη χρεοκοπία.
 Πρώτον θέμα:  Καταλογισμός παραγραφόμενων χρεών.
     Από την   ανάλυση του  λογαριασμού ¨Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών¨   προκύπτει ότι στις απαιτήσεις του Δήμου  περιλαμβάνονται υπόλοιπα συνολικού ύψους 14.685.744,79 € που  παραμένουν ανείσπραχτα για διάστημα μεγαλύτερο του έτους και  από τα  οποία το  ποσό των 3.652.651,63 € ευρώ αφορά ληξιπρόθεσμα χρέη χρήσεως 2006 και παλαιοτέρων  ετών , το οποίο  σύμφωνα  με τις ισχύουσες διατάξεις  υπέπεσε σε παραγραφή, εφόσον πρόκειται για οφειλές από φόρους, τέλη , δικαιώματα, εισφορές  εκτός και αν έχουν   ληφθεί μέτρα αναγκαστικής είσπραξης , οπότε  ανεστάλη η παραγραφή , πράγμα  για το οποίο πολύ  αμφιβάλλω.  Η απώλεια  αυτή των δημοτικών εσόδων  που μειώνει τα ταμειακά διαθέσιμα  δημιουργεί ευθύνες τόσο πολιτικές  και διοικητικές όσο  και ποινικές  σ΄ αυτούς που  είναι αρμόδιοι για την έγκαιρη είσπραξης των χρεών.
   Το πρόβλημα λογιστικά καλύπτεται στον  ισολογισμό με ισόποση μείωση του κεφαλαίου δηλαδή με μείωση της δημοτικής περιουσίας. Το  ουσιαστικό   όμως  είναι ότι   τα χρήματα  λείπουν από το ταμείο  και  θα κληθούν να τα  πληρώσουν οι συνεπείς δημότες  με τη δημοτική αρχή  να  μετατοπίζει  τις ευθύνες  της δικής της  αποτυχημένης δημοσιονομικής διαχείρισης των   ληξιπρόθεσμων  οφειλών  στην πολιτεία και στην αντιπολίτευση.
       Δεύτερο θέμα: Χαρακτηρισμός  ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων  σε επισφαλείς  ή σε ανεπίδεκτες είσπραξης.
    Από την   ανάλυση του  λογαριασμού ¨ Επισφαλείς – επίδικες απαιτήσεις και χρεώστες.¨  προκύπτει ότι το  υπόλοιπο των επισφαλών απαιτήσεων, που απεικονίζεται στον  Ισολογισμό, κατά την 31.12.2011 ανερχόταν σε 4.939.425,32 €.
   Δε θα αναφερθούμε  στον τρόπο απόσβεσης των επισφαλών απαιτήσεων που κι αυτές  τελικά καταλήγουν   σε μείωση του κεφαλαίου,  αλλά στο  ποιο είναι το αρμόδιο όργανο του δήμου που  χαρακτηρίζει τις απαιτήσεις ως επισφαλείς ή ως ανεπίδεκτες είσπραξης, πέραν   του χαρακτηρισμού που γίνεται ανάλογα με το χρόνο ληκτότητάς τους.
         Η προσωπική μου άποψη αλλά και η εμπειρία μου πάνω σε θέματα  είσπραξης  ληξιπρόθεσμων οφειλών με οδηγεί στη  διαπίστωση ότι  δεν υπάρχει στο Δήμο σωστός λογιστικός εξορθολογισμός των βεβαιωμένων ανείσπρακτων οφειλών, αλλά  διατηρείται η  υπάρχουσα  μίζερη  δημοσιονομική λογική, κατά την οποία   όλες οι βεβαιωμένες απαιτήσεις αντικατοπτρίζονται με  το ίδιο λογιστικό  και πολιτικό υπόβαθρο.
