Πέμπτη, 30 Απριλίου 2015

Πρόσθετες διευκρινίσεις για τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις που ρυθμίζονται με την Π.Ν.Π. του ν. 4321


Η αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Νάντια Βαλαβάνη, επέμεινε ότι η ρύθμιση δεν αφορά πρόστιμα, που έχουν επιβληθεί αυτοτελώς από το ΣΔΟΕ και τη Δικαιοσύνη, ούτε για πλαστά και εικονικά τιμολόγια (όπως είχε υποστηρίξει ο Μάκης Βορίδης), αλλά - όπως είπε - τους «πρόσθετους φόρους» του νόμου του 1997.
«Στα 77 δισ. ευρώ των ληξιπρόθεσμων οφειλών, υπάρχουν οφειλές 19,5 δις, που συμπεριλαμβάνουν 11 δις τέτοιων πρόσθετων φόρων», εξήγησε η Νάντια Βαλαβάνη. «Στις οφειλές έως 5000 ευρώ, οι συμβεβαιωμένοι πρόσθετοι φόροι ανέρχονται στο 19%, στις οφειλές έως 100.000 ευρώ το ποσοστό τους ανέρχεται στο 48,5%, και στις οφειλές πάνω από 100.000 ευρώ, οι φόροι αυτοί ανέρχονται στο 50%».
«Με τον μνημονιακό νόμο 3888 του 2010, αν όσοι χρωστούσαν τα 19,5 δις, πλήρωναν το σύνολο της οφειλής τους εφάπαξ, οι πρόσθετοι αυτοί φόροι θα διαγράφονταν», υπογράμμισε η υπουργός, ενώ σήμερα μπαίνουν σε ρύθμιση.
Γενικότερα, η κ. Βαλαβάνη, ανέφερε πως στη δυνατότητα των 100 δόσεων, έχουν υπαχθεί μέσα σε δέκα ημέρες, οφειλές 1,9 δισ. Από τις 210.000 αιτήσεις, που είχαν κατατεθεί μέχρι πριν τρεις μέρες, από φυσικά και νομικά πρόσωπα, οι 163.487 αφορούσαν οφειλές κάτω των 500 ευρώ, ενώ οι οφειλές άνω του 1 εκατ. ευρώ, ανταποκρίνονταν σε 72 αιτήσεις.

Αξίζει η συμμετοχή μας στη δαιβούλευση του Σχεδίου της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) με τον τίτλο: «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας»

Τίθεται από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) με τον τίτλο: «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας». Δεδομένου ότι η χώρα βρίσκεται εν μέσω ανθρωπιστικής κρίσης, στόχος της Κ.Υ.Α είναι να διασφαλιστεί η ανεμπόδιστη πρόσβαση των ανασφάλιστων στην υγειονομική περίθαλψη, στη φαρμακευτική κάλυψη και στις εργαστηριακές εξετάσεις.

Λόγω της σοβαρότητας του θέματος, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας καλεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τους πολίτες να συμμετάσχουν στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης υποβάλλοντας τις απόψεις, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους μέχρι τις 11/5/2015 στις 14:00.
Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας,
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας
Ανδρέας Ξανθός
Άρθρο 01: Δημόσιες Δομές παροχής Υπηρεσιών Υγείας στους κατόχους Βιβλιαρίου Υγείας Ανασφάλιστου
1. Καθορίζουμε τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις κατηγορίες των δικαιούχων δωρεάν πρόσβασης στα Νοσοκομεία του Ν.Δ.2592/1953 (ΦΕΚ 254 τ.Α΄), στα εποπτευόμενα και επιχορηγούμενα από το Υπουργείο Υγείας νοσηλευτικά ιδρύματα ΝΠΙΔ, στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας του Ν. 2716/1999 (ΦΕΚ 96 τ. Ά), στις Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, στα εποπτευόμενα και επιχορηγούμενα Νοσοκομεία από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και σε ιδρύματα αποκατάστασης και κοινωνικής φροντίδας εποπτευόμενα από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

2. Θεσπίζεται νέο σύστημα χορήγησης Βιβλιαρίου Υγείας Ανασφάλιστου (ΒΥΑ), με το οποίο διασφαλίζεται η δωρεάν πρόσβαση σε όλες τις προαναφερόμενες δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών υγείας και η νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Το ΒΥΑ θα χορηγείται, ανεξαρτήτως εισοδηματικού κριτηρίου, σε όλους τους δικαιούχους που περιγράφονται στα άρθρα 2 και 3 της παρούσας. Οι κάτοχοι του ΒΥΑ δικαιούνται του συνόλου των παροχών υγείας που δικαιούνται και οι ασφαλισμένοι, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 9 της παρούσας.

Άρθρο 02: Καθορισμός δικαιούχων

1. Δικαιούχοι νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, είναι οι παρακάτω αναφερόμενες κατηγορίες πληθυσμού, εφόσον δεν τη δικαιούνται άμεσα ή έμμεσα από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα, διαμένουν νόμιμα στη χώρα και διαθέτουν νομιμοποιητικά έγγραφα διαμονής.

2. Σε περίπτωση που πληρούνται οι προϋποθέσεις ασφαλιστικής κάλυψης υγείας από οποιοδήποτε Φορέα ασφάλισης, παραπέμπεται άμεσα ο πολίτης στον αντίστοιχο Φορέα. Έκδοση ΒΥΑ μπορεί να γίνει μόνο υπό την προϋπόθεση της κατάθεσης αίτησης στον αντίστοιχο φορέα και για το διάστημα έως την κατ΄ εκτίμηση ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών, τηρουμένων και των λοιπών προϋποθέσεων, εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας που χρήζει νοσηλευτικής ή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ή εγκυμοσύνη.

3. Σε περίπτωση ύπαρξης ασφάλισης υγείας, μπορεί παράλληλα να χορηγηθεί και ΒΥΑ, μόνον εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας που χρήζει άμεσης νοσηλευτικής ή συνεχούς ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ή εγκυμοσύνη και εφόσον αυτό δεν καλύπτεται από την υπάρχουσα ασφάλιση, τηρουμένων και των λοιπών προϋποθέσεων.

Άρθρο 03: Κατηγορίες δικαιούχων

Ως δικαιούχοι νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων ορίζονται ειδικότερα οι ακόλουθοι:

1. Έλληνες πολίτες ή ελληνικής καταγωγής ομογενείς και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα, ανεξαρτήτως ιθαγένειας).

2. Πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε., του Ε.Κ.Χ. και λοιπών τρίτων χωρών και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα).

3. Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας (αναγνωρισμένοι πρόσφυγες και δικαιούχοι επικουρικής προστασίας) και οι ανιθαγενείς και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα).

4. Όσοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ασφαλιστικών ταμείων και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα), αλλά δεν δικαιούνται παροχών υγείας από αυτά λόγω χρεών, δικαιούνται υπαγωγής στο συγκεκριμένο πρόγραμμα τηρουμένων όλων των σχετικών προϋποθέσεων.

5. Παιδιά έως 18 ετών, εφόσον είναι ανασφάλιστα ή δεν δικαιούνται παροχών υγείας για οποιοδήποτε λόγο, ανεξαρτήτως του νομικού τους καθεστώτος.

6. Άτομα με αναπηρία που φιλοξενούνται σε δομές των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας ή άλλα ιδρύματα ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εφόσον είναι ανασφάλιστα ή δεν δικαιούνται παροχών υγείας για οποιοδήποτε λόγο, ανεξαρτήτως του νομικού τους καθεστώτος.

7. Γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης, εφόσον είναι ανασφάλιστες ή δεν δικαιούνται παροχών υγείας για οποιοδήποτε λόγο, ανεξαρτήτως του νομικού τους καθεστώτος.

8. Άτομα με αναπηρία 67% και άνω και άτομα που η κατάσταση της υγείας τους απαιτεί νοσηλεία ή χρειάζονται συνεχή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ή αποκατάσταση λόγω δυσίατων (όπως αυτά ορίζονται στην υπ αρ.16884/2001 Υ.Α. – Φ.Ε.Κ.1386 τ. Β’) ή χρόνιων (όπως αυτά ορίζονται στην υπ΄ αρ. 104747/2012 Κ.Υ.Α. – ΦΕΚ 2883 τ. Β΄) ή ανίατων ή σπάνιων νοσημάτων-παθήσεων (όπως προκύπτει από ιατρικές γνωματεύσεις ή αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές).

9. Άτομα που φιλοξενούνται σε θεραπευτικές κοινότητες για απεξάρτηση, π.χ. ΟΚΑΝΑ, ΚΕΘΕΑ, Πρόγραμμα 18 Άνω του Ψ.Ν.Α., του Ψ.Ν.Θ. ή παρακολουθούνται ως εξωτερικοί ασθενείς.

10. Όσοι διαμένουν στην Ελλάδα με καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς ή εξαιρετικούς λόγους και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα).

11. Αιτούντες διεθνούς προστασίας και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα).

12. Θύματα των εγκλημάτων των άρθρων 323, 323Α, 349, 351 και 351Α του Ποινικού Κώδικα (σύμφωνα με το Π.Δ.233/2003), που είναι ανασφάλιστοι και για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα προστασίας και αρωγής και αλλοδαποί που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.3875/2010 «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος» και για όσο διάστημα διαρκούν τα μέτρα προστασίας και αρωγής.

13. Μέλη του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα, ανεξαρτήτως ιθαγένειας).

14. Λογοτέχνες και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα, ανεξαρτήτως ιθαγένειας).

15. Έλληνες μουσικοί, τραγουδιστές και λοιποί εργαζόμενοι στο θέαμα-ακρόαμα που εργάζονται περιστασιακά (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα, ανεξαρτήτως ιθαγένειας).

16. Έλληνες μοναχοί και μοναχοί και λαϊκοί της Ιεράς Μονής Σινά και κληρικοί των Πατριαρχείων.

17. Αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης – τραυματίες πολέμου και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα, ανεξαρτήτως ιθαγένειας).

18. Οι κρατούμενοι σε φυλακές, οι φιλοξενούμενοι σε ιδρύματα αγωγής ανηλίκων και σε στέγες φιλοξενίας ανηλίκων των εταιριών ανηλίκων (ΝΠΔΔ) και οι τελούντες σε καθεστώς διοικητικής κράτησης.

19. Πολίτες τρίτων χωρών, κάτοχοι γραπτής βεβαίωσης απόφασης αναβολής απομάκρυνσης κατ’ εφαρμογήν τω

Άρθρο 04: Δικαιολογητικά για την έκδοση Βιβλιαρίου Υγείας Ανασφαλίστου

Η Υπηρεσία στην οποία κατατίθενται οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση του ΒΥΑ ορίζονται τα ΚΕΠ. Η αποφασιστική αρμοδιότητα ανήκει στις Υπηρεσίες Πρόνοιας των Δήμων, στις οποίες αποστέλλονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τα ΚΕΠ.

1. Γενικά δικαιολογητικά:

Α. Κατατίθεται από τον αιτούντα σε οποιοδήποτε κατάστημα ΚΕΠ:

1) Αίτηση σε έντυπο που χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία, στην οποία θα επισυνάπτονται:

α. δύο (2) φωτογραφίες (δεν απαιτείται σε περίπτωση ανανέωσης),

β. φωτοαντίγραφο ταυτότητας (ή διαβατηρίου) ή του ισχύοντος νομιμοποιητικού εγγράφου διαμονής τους,

γ. υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο αιτών είναι ανασφάλιστος και δεν δικαιούται ασφάλιση άμεσα ή έμμεσα από άλλο μέλος της οικογένειας, δεν διαθέτει ιδιωτική ασφάλιση, με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 2, θα δηλώνεται ο τελευταίος ασφαλιστικός φορέας και ότι σε περίπτωση που αλλάξει η ασφαλιστική του κατάσταση θα δηλωθεί αμέσως και θα επιστραφεί το βιβλιάριο στην εκδούσα Αρχή.

Β. Αναζητούνται αυτεπάγγελτα από τα ΚΕΠ: (κατά τις διατάξεις των α.5 Ν.3242/2004 και α. 16 Ν.3448/2006, καθώς και των εκάστοτε ισχυουσών Κ.Υ.Α.)

1) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

2) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον οικείο Δήμο. Εναλλακτικά ή σε περίπτωση πρόσφατης μετοίκησης, άλλο αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας, όπως λογαριασμός παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας ή μισθωτήριο συμβόλαιο νομίμως κατατεθειμένο, τα οποία προσκομίζονται από τον αιτούντα. Σε περίπτωση φιλοξενίας από γονέα ή από τρίτο άτομο απαραίτητο είναι επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας διαμονής του φιλοξενούντος, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 και από τους δύο, όπου να δηλώνεται η φιλοξενία του αιτούντος θεωρημένη για το γνήσιο των υπογραφών.

3) Μέσω του συστήματος ΑΤΛΑΣ της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. πιστοποιείται η ασφαλιστική ικανότητα του αιτούντος και των μελών της οικογένειάς του, καθώς και κάθε μεταβολή αυτής.

Πρόσβαση στην ανωτέρω ηλεκτρονική εφαρμογή έχουν αποκλειστικά οι εξουσιοδοτημένοι προς τούτο αρμόδιοι υπάλληλοι των ΚΕΠ.

2. Εξαιρέσεις από την υποβολή γενικών δικαιολογητικών:

1) Εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής αποδεικτικού μόνιμης κατοικίας, καθώς και οποιουδήποτε άλλου δικαιολογητικού είναι αντικειμενικά αδύνατο να προσκομιστεί, όσοι βρίσκονται σε κατάσταση ένδειας και διαμένουν σε εξωτερικούς ή δημόσιους χώρους ή φιλοξενούνται προσωρινά σε Ξενώνες Ύπνου ή σε Κοινωνικούς Ξενώνες Βραχυχρόνιας Φιλοξενίας. Το ανωτέρω πιστοποιείται με έκθεση κοινωνικής έρευνας ή με βεβαίωση από δομή παροχής υπηρεσιών σε αστέγους (Ξενώνας Ύπνου, Κοινωνικός Ξενώνας Βραχυχρόνιας Φιλοξενίας, Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων).

2) Οι αιτούντες διεθνή προστασία, λόγω αντικειμενικής αδυναμίας προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών και άμεσης ανάγκης πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας με την είσοδό τους στη χώρα, έχουν τη δυνατότητα νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης με την άμεση επίδειξη του δελτίου αιτούντος διεθνούς προστασίας ή δελτίου αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού έως την έκδοση της απόφασης επί του αιτήματός τους και το ανώτερο για ένα χρόνο από την ημερομηνία έκδοσης του δελτίου. Μετά την παρέλευση ενός (1) έτους και εφόσον η αίτηση εκκρεμεί, εκδίδουν ΒΥΑ τηρουμένων των γενικών προϋποθέσεων και εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης όποιου δικαιολογητικού κριθεί αντικειμενικά αδύνατο από την Υπηρεσία να προσκομιστεί.

3) Εφόσον για την ανανέωση άδειας διαμονής απαιτείται η ύπαρξη ασφάλισης υγείας, το ΒΥΑ μπορεί να εκδοθεί και να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογητικό για την κατάθεση του αιτήματος ανανέωσης της άδειας αποκλειστικά στις περιπτώσεις των κατηγοριών του Άρθρου 3, περιπτώσεις 3, 5-10, 13 και 14.

3. Ειδικά δικαιολογητικά για επιμέρους κατηγορίες δικαιούχων:

1) Για την κατηγορία 1 του α. 3 (ομογενείς): Αντίγραφο «Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς ή βεβαίωσης κατάθεσης δικαιολογητικών για απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας.

2) Για την κατηγορία 2 του α. 3: Αντίγραφο ισχύοντος νομιμοποιητικού εγγράφου παραμονής.

3) Για την κατηγορία 3 του α. 3: Αντίγραφο «Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Αλλοδαπού Πολιτικού Φυγάδα» και «Άδεια Παραμονής Αλλοδαπού» ή «Άδειας διαμονής Δικαιούχου Διεθνούς Προστασίας – Πρόσφυγας» ή «Ειδικού Δελτίου υπό ανοχή διαμονής αλλοδαπού που δεν έχει αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας», με ειδική σήμανση «επικουρική προστασία» ή «Άδειας διαμονής Δικαιούχου Διεθνούς Προστασίας – Επικουρική Προστασία» ή «Δελτίου Ταυτότητας Ανιθαγενούς»

4) Για την κατηγορία 4 του α. 3: Δήλωση διακοπής της επαγγελματικής τους δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ. ή δήλωση αδράνειας από τη Δ.Ο.Υ.