   Χρειάζεται λοιπόν  διαχωρισμός από  συγκροτημένο όργανο  των απαιτήσεων του Δήμου  με βάση τη φερεγγυότητα των ληξιπρόθεσμων οφειλετών  σε άμεσα εισπράξιμες απαιτήσεις,   σε δυνητικά εισπράξιμες,  σε επισφαλείς εισπράξιμες  και   σε ανεπίδεκτες είσπραξης απαιτήσεις.
     Και ενώ υπάρχει τόσο μεγάλο εύρος οφειλών όσο και νομικό οπλοστάσιο αναγκαστικών μέτρων είσπραξης, οι πράξεις κατάσχεσης και πλειστηριασμού βρίσκονται σε ρόλο παθητικό, με το δήμαρχο   να μην ενεργοποιεί καμία διαδικασία είσπραξης,  ακολουθώντας  την πρακτική του προκατόχου του.
  Να μου επιτρέψετε στο σημείο αυτό να θυμίσω ότι  ο γράφων  ως δήμαρχος το 2004 είχε θυσιάσει την εκλογιμότητά του  προβαίνοντας  στη διακοπή της παροχής νερού , κατά τρόπο διαφανή και αντικειμενικό,  σε όσους όφειλαν πέραν του ενός έτους μεγάλα ποσά, για λόγους  κοινωνικής δικαιοσύνης , ίσης μεταχείρισης και κυρίως για την λειτουργία του Δήμου.
     Λόγω , λοιπόν, της σοβαρότητας του θέματος και προκειμένου  να μειώσει  τα δημοτικά τέλη η δημ.αρχή και να απαλλαγεί ο δήμαρχος από την  υποκριτική του  αγωνία  για τα αβάσταχτα βάρη που σηκώνουν οι συνεπείς και πτωχοί  δημότες προτείνουμε τα ακόλουθα:
    Πρώτα - πρώτα, την  άμεση συγκρότηση δημοτικής  επιτροπής,  η οποία  θα ασχοληθεί με το  διαχωρισμό των απαιτήσεων του Δήμου   σε άμεσα εισπράξιμες ,   σε δυνητικά εισπράξιμες ,  σε επισφαλείς εισπράξιμες και   σε ανεπίδεκτες είσπραξης απαιτήσεις και παράλληλα  τη  δημιουργία άμεσα ισχυρής δημοτικής νομικής υπηρεσίας ( είτε με  πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού, είτε με αναδιάρθρωση των υφιστάμενων υπηρεσιών, είτε με εξωτερικούς συνεργάτες, είτε με ενεργό συμμετοχή του συμπαραστάτη του δημότη κλπ),  προκειμένου σε στενή συνεργασία με τους εισπρακτικούς μηχανισμούς να εκκαθαρίσουν άμεσα το θολό τοπίο των βεβαιωμένων και ανείσπρακτων ληξιπρόθεσμων οφειλών και
  έπειτα να διαβεβαιώσει  ότι, αν δεν εξοφλήσουν τα χρέη, θα δώσει στη  δημοσιότητα τη  λίστα με τους μεγαλοοφειλέτες του Δήμου κατ’ ανάλογη εφαρμογή της  Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπ. Οικονομικών καθώς και τη λίστα με τα παραγραφόμενα  επιμέρους ποσά, ώστε, προκειμένου  να αποφύγουν το διασυρμό, να  σπεύσουν ίσως  κάποιοι να εξοφλήσουν ή να  ρυθμίσουν τα χρέη τους.
   Σημείωση: Ίσως  εξαιτίας του επικείμενου εορτασμού των εκατό  χρόνων από την απελευθέρωση της πόλης μας ο κ. Δήμαρχος να μη  βρίσκει    χρόνο  για την  ενασχόλησή  του με τόσο σοβαρά  ζητήματα.