5) Για την κατηγορία 5 του α. 3: Κατά περίπτωση, βεβαίωση του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας ή άλλου ιδρύματος ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που φιλοξενεί ή έχει κάνει την αναδοχή ή η απόφαση διορισμού Επιτρόπου ή η δικαστική απόφαση ανάθεσης της επιμέλειας ανηλίκου αντίστοιχα. Σε περίπτωση κατά την οποία οι διαδικασίες ανάθεσης της επιμέλειας ανηλίκου βρίσκονται εν εξελίξει ή δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη για οποιοδήποτε λόγο, αλλά διαπιστώνεται από την Κοινωνική Υπηρεσία ότι η πραγματική φροντίδα του ανηλίκου δεν ασκείται από τους γονείς αλλά από τρίτους (π.χ. πλησιέστερους συγγενείς) απαιτείται έκθεση κοινωνικής έρευνας, καθώς και υποχρέωση της Κοινωνικής Υπηρεσίας να προχωρήσει στην έναρξη των προβλεπόμενων διαδικασιών ανάθεσης της επιμέλειας κατά το συμφέρον του ανηλίκου.

6) Για την κατηγορία 6 του α. 3: Βεβαίωση του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας ή άλλου ιδρύματος ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που φιλοξενεί.

7) Για την κατηγορία 7 του α. 3: Ιατρική γνωμάτευση από πανεπιστημιακή Κλινική, Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή Κέντρο Υγείας του Ε.Σ.Υ.

8) Για την κατηγορία 8 του α. 3: Γνωμάτευση από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας για ΑμΕΑ 67% και άνω ή Ιατρική γνωμάτευση από πανεπιστημιακή Κλινική, Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή Κέντρο Υγείας του Ε.Σ.Υ. για την ανάγκη νοσηλείας ή συνεχούς ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

9) Για την κατηγορία 9 του α. 3: Βεβαίωση ή πιστοποιητικό από τον αρμόδιο φορέα που αναπτύσσει τα εν λόγω προγράμματα που να βεβαιώνεται η συμμετοχή τους σε αυτά.

10) Για την κατηγορία 10 του α. 3: Αντίγραφο «Ειδικού Δελτίου υπό ανοχή διαμονής αλλοδαπού που δεν έχει αναγνωριστεί ως πρόσφυγας» ή «Άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς ή εξαιρετικούς λόγους».

11) Για την κατηγορία 11 του α. 3: Αντίγραφο «Ειδικού Δελτίου Αιτούντος Άσυλο Αλλοδαπού» ή «Δελτίου Αιτούντος Διεθνούς Προστασίας»,

12) Για την κατηγορία 12 του α. 3: Βεβαίωση από την οικεία Αρχή, στην οποία θα αναγράφεται ρητά ο χρόνος προστασίας και αρωγής,

13) Για την κατηγορία 13 του α. 3: Βεβαίωση από το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας,

14) Για την κατηγορία 14 του α. 3: Βεβαίωση από τα Σωματεία λογοτεχνών «Εταιρεία Συγγραφέων», «Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών», «Εθνική Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών», «Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών», «Εταιρεία Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων», «Ενωτική Πορεία Συγγραφέων», «Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών», «Διεθνής Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών», «Ελληνική Εταιρεία Γιατρών Λογοτεχνών», «Σύνδεσμος Ιστορικών Συγγραφέων», «Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου», «Λογοτεχνική Γυναικεία Συντροφιά», «Εταιρεία Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης», «Ένωση Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδας», «Πανελλήνια Ένωση Συνεργασίας Νέων Λογοτεχνών», «Εταιρεία Γραμμάτων και Τεχνών Πειραιά», «Φιλολογική Στέγη Πειραιώς», «Ελληνική Εταιρεία Μεταφραστών Λογοτεχνίας», «Σύλλογος Μεταφραστών Επιμελητών Διορθωτών»,

15) Για την κατηγορία 15 του α. 3: Βεβαίωση από την Ένωση Μουσικών Ελλάδας,

16) Για την κατηγορία 16 του α. 3: Βεβαίωση της Μονής ή της Ιεράς Μονής Σινά ή του Επιτρόπου του Επίσημου Μετοχίου Αθηνών ότι υπηρετούν σε αυτήν ή βεβαίωση του Πατριαρχείου που υπηρετούν,

17) Για την κατηγορία 17 του α. 3: Βεβαίωση από την οικεία Αρχή για την ιδιότητα του συνταξιοδοτημένου αγωνιστή Εθνικής Αντίστασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1543/1985, ενώ σε περίπτωση θανάτου του, ότι η σύζυγος, τα τέκνα του ή η άγαμη αδελφή του συνταξιοδοτούνται λόγω του θανάτου αυτού με βάση τις ανωτέρω διατάξεις.

18) Για την κατηγορία 18 του α. 3: Βεβαίωση του εκάστοτε οικείου σωφρονιστικού καταστήματος, του ιδρύματος αγωγής ή της στέγης φιλοξενίας.

19) Για την κατηγορία 19 του α.3: Γραπτή βεβαίωση απόφασης αναβολής απομάκρυνσης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 24 του Ν 3907/2011(ΦΕΚ 7 Α/26.1.2011).

Άρθρο 05: Διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας

1. Κοινωνική έρευνα στο πλαίσιο εφαρμογής της παρούσας διεξάγεται προκειμένου να παρασχεθεί συνδρομή στην αρμόδια Υπηρεσία Πρόνοιας του οικείου Δήμου αναφορικά με τη διαπίστωση των συνθηκών διαβίωσης του αιτούντος και της οικογένειάς του στις παρακάτω αναφερόμενες περιπτώσεις:

α) Δυνητικά, στην περίπτωση του άρθρου 4 παρ.2. 1

β) Στην περίπτωση του άρθρου 4 παρ. 3.5

2. Στο πλαίσιο διεξαγωγής της κοινωνικής έρευνας, η αρμόδια Υπηρεσία Πρόνοιας μπορεί να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κριθεί αναγκαίο πέραν των αναφερόμενων στην παρούσα απόφαση, προκειμένου να συνεκτιμηθεί κατά τη σύνταξη της έκθεσης.

3. Στην περίπτωση νοσηλευομένων ή παρακολουθούμενων σε τακτική βάση ασθενών, η κοινωνική έρευνα διεξάγεται με τη συνδρομή της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου ή του Κέντρου Υγείας.

4. Σε περίπτωση, που υφίσταται αντικειμενική αδυναμία διενέργειας κοινωνικής έρευνας λόγω έλλειψης κοινωνικού λειτουργού υπηρετούντος στον οικείο Δήμο ή αδυναμίας παροχής συνδρομής από το Δήμο της έδρας της Περιφερειακής Ενότητας ή την Περιφερειακή Ενότητα, τότε η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, αφού συγκεντρώσει όλα τα διαθέσιμα δικαιολογητικά, αποφαίνεται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω αναφερόμενα.

Άρθρο 06:Διαδικασία έκδοσης Βιβλιαρίου Υγείας Ανασφάλιστου

Οι απαιτούμενες διαδικασίες και ενέργειες από τις αρμόδιες Υπηρεσίες για την έκδοση ΒΥΑ και εγγραφή του δικαιούχου στο Μητρώο Ανασφαλίστων είναι οι ακόλουθες:

1. Κατάθεση από τον αιτούντα ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του (και με τη συνδρομή της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου σε περίπτωση νοσηλευομένου, όπου απαιτείται) αίτησης μετά των προβλεπόμενων δικαιολογητικών εγγράφων σε οποιοδήποτε κατάστημα ΚΕΠ και λήψη αριθμού πρωτοκόλλου. Η αίτηση καταχωρείται ηλεκτρονικά από το ΚΕΠ σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή.

2. Ακολουθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών από τα ΚΕΠ ως προς την πληρότητά τους και κατόπιν διαβιβάζεται ο σχετικός φάκελος στην αρμόδια Υπηρεσία Πρόνοιας του Δήμου μόνιμης κατοικίας του αιτούντος προς εξέταση του αιτήματος.

3. Κατόπιν, εξετάζεται το αίτημα και εκδίδεται θετική ή απορριπτική απόφαση από την αρμόδια Υπηρεσία Πρόνοιας. Εξετάζονται με απόλυτη προτεραιότητα οι αιτήσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα που υποβάλλονται από πολίτες με σοβαρά προβλήματα υγείας που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Σε περίπτωση κατά την οποία απαιτηθεί διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται εγκαίρως και εγγράφως από την αρμόδια Υπηρεσία για την ανάγκη προσκόμισης τυχόν πρόσθετων δικαιολογητικών.

4. Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται από το ΚΕΠ, στο οποίο κατέθεσε την αίτησή του, τηλεφωνικώς ή ηλεκτρονικώς και απαραιτήτως γραπτώς επί της ληφθείσας απόφασης και, σε περίπτωση θετικής απόφασης, λαμβάνει από αυτό το ΒΥΑ. Σε περίπτωση αρνητικής απόφασης, διατυπώνεται αιτιολογημένα ο λόγος απόρριψης και η διαδικασία υποβολής ένστασης στη σχετική απόφαση, η οποία διαβιβάζεται στον ενδιαφερόμενο

5. Συστήνεται σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα με απόφαση του οικείου Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης «Ειδική Τριμελής Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων για τη χορήγηση Βιβλιαρίου Υγείας Ανασφαλίστου», η οποία έχει αρμοδιότητα να εξετάζει σε δεύτερο βαθμό τις αιτήσεις εκείνες, οι οποίες τυγχάνουν απορριπτικής απόφασης, για τις περιπτώσεις που υποβάλλονται σχετικές ενστάσεις εντός προθεσμίας τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης στον ενδιαφερόμενο. Η Επιτροπή είναι τριμελής και στελεχώνεται από υπαλλήλους των Υπηρεσιών Πρόνοιας τριών Δήμων, που ορίζονται με απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Στην επιτροπή δεν δύνανται να συμμετέχουν υπάλληλοι του Δήμου που εξέδωσε τη σχετική απόφαση. Ειδικότερα:

α) Έναν υπάλληλο Δήμου ή Νομικού Προσώπου του Δήμου με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας με τον αναπληρωτή του.

β) Έναν υπάλληλο Δήμου ή Νομικού Προσώπου του Δήμου με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, κατηγορίας ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ. με τον αναπληρωτή του. Σε περίπτωση έλλειψης ιατρικού προσωπικού στο Δήμο ζητείται καταρχήν η συνδρομή από την Περιφερειακή Ενότητα και εν ελλείψει, ορίζεται ιατρός από το κατά τόπον Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή Κέντρο Υγείας ή Περιφερειακό Ιατρείο ή προνοιακό ίδρυμα, κατόπιν αιτήματος του Δήμου.

γ) Έναν υπάλληλο Δήμου ή Νομικού Προσώπου του Δήμου με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού με τον αναπληρωτή του.

Με την έκδοση της διοικητικής πράξης συγκρότησης της Επιτροπής από τον οικείο Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης, θα ορίζονται ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας, με τους αναπληρωτές τους. Κατά τις συνεδριάσεις της Επιτροπής θα συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο θα αναφέρονται τα ονόματα και η ιδιότητα των παρισταμένων μελών, ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, τα θέματα που θα συζητούνται, η μορφή και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας και οι αποφάσεις που θα λαμβάνονται, καθώς και η αιτιολογία τους. Το πρακτικό συντάσσεται από το Γραμματέα, επικυρώνεται από τον Πρόεδρο και προωθείται στην αρμόδια Υπηρεσία προς έκδοση του βιβλιαρίου ή σύνταξη έγγραφης γνωστοποίησης της απορριπτικής απόφασης επί της ένστασης. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των μελών της.

6. Τα ΚΕΠ και οι αρμόδιες Υπηρεσίες Πρόνοιας για την έκδοση του ΒΥΑ των Δήμων, αναλαμβάνουν την υποχρέωση ανάρτησης σχετικών ανακοινώσεων σε εμφανές σημείο των χώρων που στεγάζονται, στις οποίες να συμπεριλαμβάνονται οι κατηγορίες δικαιούχων και το σύνολο των προβλεπόμενων δικαιολογητικών για την έκδοση του εν λόγω βιβλιαρίου. Παρέχεται επιπλέον έγγραφη ενημέρωση (έντυπο αίτησης με συνημμένη υπεύθυνη δήλωση συμπληρωμένη σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 παρ.1.Α και έντυπο απαιτούμενων δικαιολογητικών) ή και προφορικές διευκρινήσεις, εφόσον απαιτηθεί, σε κάθε ενδιαφερόμενο. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για την παροχή σχετικής πληροφόρησης για τις διαδικασίες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σε βασικές γλώσσες μεταναστών και προσφύγων.

7. Η Δ/νση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η Διεύθυνση Απλούστευσης Διαδικασιών και Παροχής Υπηρεσιών Δημοσίου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και η Δ/νση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας του Υπουργείου Υγείας αναλαμβάνουν τη διαμόρφωση, κατά ενιαίο τρόπο και κατά περίπτωση δικαιούχου, εντύπων των αιτήσεων και εντύπων των απαιτούμενων δικαιολογητικών, οι οποίες αναρτώνται στις ιστοσελίδες των εν λόγω Υπουργείων, των ΚΕΠ και των Δήμων. Στο έντυπο αίτησης περιλαμβάνονται σε κάθε περίπτωση τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος και της οικογένειάς του ο ΑΜΚΑ, ο ΑΦΜ και ο τελευταίος ασφαλιστικός φορέας.

Άρθρο 07: Μορφή, περιεχόμενο και ισχύς του Βιβλιαρίου Υγείας Ανασφάλιστου

1. Το ΒΥΑ εκδίδεται από τον οικείο Δήμο και διανέμεται μέσω των ΚΕΠ, με ευθύνη του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το οποίο εγγράφει τις απαιτούμενες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του.

2. Το ΒΥΑ στο εξώφυλλό του αναφέρει σε διακριτά πεδία τις φράσεις: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΔΗΜΟΣ…..- ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥ».

3. Σε εσωτερικό φύλλο του ΒΥΑ τοποθετείται φωτογραφία του δικαιούχου που σφραγίζεται από την αρμόδια αρχή έκδοσης και ακολουθούν σε διακριτά πεδία τα στοιχεία του δικαιούχου, ήτοι το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός ταυτότητας ή του διαβατηρίου, η ιθαγένεια και ο ΑΜΚΑ.

4. Σε άλλη σελίδα αναγράφονται τα στοιχεία της αρμόδιας Υπηρεσίας για την έκδοση της απόφασης χορήγησης του ΒΥΑ και ακολουθούν σε διακριτά πεδία ο αριθμός της εγκριτικής απόφασης, η κατηγορία του δικαιούχου και η διάρκεια ισχύος αυτού (ημερομηνία έναρξης και λήξης). Σε ξεχωριστό πεδίο αναγράφεται η ημερομηνία χορήγησης του ΒΥΑ και τίθεται η υπογραφή του προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας, καθώς και η σφραγίδα αυτής.

5. Το ΒΥΑ για νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη εκδίδεται με ισχύ ενός (1) έτους, πλην των αναφερόμενων στο άρθρο 2 παρ. 2 περιπτώσεων και η ανανέωσή του γίνεται με την ίδια διαδικασία. Δεν προσκομίζονται εκ νέου δικαιολογητικά που, σύμφωνα με την κρίση της αρμόδιας υπηρεσίας, υπάρχουν ήδη στο φάκελο του αιτούντα.

6. Σε περίπτωση προηγούμενης εισαγωγής για νοσηλεία, εκδίδεται ΒΥΑ με αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία εισαγωγής. Ο δικαιούχος υποχρεούται να προσκομίσει το βιβλιάριο υγείας ανασφάλιστου εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία εξόδου από το νοσοκομείο. Η ευθύνη για την έγκαιρη έγγραφη ενημέρωση του νοσηλευόμενου και των οικείων του για τις διαδικασίες έκδοσης του βιβλιαρίου, ανήκει στην Κοινωνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, η οποία συνεργαζόμενη προς τούτο με την κατά τόπον αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, παρέχει κάθε αναγκαία συνδρομή στους αιτούντες για την επιτυχή διεκπεραίωση των διαδικασιών, καθώς και στο Δήμο για τη διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας, όπου απαιτείται.

7. Με την έναρξη ισχύος του Συστήματος χορήγησης της Ηλεκτρονικής Κάρτας του Πολίτη από τα ΚΕΠ, οι κάτοχοι ΒΥΑ δικαιούνται να αιτηθούν χορήγηση της Κάρτας, η οποία θα περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα διασφαλίζουν τη νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη.

Άρθρο 08: Ηλεκτρονικό Μητρώο Ανασφάλιστων

1. Δημιουργείται Ηλεκτρονικό Μητρώο Ανασφαλίστων Πολιτών στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. με το συντονισμό και την εποπτεία της Δ/νσης Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της Δ/νσης Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

2. Το Ηλεκτρονικό Μητρώο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων στοιχεία για τον αριθμό των δικαιούχων ανά Δήμο, ανά κατηγορία δικαιούχων, εφαρμογή για την ηλεκτρονική καταχώρηση της αίτησης χορήγησης του Βιβλιαρίου Υγείας Ανασφαλίστου και συνδέεται με το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης των δημόσιων υπηρεσιών υγείας.