     

Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012

Υφυπουργός Αθλητισμού: Άλλα ψήφισε αλλά εφαρμόζει…       Αποχώρησε από την  εκπομπή του Κυριάκου Θωμαϊδη «Η Δίκη του ΣΚΑϊ»  στις  15/10/2012 , ο  Υφυπουργός Αθλητισμού κ.  Ιωαννίδης, όταν  ο δημοσιογράφος  του ανακοίνωσε  ότι θα  διάβαζε ένα απόσπασμα  του νόμου που είχε ψηφίσει ο ίδιος το 2006  και αναφερόταν  στη  διαδικασία έκδοσης  και έναρξης ισχύος των κανονισμών.
     Σύμφωνα , λοιπόν  ,με την παραγρ. 3 του  άρθρου 11 του ν. 3479/2006 :  « Δεν επιτρέπονται οι τροποποιήσεις των κανονισμών διάρθρωσης, οργάνωσης και διεξαγωγής των πρωταθλημάτων, καθώς και των προκηρύξεων αυτών κατά το χρονικό διάστημα διεξαγωγής των αγώνων πρωταθλημάτων, τυχόν δε γινόμενες ισχύουν από την επόμενη αγωνιστική περίοδο.     Ειδικά οι κανονισμοί διάρθρωσης των πρωταθλημάτων εφαρμόζονται από τη μεθεπόμενη αγωνιστική περίοδο.»
      Το νόμο,  λοιπόν, που ο ίδιος ψήφισε  έγραψε   στα παλαιά των υποδημάτων του  με την  παράνομη  αναδιάρθρωση  του Δ.Σ. της  Football League ,  δηλαδή με την ένταξη των ομάδων  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΒΟΛΟΥ, ΚΑΒΑΛΑΣ  και ΗΡΑΚΛΗ στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής κατηγορίας,  ύστερα από τροποποίηση  της Προκήρυξης Πρωταθλήματος της τρέχουσας  αγωνιστικής περιόδου 2012- 2013.
   Την καραμπινάτη αυτή  παραβίαση του νόμου -  για την οποία δεσμεύθηκε ως παλαιοκομματικός πολιτκός προεκλογικά -ο κ. Υφυπουργός δεν μπόρεσε  να αιτιολογήσει και έκρινε σκόπιμο να αποχωρήσει  επαναλαμβάνοντας  για μία ακόμη φορά ότι:
    ¨Εγώ ήλθα στην εκπομπή σου να πω αυτά που θέλω και όχι να μπω εκεί που θες να με πας εσύ¨.
      Ο tempora  o mores!

Υ/Γ:   Με πολύ ενδιαφέρον επιθυμούμε  να μάθουμε και τον σχολιασμό των ντόπιων αθλητικογράφων  μελών του ΠΣΑΤ αλλά και έμπειρων πολιτικών σχολιαστών επί συναφών θεμάτων. 

Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2012

Δημ. Αρχή Ιωαννίνων: Με τα προνοιακά επιδόματα καλύπτει άλλες ταμειακές υποχρεώσεις;      Με την  αρ. πρ. 36746/2-10-2012  απόφαση του ΥΠΟΥΡΓΟΥ εσωτερικών  ο Δήμος Ιωαννιτών επιχορηγήθηκε  από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2012  με ποσό 1.867.901,31 €  προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων  στους κατά νόμο δικαιούχους για τους μήνες  Ιούλιο και Αύγουστο 2012 .
      Ερωτάται ο Δήμος Ιωαννιτών :  Γιατί  μέχρι σήμερα  δεν έχει καταβάλει  τα προνοιακά επιδόματα  που αποκλειστικά και μόνο   προορίζονται  στους κατά νόμο δικαιούχους;
    Γιατί ο  Δήμος   Πρέβεζας  καθώς και  τόσοι  άλλοι  δήμοι πίστωσαν τους λογαριασμούς των δικαιούχων με το ποσό  που τους αναλογεί;
    Μήπως  ο Δήμος Ιωαννιτών,  σύμφωνα  με τη θέση του Δημάρχου  στο δημ. Συμβούλιο της  15ης  Οκτωβρίου,  χρησιμοποίησε  τα χρήματα  αυτά για εξόφληση υποχρεώσεων του Δήμου  απέναντι  σε  εργαζόμενους σ΄αυτόν   και αν  ναι, μια τέτοια ενέργεια  χαρακτηρίζεται ως Κοινωνική πολιτική;
  Αναμένω ,ως δέκτης παραπόνων δικαούχων , άμεση απάντηση, διαφορετικά θα απευθυνθούμε στο αρμόδιο Υπουργό κ. Στυλιανίδη.