3. Πρόσβαση στο Μητρώο σε κεντρικό επίπεδο έχει η Δ/νση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η Δ/νση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας του Υπουργείου Υγείας, τα ΚΕΠ και οι αρμόδιες Υπηρεσίες Πρόνοιας των οικείων Δήμων, μέσω εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων

Άρθρο 09: Παροχές στους δικαιούχους Βιβλιαρίου Υγείας Ανασφαλίστου

1. Στους δικαιούχους ΒΥΑ για νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη παρέχεται με την επίδειξή του, καθώς και του εκάστοτε αποδεικτικού ταυτότητας ή νομιμοποιητικού εγγράφου, δωρεάν πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας, κατ΄ αναλογία των προβλεπόμενων από τον Ενιαίο κανονισμό Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), όπως αυτός συμπληρώνεται, τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά:

α) Παροχές σε είδος στο πλαίσιο της προληπτικής ιατρικής για την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας (άρθρο 6 του Ε.Κ.Π.Υ.)

β) Ιατρική κλινική εξέταση, χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής (σύμφωνα με τον θετικό κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών προϊόντων, όπως ορίζονται στην Υ.Α.91173/2013 [ΦΕΚ 2477 τ.Β’], όπως αυτή τροποποιείται, συμπληρώνεται και ισχύει κάθε φορά) και διενέργεια παρακλινικών ή εργαστηριακών εξετάσεων από τις δημόσιες δομές του α. 1 της παρούσας.

γ) Παροχή οδοντιατρικής – στοματολογικής περίθαλψης (άρθρο 12 του Ε.Κ.Π.Υ.)

δ) Πλήρης νοσηλεία σε κλίνες Γ΄ θέσης

ε) Χορήγηση εξωνοσοκομειακής φαρμακευτικής περίθαλψης για την αντιμετώπιση ή θεραπεία των χρόνιων παθήσεων, καθώς και άλλων περιπτώσεων που προβλέπονται με απαλλαγή συμμετοχής για χορήγηση φαρμάκων και εμβολίων (Κ.Υ.Α. 104747/2012 – ΦΕΚ 2883 τ.Β΄, όπως τροποποιείται, συμπληρώνεται και ισχύει κάθε φορά).

στ) Παροχές μαιευτικής περίθαλψης – ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (άρθρο 13 Ε.Κ.Π.Υ.)

ζ) Πράξεις αποκατάστασης, όπως φυσικοθεραπείες, λογοθεραπείες, εργοθεραπείες, ψυχοθεραπείες (άρθρο 14 Ε.Κ.Π.Υ.)

η) Διακομιδή ασθενών με πλωτά, εναέρια και λοιπά μηχανοκίνητα μέσα του ΕΚΑΒ

θ) Χορήγηση ιατρικών βοηθημάτων και αναλωσίμων υλικών ή άλλων αναγκαίων σκευασμάτων για την κατά περίπτωση αντιμετώπιση θεμάτων θεραπείας και αποκατάστασης της βλάβης ή νόσου ή πάθησης του δικαιούχου (όπως προβλέπονται στο άρθρο 15 του Ε.Κ.Π.Υ.) ή άλλως κατόπιν σχετικής έγκρισης του ΚΕ.Σ.Υ.

ι) Μετάβαση για νοσηλεία/ θεραπεία στο εξωτερικό, σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ.6 του Ν.2992/2002.

ια) Με Υπουργική Απόφαση που εκδίδεται κατά περίπτωση και εφόσον υπάρχει αποδεδειγμένη αδυναμία νοσηλείας στα αναφερόμενα στο άρθρο 1 ιδρύματα, παρέχεται νοσηλεία σε ιδιωτικές μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας, σύμφωνα με την πρόβλεψη του άρθρου 44 του Ν.2082/1992.

2. Για τη συνταγογράφηση των φαρμάκων της περ. β’ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου στους δικαιούχους του ΒΥΑ ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις συνταγογράφησης, ελέγχων και συμμετοχών που ισχύουν κατά τη συνταγογράφηση τους σε ασφαλισμένους, κατά τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. 56432/2014.

Άρθρο 10: Τελική διάταξη

Η χορήγηση βιβλιαρίου με τη διαδικασία που ορίζεται ανωτέρω, αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Από τη δημοσίευση αυτής, παύει να ισχύει η ανωτέρω (σχετ.32) υπ΄ αριθμ. 139491/2006 Κοινή Υπουργική Απόφαση, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 48985/2014 Κοινή Υπουργική Απόφαση και η υπ΄ αριθμ. 81851/2009 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1370 τ.Β΄), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 128027/2009 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2081 τ. Β΄), καθώς και κάθε προηγούμενη απόφαση σχετική με τα ανωτέρω αναφερόμενα.

Τα βιβλιάρια οικονομικά αδυνάτων και ανασφάλιστων που έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας διατηρούνται σε ισχύ μέχρι τη λήξη τους και δύνανται να ανανεωθούν σύμφωνα με τη νέα διαδικασία. Οι κάτοχοί τους δικαιούνται των παροχών της παρούσας απόφασης, χωρίς να θίγονται τα ήδη θεμελιωμένα δικαιώματά τους.

Θεσπίζεται μεταβατική περίοδος έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας για την ανάληψη της αρμοδιότητας χορήγησης του ΒΥΑ από τους Δήμους, οι οποίοι δεν ασκούν έως σήμερα τη σχετική αρμοδιότητα, και την διανομή στις αρμόδιες Υπηρεσίες των έντυπων ΒΥΑ με ευθύνη του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Διατηρήστε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Τα σχόλια σας θα δημοσιευτούν εφόσον το περιεχόμενο τους συμμορφώνεται με τους όρους χρήσης. Μη χρησιμοποιείτε κεφαλαία και greeklish.Διευθύνων Σύμβουλος δεν δήλωσε 40 εκατ. ευρώ

Διαπιστώθηκε, ότι ο συγκεκριμένος φορολογούμενος είχε καταθέσει στον τραπεζικό του λογαριασμό 7 εκατ. ευρώ το 2004 και επιπλέον 33 εκατ. ευρώ το 2005 τα οποία δεν δικαιολογούνταν από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, που είχε υποβάλει στην εφορία.
Από τον έλεγχο προέκυψε, ότι τα ποσά αυτά προέρχονταν από τα ταμεία της τεχνικής εταιρείας και δεν είχαν δηλωθεί. Το Κέντρο Ελέγχου Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου προχώρησε στη δέσμευση καταθέσεων και περιουσιακών στοιχείων του φορολογούμενου ύψους 20 εκατ. ευρώ με βάση τους διαφυγόντες φόρους και τα πρόστιμα που προκύπτουν από την υπόθεση αυτή.
Ο επιχειρηματίας εντοπίστηκε με σύστημα ανάλυσης κινδύνου, που εφαρμόζεται στα στοιχεία 65 CD που έχουν περιέλθει στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και αφορούν την κίνηση τραπεζικών λογαριασμών εκατοντάδων χιλιάδων μεγαλοκαταθετών για την περίοδο 2002-2012.

Πηγή: Καθημερινή

Τετάρτη, 29 Απριλίου 2015

Επιβαρύνσεις εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών προς τους Ο.Τ.Α..