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΩΑΝΙΝΩΝ: Η κόκκινη κάρτα του Προέδρου.     Κόκκινη κάρτα έδειξε  στη συνεδρίαση του δημ. συμβουλίου (15/10/2012)  ο πρόεδρος κ. Γιωτίτσας  στον  πρόεδρο του ΟΚΠΑΠΑ  κ. Τσουμάνη .
     Συγκεκριμένα  στα ζητήματα που έθεσε ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Ν. Γκόντας   επί θεμάτων στενής αρμοδιότητας  και χειρισμών του κ. Τσουμάνη, ο πρόεδρος παρά  την έντονη  απαίτηση του κ. Τσουμάνη  και την υπόδειξη από μέρους του κ. Δημάρχου, αρνήθηκε να του δώσει το λόγο, τηρώντας  κατά  γράμμα τον κανονισμό ( αν και αυτό ελέγχεται).
ΣΧΟΛΙΟ:
    Άραγε,  είναι τόσο μύωπας, ώστε  να μην συλλαμβάνει  την ουσία και την αναγκαιότητα απάντησης των ερωτημάτων ή έχοντας  και αυτός καθοδηγούμενες συμπεριφορές και αρχηγικές βλέψεις, προσπαθεί με τέτοιο  αφελή τρόπο να βλάψει την παράταξή του,  μια και αγνόησε  το Δήμαρχο και δεν έδωσε τη δυνατότητα να απαντήσει ο καθ’ ύλην αρμόδιος κ. Τσουμάνης, προκειμένου να  ενημερώσει και διαφωτίσει το Σώμα.
 Ποιο είναι το ουσιαστικό καθήκον του προέδρου : Να ενεργεί  ως γραφειοκράτης ή να συμβάλλει στην ανεύρεση της αλήθειας  και όχι στη  συσκότισή της;
   Αναφορικά με την αντίδραση του κ Τσουμάνη,  η ιστορία του  δεν τον οδηγεί στο να  απευθυνθεί   για τα περαιτέρω στον νέο άνδρα της παράταξης τον κ. «  Καρχιμάκη».
www.kranasg.blogspot.gr

Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2012

Δημ. Αρχή Ιωαννίνων: Πότε ενηλικιώνεται;


    Ο Δήμαρχος κ. Φ. Φίλιος  σε σχετική ερώτηση για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ στη συνεδρίαση του δημ. συμβουλίου στις 15/10/2012 είπε ότι: ¨ Δεν έχω καμία  συμμετοχή και ευθύνη  για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ, απλά  εγώ ως Δήμος εναποθέτω τα σκουπίδια, άλλοι είναι οι υπεύθυνοι.¨
                                                       ΣΧΟΛΙΟ: 
Ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) με πρόεδρο τον αντιδήμαρχο  κ. Μπέγκα που είναι αρμόδιος για τη διαχείριση και λειτουργία του ΧΥΤΑ και  σύντομα  θα αναλάβει  τη διαχείρισή του, δεν ανήκει στο Δήμο  ή καλύτερα δεν ενδιαφέρει το Δήμο Ιωαννιτών;
   Επομένως,  ο κ.  Δήμαρχος προκειμένου να αποσείσει τις ευθύνες του ,  κατά την προσφιλή του τακτική,  αδιαφορεί  για το αν  θίγει με όσα  λέει τον αντιδήμαρχο και αυτό γιατί κατά την άποψή του ,δεν  συνάδει  η εξουσία του με την ευθύνη .       
   Πάντως ,  ας μη  ανησυχούμε , γιατί υπάρχει  χρόνος  για να ενηλικιωθεί η Δημ. αρχή και ο Δήμαρχος προσωπικά…

 

Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2012

Μεγαλοκαταθέτες εβραϊκής καταγωγής , μεγαλογιατροί κλπ τα ευρήματα της λίστας Λαγκάρντ  Με βάση δημοσίευμα  του Κυριακάτικου Βήματος (14/10/12), από τα πρώτα στοιχεία που έχουν εντοπιστεί φαίνεται ότι οι καταθέσεις των πρώτων 30 προσώπων της λίστας υπερβαίνουν το ποσό του 1,2 δισ. ευρώ. Οι καταθέσεις σε μία μόνο τράπεζα της Ελβετίας, την HSBC, μετά το 2002 είναι μεγάλες και τα μεγαλύτερα ποσά κατίθενται από το 2005-2008.
    Από την πρώτη έρευνα μεταξύ των μεγαλοκαταθετών έχουν εντοπιστεί έμποροι χρυσού, πολλοί από τους οποίους εμφανίζονται να είναι εβραϊκής καταγωγής. Ιδιαίτερα μεγάλα ποσά ανήκουν σε αντιπροσώπους πολυεθνικών στη χώρα μας, σε μεγαλογιατρούς καθώς και σε αντιπροσώπους φαρμακευτικών εταιρειών. Εφοπλιστές, καπετάνιοι, εργολάβοι και κατασκευαστές κτιρίων ερευνώνται από το ΣΔΟΕ, για να διαπιστωθεί αν είναι δικαιούχοι οι ίδιοι των μυθικών ποσών που έχουν κατατεθεί σε τράπεζες του εξωτερικού ή πίσω τους κρύβονται άλλα πρόσωπα και ιδιαίτερα, αν υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα.
     Το  ΣΔΟΕ κατόρθωσε να «σπάσει» τους κωδικούς στους οποίους είναι κατατεθειμένα εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, ενώ υπάρχουν και τα πρώτα αποτελέσματα για τους μεγαλοφοροφυγάδες, οι οποίοι σύντομα θα αντιμετωπίσουν διώξεις για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
ΣΧΟΛΙΟ
     Ο έλεγχος ,  εφόσον ολοκληρωθεί , από τη μια  θα λύσει  ένα μεγάλο μέρος του δημοσιονομικού προβλήματος,  και από την άλλη   θα στείλει ένα μήνυμα  σε όσους  ¨καλούς  Σαμαρείτες¨  συμπάσχουν δήθεν για  το λαό , να σταματήσουν να ζητούν  την εκπροσώπησή τους  στην κοινωνική και πολιτική ζωή του τόπου μας.
kranasg.blogspot.gr

Κυριακή, 14 Οκτωβρίου 2012

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. στα ΧΩΡΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ


ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ του  Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) στα  χωριά  των πρώην Δήμων   Νομού  Ιωαννίνων.


Για κάθε  απορία ή διευκρίνιση φορολογικής φύσης μπορείτε να αφήσετε το σχόλιο σας. 

 

Κατεβάστε εδώ   το αρχείο για να υπολογίσετε μόνοι σας το τέλος

 