Η σχετική εγκύκλιος έχει ως εξής:
Σας γνωρίζουμε ότι με το αρ. 19 του ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32/Α721-3-2015) καταργείται το πρόστιμο του αρ. 57 του ν. 4174/2013, που προβλέπεται στο αρ. 6 του ν.δ. 356/1974 όπως ισχύει. Συγκεκριμένα, και λαμβάνοντας υπόψη και την παρ. 6 του αρ. 8 του ν. 4224/2013, το εν λόγω πρόστιμο επιβάλλεται πλέον μόνο σε περίπτωση που μία οφειλή έχει βεβαιωθεί από 1-1-2015 μέχρι 20-3-2015 και η καταβολή της γίνεται μετά την παρέλευση εξαμήνου από το χρόνο στον οποίο αυτή κατέστη ληξιπρόθεσμη.
Συνεπώς, οι οφειλές που βεβαιώνονται από 21-3-2015 και μετά επιβαρύνονται μόνο με τον τόκο εκπρόθεσμης καταβολής της παρ. 1 του αρ. 53 του ν. 4174/2013. Το ύψος του ετήσιου επιτοκίου για τον υπολογισμό των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, βάσει της ΔΠΕΙΣ 1198598 ΕΞ 2013/31.12.2013 απόφασης του Υπ. Οικονομικών (ΦΕΚ 19/Β /10.1.2014), ορίζεται ως το επιτόκιο των πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (MRO), που από 10-9-2014 έχει καθοριστεί στο 0,05%, πλέον οκτώ και πενήντα μίας (8,51) εκατοστιαίες μονάδες. Σημειώνεται, ότι για τη μεταβολή του ως άνω επιτοκίου (8,56%), εφαρμόζεται το αρ. 3 της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τη παρ. 3 του αρ. 53 του ν. 4174/2013 δεν υπολογίζονται και δεν οφείλονται τόκοι επί των τόκων, ενώ, μέχρι 31-12-2015, οι τόκοι υπολογίζονται κατά την είσπραξη και για ολόκληρο το μήνα, εντός του οποίου αυτή διενεργείται (παρ. 4, αρ.8, ν. 4224/2013).
Τέλος, σημειώνεται ότι για οφειλές που βεβαιώθηκαν μέχρι 31-12-2014 εφαρμόζονται, ως προς τον υπολογισμό και το ανώτατο όριο των προσαυξήσεων, οι διατάξεις του αρ. 6 του ν.δ. 356/1974 όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή του από την παρ. 6 του αρ.7 του ν. 4224/2013 καθώς και οι συναφείς ρυθμίσεις (ενδ. ΥΑ 1016358/800/0016/2005, ΦΕΚ 244 Β' και άρ. 13, παρ.1 ν.3193/2003, ΦΕΚ 266 Α').
Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, οι οποίες είναι και οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου, παρακαλούνται όπως τη γνωστοποιήσουν άμεσα στους Ο.Τ.Α. της χωρικής τους αρμοδιότητας, προς ομοιόμορφη εφαρμογή.
Η παρούσα μπορεί να αναζητηθεί και στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (www.ypes.gr), στη διαδρομή: Το Υπουργείο: Εγκύκλιοι - Αποφάσεις.

Η συμφωνία με τους θεσμούς επείγει.

Η οικονομία υποτροπιάζει εξαιτίας της παρατεταμένης αβεβαιότητας αλλά και της μη επίτευξης συμφωνίας με τους «θεσμούς», αναφέρει η τριμηνιαία έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής.
«Η συμφωνία με τους θεσμούς επείγει και είναι δυνατή», υποστηρίζουν οι συντάκτες της έκθεσης, ενώ απαριθμούν σειρά δεικτών που αποτυπώνουν την επιδείνωση της κατάστασης: κατακόρυφη μείωση των καταθέσεων, επιστροφή της οικονομίας σε υφεσιακή τροχιά, αύξηση κόκκινων δανείων, αύξηση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο αλλά και επιδείνωση του δείκτη οικονομικού κλίματος
«Η τρέχουσα κατάσταση δεν απειλεί μόνο όσες επιχειρήσεις βρίσκονται σε οριακό σημείο, αλλά και όσες τα χρόνια της κρίσης άντεξαν, επένδυσαν, συγκράτησαν μισθούς, κατέβαλαν φόρους και απέφυγαν απολύσεις. Απειλεί δηλαδή, την υγιή επιχειρηματικότητα» αναφέρουν οι συντάκτες της έκθεσης ενώ σε άλλο σημείο χαρακτηρίζουν ως «ιστορικό λάθος το να βγει η Ελλάδα από την Ευρωζώνη την ώρα που η οικονομική πολιτική στην Ευρωζώνη αρχίζει να αλλάζει σε κατεύθυνση ευνοϊκή για την ίδια τη χώρα».
Διαβάστε αναλυτικά στα Σχετικά Αρχεία τη Τριμηναία Έκθεση

Τα φημολογούμενα μέτρα του Πολυνομοσχεδίου

Στο πολυνομοσχέδιο μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται μέτρα όπως:
- βελτίωση της εισπραξιμότητας του ΦΠΑ με υποχρεωτική χρήση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών αντί για μετρητά, σε κοσμοπολίτικα νησιά για συναλλαγές ακόμα και 50-70 ευρώ. Μάλιστα, σε νησιά άνω των 3.000 κατοίκων, συναλλαγές ανω των 70 ευρώ θα γίνονται υποχρεωτικά με κάρτα αντί για μετρητά.
- αύξηση του φόρου πολυτελούς διαβίωσης σε Ι.Χ. αυτοκίνητα, πισίνες, σκάφη αναψυχής κ.λπ.
- είσπραξη του φόρου επί των τηλεοπτικών διαφημίσεων και την επέκτασή του στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης
- δημοπρασία τηλεοπτικών συχνοτήτων
- περαιτέρω ανεξαρτητοποίηση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
- αλλαγές στο ποινολόγιο της εφορίας, ώστε η απόκρυψη μεγάλου εισοδήματος και η μη καταβολή ΦΠΑ να ακυρώνει τα φορολογικά πρόστιμα και να ενεργοποιεί απευθείας ποινικές κυρώσεις
- υποχρεωτική πληρωμή λογαριασμών ΔΕΚΟ, φόρων, προστίμων κτλ. μέσω τραπεζών ή με κάρτες και όχι με μετρητά
- θέσπιση λοταρίας αποδείξεων
- καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καυσίμων, ποτών και τσιγάρων
- λειτουργία του περιουσιολογίου και την online πρόσβαση σε καταθέσεις και δάνεια
- ηλεκτρονικό διαχωρισμό των πληρωμών του ΦΠΑ
- μεταρρύθμιση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
Η κυβέρνηση ευελπιστεί ότι το πολυνομοσχέδιο θα αποτελέσει «πλατφόρμα» για μία πρώτη συμφωνία με τους θεσμούς, πριν να είναι πολύ αργά και για να μη χαθούν και τα επόμενα «ραντεβού» με τους θεσμούς για την ενδιάμεση συμφωνία και την χρηματοδότηση που έχει ανάγκη η χώρα πριν την 11η Μαΐου.

Τρίτη, 28 Απριλίου 2015

Δεν αδειοδοτήθηκαν ΠΑΣ Γιάννινα και Πανθρακικός


Η ελεγχόμενη  για πλαστή φορολογική ενημερότητα ελέγχει!!!
Δεν έγιναν δεκτές οι εφέσεις του ΠΑΣ Γιάννινα και του Πανθρακικού και ως εκ τούτου δεν αδειοδοτούνται για τη νέας σεζόν. Αυτό σημαίνει οτι ο ΠΑΣ, ακόμη κι αν τερματίσει στην πρώτη 5άδα της Super League δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στα πλέι οφ.

Εξάλλου έγιναν δεκτές οι εφέσεις των ΠΑΕ Λεβαδειακός, Πλατανιάς και Βέροια, οι οποίες λαμβάνουν κανονικά άδεια συμμετοχής στο νέο πρωτάθλημα.

H σχετική ανακοίνωση της ΕΠΟ αναφέρει:

Η Επιτροπή Εφέσεων Αδειοδότησης (Ε.Ε.Α.) της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας κατά τη σημερινή της συνεδρίαση εξέτασε τις εφέσεις των ΠΑΕ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ ΑΠΣ, ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966, ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ Α.Ο., ΒΕΡΟΙΑ ΓΑΣ και ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟ, κατά των αποφάσεων του Πρωτοβάθμιου Οργάνου Αδειοδότησης.

Έκανε δεκτές τις εφέσεις και χορήγησε την άδεια συμμετοχής στις διοργανώσεις περιόδου 2015-2016 στις ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟ, ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ Α.Ο. και ΒΕΡΟΙΑ ΓΑΣ.

Δεν έκανε δεκτές τις εφέσεις και δεν χορήγησε την άδεια συμμετοχής στις διοργανώσεις περιόδου 2015-2016 στις ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966 και ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ ΑΠΣ.

Υ/Γ: Να δοθεί το σκεπτικό της  Επιτροπής Εφέσεων Αδειοδότησης  στη δημοσιότητα για να εξαχθούν ασφαλή  συμπεράσματα.