Το ποσό του τέλους προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των τετραγωνικών μέτρων (τ.μ.)  των ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών για τις οποίες υπολογίστηκε από τη Δ.Ε.Η. ή τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος το τέλος της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993, επί το συντελεστή του ειδικού τέλους που αντιστοιχεί στην τιμή ζώνης (Τ.Ζ.) του ακινήτου και επί το συντελεστή προσαύξησης που αντιστοιχεί στην παλαιότητα του ακινήτου σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα  Νο 1. 
Ειδικά για τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα για τα οποία δεν έχει καθοριστεί  Τ.Ζ. και δεν έχει υπολογιστεί το τέλος του άρθρου 24 του ν. 2130/1993, εφόσον δεν υπάρχει απαλλαγή ,υπολογίζεται με πολλαπλασιασμό των τ.μ. του ακινήτου επί συντελεστή τρία (3). Στην περίπτωση που δεν υπάρχει το εμβαδόν του ακινήτου, το ειδικό τέλος υπολογίζεται με βάση τα τ.μ. που ελήφθησαν υπόψη για τον υπολογισμό των δημοτικών τελών.
Επειδή υπάρχει μια σύγχυση  αναφορικά με τον  συντελεστή του ειδικού τέλους που αντιστοιχεί στην Τ.Ζ. του ακινήτου στα πρώην τοπικά διαμερίσματα δηλαδή στα χωριά  του νομού Ιωαννίνων σας παραθέτω τους συντελεστές  Ειδικού Τέλους  που ισχύουν  από την εφαρμογή του αντικειμενικού συστήματος  (1.1.2011).
Διευκρινίζεται ότι πέρυσι δεν λήφθηκαν οι συντελεστές  του ειδικού τέλους, όπως   απεικονίζονται στον Νο2  Πίνακα, λόγω μη ενημέρωσης έγκαιρα της ΔΕΗ από τους  Δήμους και ο υπολογισμός έγινε με τον συντελεστή 3 που ισχύει  για τις περιοχές στις οποίες  δεν υπάρχει τιμή ζώνης.

Να θυμίσουμε ότι απαλλάσσονται του τέλους ακινήτων, τα ακίνητα που έχουν αποκλειστικά γεωργική ή κτηνοτροφική ή βιοτεχνική και βιομηχανική χρήση.

Φέτος έχουν παρατηρηθεί στα εκκαθαριστικά σε σχέση με πέρυσι  διαφορές στους συντελεστές   ειδικού τέλους  και αυτό πιθανόν οφείλεται  στην  ελλιπή ενημέρωση του Δήμου προς την ΔΕΗ, οπότε και χρειάζεται  προσοχή  στο εκκαθαριστικό, ιδιαίτερα όταν τα λάθη δεν είναι σε βάρος του  βαρυνόμενου  δημότη. 
Στις περιοχές όπου δεν υπάρχει Τ.Ζ., δηλαδή δεν βρίσκονται εντός αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού των αξιών, εφόσον δεν υπάρχει απαλλαγή από το τέλος ακινήτων τα τ.μ. του ακινήτου θα πολλαπλασιάζονται με συντελεστή 3.
Σημείωση: Για τις περιοχές που ισχύει ο αντικειμενικός προσδιορισμός και στα οικόπεδα όπως πόλη Ιωαννίνων,  ΑνατολήΝέα Ζωή, Καρδαμίτσια, Νεοχωρόπουλο, Κατσικά, Σταυράκι, Μέτσοβο, Κόνιτσα  ο έλεγχος γίνεται εύκολα  με την αναγραφή της τιμής ζώνης  πάνω  στον λογαριασμό της ΔΕΗ. 


 ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Συντελεστής ειδικού τέλους (€/τ.μ.)
Τιμή ζώνης
Παλαιότητα
Συντελεστής

0,5 για ευπαθείς ομάδες 26 και πλέον έτη 1
3 έως € 500 20-25 έτη 1,05
4 € 501-1000 15-19 έτη 1,1
5 € 1001-1500 10-14 έτη 1,15
6 € 1501-2000 5-9 έτη 1,2
8 € 2001-2500 0-4 έτη 1,25
10 € 2501-3000

12 € 3001-4000


14 € 4001-5000

16 € 5001 και άνω

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΤΕΛΟΣ ΑΝΑ τ.μ. ΜΕ ΒΑΣΗ Τ0Ν ΣΥΝΤ/ΣΤΗ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΩΗΝ.
ΔΗΜΟΙ

τ.μ.
0-4

1,25
5-9

1,20
10-14

1,15
15-19

1,10
20-25

1,05
26- ;