Επίσκεψη της Περιφερειακής Παράταξης «Ήπειρος Ανατροπής» στο Σωφρονιστικό Κατάστημα ΣταυρακίουΣυνάντηση πραγματοποίησε την Δευτέρα 27 Απρίλη 2015 αντιπροσωπεία της «Ήπειρος Ανατροπής» αποτελούμενη από το Βασίλη Τσίκαρη, Κώστα Μπασιούκα και Θωμά Ρέκατα με τη Διοίκηση και τους Εργαζόμενους του Σωφρονιστικού Καταστήματος Σταυρακίου.
Στη συνάντηση συζητήθηκαν τα σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του Σωφρονιστικού Καταστήματος Σταυρακίου, την άσκηση των καθηκόντων των εργαζομένων αλλά και στις συνθήκες κράτησης των κρατουμένων, που προκύπτουν από την παρουσία σημαντικά υπεράριθμων κρατουμένων, τις σημαντικές κτιριακές ελλείψεις που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια εργαζομένων επισκεπτών και κρατουμένων, αλλά και τις ελλείψεις σε υποδομές και προσωπικό κοινωνικής μέριμνας και δημιουργικής απασχόλησης των κρατουμένων. Η αντιπροσωπεία της παράταξης είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει από κοντά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του προσωπικού να εξασφαλίσει μέσα στο ασφυκτικό αυτό πλαίσιο στοιχειώδεις ανθρώπινες συνθήκες κράτησης.  Παρά τις προβλέψεις του νέου νόμου, που ψηφίστηκε στη βουλή πρόσφατα, η επίδραση στην αποσυμφόρηση εκτιμάται ότι θα είναι ελάχιστη καθώς σημαντική μερίδα κρατουμένων είναι υπόδικοι αναμένοντας την απόδοση της δικαιοσύνης, η οποία δυστυχώς κινείται με πολύ αργούς ρυθμούς.
Και από τις δυο πλευρές τονίστηκε η επείγουσα αναγκαιότητα να επιταχυνθούν οι διαδικασίες πολεοδομικής τακτοποίησης του κτηριακού συγκροτήματος και να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις που να βελτιώνουν την ασφάλεια και τις συνθήκες κράτησης. Η επιτάχυνση απόδοσης δικαιοσύνης και η μέριμνα για τη μείωση του αριθμού των κρατουμένων πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητες αιχμής για την πολιτεία. Η αντιπροσωπεία της παράταξης δεσμεύτηκε ότι θα καταθέσει τις δυνάμεις της σε όλα τα επίπεδα στην προσπάθεια να δρομολογηθούν λύσεις στα οξυμένα προβλήματα του Σωφρονιστικού Καταστήματος Σταυρακίου αλλά και να συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για δράσεις που θα μπορούσαν να βελτιώσουν τις συνθήκες κράτησης.


                                                                                                                          Το γραφείο Τύπου
της παράταξης «Ήπειρος Ανατροπής»

Παρασκευή, 24 Απριλίου 2015

Επιμερίζεται το τέλος του ΕΕΤΑ ( κοινως χαράτσι) στους συνιδιοκτήτες.

    Με σχετική απόφαση (ΠΟΛ 1075/2015) η Γ.Γ. Δημοσίων Εσόδων
καθόρισε τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης ειδικών περιπτώσεων του έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ειδικότερα ορίζει ότι : Στην περίπτωση κατά την οποία οι κύριοι ή επικαρπωτές ακινήτου, στο οποίο επιβλήθηκε Ε.Ε.Τ.Α. είναι περισσότεροι του ενός και το τέλος δεν εξοφλήθηκε στο σύνολό του ή εν μέρει μέσω του λογαριασμού κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά βεβαιώθηκε στο όνομα ενός εξ αυτών, παρέχεται η δυνατότητα σε αυτόν να προσέλθει στον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. και, προσκομίζοντας αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν ο Α.Φ.Μ. ή τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας, από τα οποία δύναται να προκύψει ο Α.Φ.Μ., καθώς και τα ποσοστά ιδιοκτησίας όλων των άλλων κυρίων ή επικαρπωτών του ακινήτου, να αιτηθεί τον επιμερισμό του βεβαιωμένου τέλους ανάλογα με τα ποσοστά τους, έτσι ώστε να μην υπολείπεται ποσό Ε.Ε.Τ.Α. που να μην μπορεί να βεβαιωθεί.
     Όπου δεν μπορεί να προσκομισθεί το συμβόλαιο ή αντίγραφο αυτού, προσκομίζεται κατάσταση με την πλήρη καταγραφή των στοιχείων των συμβολαίων, που αφορούν τους λοιπούς συνιδιοκτήτες (ο αριθμός, η ημερομηνία του, το όνομα του συμβολαιογράφου και, αν είναι εφικτό, και ο αριθμός εγγραφής στο υποθηκοφυλακείο) καθώς και υπεύθυνη δήλωση περί του αληθούς των αναφερομένων σε αυτή, ώστε να πραγματοποιηθεί ο επιμερισμός του τέλους επί του βεβαιωμένου ποσού μεταξύ των λοιπών συνιδιοκτητών.
   Τέλος η διαγραφή του Ε.Ε.Τ.Α. από το πρόσωπο, στο οποίο βεβαιώθηκε στο σύνολό του το τέλος, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στην περίπτωση κατά την οποία δεν είναι δυνατή η υπόδειξη και παροχή των απαραίτητων αποδεικτικών εγγράφων για το σύνολο των υπόχρεων.

Συνάντηση της Περιφερειακής Παράταξης «Ήπειρος Ανατροπής» με το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας

Συνάντηση πραγματοποίησε την Πέμπτη 23 Απρίλη 2015 αντιπροσωπεία της περιφερειακής παράταξης «Ήπειρος Ανατροπής» αποτελούμενη από το Βασίλη Τσίκαρη, Κώστα Μπασιούκα και Βαγγέλη Κανδρή με τον κ. Παπακίτσο, αναπληρωτή προϊστάμενο του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας στα Γιάννενα. Στη συνάντηση αυτή παρουσιάστηκαν το θετικό για τους εργαζομένους έργο του Σώματος Επιθεωρητών στην Ήπειρο από τους συνεχείς ελέγχους των τελευταίων μηνών, καθώς και οι δυσχέρειες που προκαλούν στην αποτελεσματική δράση του Σώματος οι σοβαρές αδυναμίες στο υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο, όπως και οι ελλείψεις σε προσωπικό, κυρίως βοηθητικό. Ακόμα ο κ. Παπακίτσος παρουσίασε μια σειρά προτάσεις και σκέψεις για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δράσης της Επιθεώρησης Εργασίας. Από τη μεριά τους οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, κ.κ. Τσίκαρης και Μπασιούκας εξέφρασαν την αμέριστη ηθική και πολιτική στήριξη της Παράταξης «Ήπειρος Ανατροπής» στο δύσκολο έργο των Επιθεωρητών, οι οποίοι πολύ συχνά αντιμετωπίζουν απειλές από κυκλώματα ή μεμονωμένους επιχειρηματίες στην προσπάθειά τους να εφαρμόσουν το νόμο. Στάθηκαν ιδιαίτερα στο κομβικό ρόλο που έχει η Επιθεώρηση Εργασίας στην εξάλειψη των φαινομένων «ζούγκλας» που κυριαρχούν στους εργασιακούς χώρους και ζήτησαν από το σώμα Επιθεωρητών εργασίας να εντείνουν τις προσπάθειές τους, προκειμένου να συμβάλλουν στο μέγιστο εφικτό βαθμό στην προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων. Στο πλαίσιο αυτό τόνισαν ότι η έλλειψη ελέγχων δημιουργεί μια ανώμαλη κατάσταση, η οποία λειτουργεί όχι μόνο εναντίον των εργαζομένων, αλλά και εις βάρος των επιχειρηματιών που λειτουργούν νόμιμα και σέβονται τα δικαιώματα των εργαζομένων. Ακόμη υπήρξε συμφωνία για το χαρακτήρα της αξιολόγησης των δομών και των υπαλλήλων του δημοσίου, η οποία θα πρέπει να στοχεύει στην προαγωγή του έργου των υπαλλήλων προς όφελος των πολιτών και της κοινωνίας. Τέλος, οι κ.κ. Τσίκαρης και Μπασιούκας μετέφεραν τη σταθερή προσήλωση της παράταξης «Ήπειρος Ανατροπής» στο να προβάλλει τα θέματα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας σε όλα τα επίπεδα και να διεκδικήσει τη λύση τους σε κυβερνητικό και κοινοβουλευτικό επίπεδο. Το γραφείο Τύπου της παράταξης «Ήπειρος Ανατροπής»

Παρασκευή, 17 Απριλίου 2015

Η ομιλία της κοινοβουλευτικής εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτού Άρτας, Όλγας Γεροβασίλη, κατά τη συζήτηση κατ' άρθρο στην ολομέλεια της Βουλής του σχεδίου νόμου: «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ, ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Γ΄ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»,