1
Α.Δημητρίου  
4,00
5,00
4,80
4,60
4,40
4,20
4,00
 Ανατολής       
4,00
5,00
4,80
4,60
4,40
4,20
4,00
Α. Ζαγορίου
4,00
5,00
4,80
4,60
4,40
4,20
4,00
Ανω Καλαμά  
4,00
5,00
4,80
4,60
4,40
4,20
4,00
Πωγωνίου
4,00
5,00
4,80
4,60
4,40
4,20
4,00
Δελβινακίου
4,00
5,00
4,80
4,60
4,40
4,20
4,00
Δωδώνης
4,00
5,00
4,80
4,60
4,40
4,20
4,00
Εγνατίας 
4,00
5,00
4,80
4,60
4,40
4,20
4,00
Εκάλης
4,00
5,00
4,80
4,60
4,40
4,20
4,00
Ευρυμενών
4,00
5,00
4,80
4,60
4,40
4,20
4,00
Ζίτσας
4,00
5,00
4,80
4,60
4,40
4,20
4,00
 Μάρμαρα
4,00
5,00
4,80
4,60
4,40
4,20
4,00
Πλην:Άμμος, Κάτω Μάρμαρα  Ολυμπιάδα.
5,00
6,25
6,00
5,75
5,50
5,25
5,00
Καλπακίου
4,00
5,00
4,80
4,60
4,40
4,20
4,00
Κατ/χωρίων
4,00
5,00
4,80
4,60
4,40
4,20
4,00
Κ.Ζαγορίου
4,00
5,00
4,80
4,60
4,40
4,20
4,00
Κόνιτσας
4,00
5,00
4,80
4,60
4,40
4,20
4,00
Λ. Σουλίου
4,00
5,00
4,80
4,60
4,40
4,20
4,00
Μαστορ/ρίων
4,00
5,00
4,80
4,60
4,40
4,20
4,00
Μολοσσών
4,00
5,00
4,80
4,60
4,40
4,20
4,00
Μπιζανίου
4,00
5,00
4,80
4,60
4,40
4,20
4,00
Μπιζανίου πλην:    Α’  Β΄ Ζ. Πεδινής,     
5,00
6,25
6,00
5,75
5,50
5,25
5,00
Παμβώτιδος
4,00
5,00
4,80
4,60
4,40
4,20
4,00
Πασσαρώνος
4,00
5,00
4,80
4,60
4,40
4,20
4,00
Πασσαρώνος πλην: Άγιος Ιωάννης, Βουνοπλαγιά,Α’   Β’ Ζ.Ελεούσας Οικ. Αμπελακίων
5,00
6,25
6,00
5,75
5,50
5,25
5,00
Περάματος
4,00
5,00
4,80
4,60
4,40
4,20
4,00
Περάματος  πλην : Περάματος , Αμφιθέας, Λιγκιάδων.
5,00
6,25
6,00
5,75
5,50
5,25
5,00
Σελλών
4,00
5,00
4,80
4,60
4,40
4,20
4,00
Τζουμέρκων
4,00
5,00
4,80
4,60
4,40
4,20
4,00
Τύμφης
4,00
5,00
4,80
4,60
4,40
4,20
4,00
 ΧΩΡΙΣ Τ.Ζ.
3,00
3,75
3,60
3,45
3,30
3,15
3,00
ΕΥΠΑΘΕΙΣ
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

   

 

Κλείνουμε  με ένα παράδειγμα  υπολογισμού του Τέλους.

 

Π.χ.  Επιφάνεια  κατοικίας :                                       120 τ.μ. 

       Τιμή Ζώνης 900€ ήτοι Συντ/στής Ειδικού Τέλους:    4€

        Παλαιότητα  25 ετών ήτοι Συντ/στής Παλαιότητας : 1,05

        Σύνολο ποσού Εκτάκτου Τέλους:                         504€Υπολογισμός Έκτακτου Ειδικού Τέλους.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΟΥΣ
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τετραγωνικά μέτρα
120
Συντελεστής Ειδικού Τέλους
4
Συντελεστής Παλαιότητας
1,05
Σύνολο
504