Κυρίες και κύριοι συνάδερφοι, Η προηγούμενη κυβέρνηση χρησιμοποίησε διάφορες πρακτικές διακυβέρνησης προκειμένου να εφαρμόσει τη νεοφιλελεύθερης έμπνευσης μνημονιακή πολιτική της. Ενεργοποίησε τον κοινωνικό αυτοματισμό, πρακτική – να θυμίσω – που έλκει τη καταγωγή της από τη περίοδο διακυβέρνησης του κου Σημίτη, το δόγμα της «μηδενικής ανοχής», το δόγμα «όποιος δεν προσαρμόζεται, πεθαίνει», τη θεωρία των «δύο άκρων». Δεν κατάφερε, όμως να πείσει τον ελληνικό λαό. Και παρόλο που στις προηγούμενες εκλογές δεν της «βγήκε», επιμένει. Επιμένει στην επανάληψη της ίδιας αποτυχημένης ρητορικής, προσδοκώντας διαφορετικό αποτέλεσμα. Αποτελεί ή όχι η επιμονή αυτή, ομολογία αδιεξόδου, εμμονικής ιδεολογικής αγκύλωσης και υπερφίαλης βεβαιότητας για την ορθότητα της στρατηγικής; Σα να προσπαθεί ο κος Σαμαράς, με το κλειδί του, να μπει ξανά στο γραφείο του κου Τσίπρα, στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Και συνεχίζει να προσπαθεί να ξεκλειδώσει την πόρτα με το ίδιο κλειδί. Παρόλο που πολλοί, απ’ το ίδιο του το κόμμα, του ζητάνε να παραδώσει τα κλειδιά. Παρόλο που και ο ίδιος βλέπει πως δεν ταιριάζουν. Γιατί, όμως, το think tank του κόμματός σας επιμένει; Επειδή η ανιστόρητη θεωρία των δύο άκρων υπηρετεί την καινούρια σας στρατηγική, την θεωρία της «αριστερής παρένθεσης». Κάνοντας την ευχή σας αλήθεια, σοκαρισμένοι απ΄ το γεγονός πως οι αρχές και οι αξίες της αριστεράς έχουν την ευκαιρία τους να υπερβούν την αριθμητική της κάλπης και να γίνουν πλειοψηφικό κοινωνικό ρεύμα, επινοήθηκε η περιβόητη αριστερή παρένθεση. Ότι δηλαδή, η κυβέρνηση δεν είναι ακριβώς κυβέρνηση, είναι κυβέρνηση αντικαταστάτρια, αναπληρωματική, μέχρι να ξεκουραστεί η προηγούμενη. Κι όπου να ‘ναι επιστρέφουμε στα παλιά. Σε αυτό σας το ιδεολόγημα, έχετε βρει πρόθυμους συνεργάτες τα συστημικά ΜΜΕ και τους καναλάρχες που βρίσκονται στην υπηρεσία της ισχύος και του κέρδους. Καθημερινά, με όρους γκεμπελικής προπαγάνδας, προσπαθείτε να πείσετε τον ελληνικό λαό για μια καινούρια εικονική πραγματικότητα. Σαν αυτήν την εικονική πραγματικότητα που δημιούργησε μερίδα των ΜΜΕ με αφορμή τη χθεσινή πορεία εργαζομένων στην Eldorado Gold στην Αθήνα. Για πρώτη φορά υπήρξε τέτοια τεράστια κάλυψη εργατικής κινητοποίησης από τα ιδιωτικά κανάλια τα τελευταία χρόνια. Σε αντίθεση με τις πορείες που έγιναν το προηγούμενο διάστημα στη Θεσσαλονίκη ενάντια στην εξόρυξη χρυσού και αριθμούσαν κάποιες δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτών. Εκείνες ήταν «αόρατες πορείες». Εκείνες ήταν σαν να μην υπήρξαν ποτέ. Ξέρετε, όμως, κύριοι και κυρίες συνάδερφοι, Μπορείς να ξεγελάς πολλούς για πολύ, αλλά όχι όλους για πάντα. Θα έρθω τώρα στην ουσία του νομοσχεδίου και θα αναφερθώ στις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Όσο αναφορά την τροπολογία που κατέθεσαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και με την οποία προτείνεται η κατάργηση του λεγόμενου «κουκουλονόμου». Ο «κουκουλονόμος» υπήρξε μια από τις πλέον αυταρχικές διατάξεις της κυβέρνησης του Κώστα Καραμανλή. Εκατοντάδες άτομα έχουν διωχτεί βάση του «κουκουλονόμου». Στην πλειοψηφία τους δε άτομα νεαρά, ανήλικα πολλές φορές, απλά γιατί συμμετείχαν σε μια πορεία. Και ταλαιπωρούνται τόσο τα ίδια όσο και οι οικογένειές τους. Κυρίες και κύριοι συνάδερφοι, Οι ρυθμίσεις αυτές, αποδείχθηκαν πλήρως αναποτελεσματικές για τη διασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης. Κατακρίθηκαν, επιπλέον, από το σύνολο σχεδόν της επιστημονικής κοινότητας, επειδή πάσχουν από πιθανή αντισυνταγματικότητα. Τέλος, αντιρρήσεις εξέφρασαν και τα συνδικαλιστικά όργανα των αστυνομικών. Και τα κόμματα της τότε αντιπολίτευσης εξέφρασαν τις ενστάσεις τους σχετικά με το συγκεκριμένο μέτρο. Μάλιστα η βουλευτής του ΚΚΕ, σε μια συμβολική κίνηση, φόρεσε για λίγο την κουκούλα της ζακέτας της κατά την αγόρευσή της στο Κοινοβούλιο. Αυτόν το Νόμο, για να μην το ξεχνάμε- είχε δεσμευτεί ότι θα καταργήσει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, χωρίς ωστόσο, να το κάνει. Ξέρετε, κυρίες και κύριοι συνάδερφοι, , για πρώτη φορά εισήχθη η δράση με καλυμμένα χαρακτηριστικά, ως ιδιαιτέρα επιβαρυντική περίπτωση από την κατοχική κυβέρνηση Ράλλη με τον Α.Ν. 62 της 7ης Μαΐου 1943. Εκτός από τις προβλεπόμενες ποινές το έκτακτο ειδικό στρατοδικείο μπορούσε να επιβάλλει ακόμη και τη θανατική ποινή, εφόσον εκτιμούσε ότι «συντρέχουν ιδιαίτερα επιβαρυντικές περιπτώσεις» μεταξύ των οποίων και η χρήση «προσωπίδας». Όσον αφορά την τροπολογία για τον κατ’ οίκον περιορισμό για συγγενείς κατηγορούμενων, θα ήθελα να επισημάνω τα εξής. Με τον ποινικό κώδικα, από το 1950 δύο πράξεις παραμένουν ατιμώρητες όταν τελούνται από συγγενικά πρόσωπα: 1. της υπόθαλψης εγκληματία και 2. της παράλειψης καταγγελίας αξιόποινης πράξης. Σήμερα εισάγεται ρύθμιση για όλα τα υπόλοιπα εγκλήματα που αφορούν τη μεταχείριση των κατηγορουμένων στο στάδιο της ανάκρισης. Συγγενικά πρόσωπα, μέχρι 2ου βαθμού, εξ’ αίματος, σύζυγοι και συμβίοι μπορούν να τύχουν ευνοϊκής μεταχείρισης. Δηλαδή να αντικατασταθεί η προφυλάκιση με τον κατ’ οίκον περιορισμό όταν η αξιόποινη πράξη υποβοήθησε για ηθικούς λόγους τον κύριο δράστη. Κυρίες και κύριοι συνάδερφοι, Σήμερα η συζήτηση για το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης ολοκληρώνεται. Ήδη, όμως, έχει αρχίσει να παίζεται το επόμενο επεισόδιο στο σίριαλ «τάξη και ασφάλεια». Αυτή τη φορά, αιχμή του δόρατος είναι το προσφιλές θέμα, το μεταναστευτικό. Παρόλο που είναι ένα θέμα ευρωπαϊκής εμβέλειας. Παρόλο που είναι ένα θέμα που δεν προσφέρεται για μικροκομματική εκμετάλλευση. Αλλά και τα ΜΜΕ εκμεταλλεύτηκαν το θέμα, ενισχύοντας την ξενοφοβία και τον ρατσισμό. Θυμάμαι τον κο Πρετεντέρη και τα όσα έλεγε από το δελτίο ειδήσεων του mega. Ότι, δηλαδή, «δεν φταίμε εμείς αν οι μετανάστες μπαίνουν σε μια βάρκα Γενάρη μήνα και προφανώς ...πνίγονται» Έτσι αντιμετωπίζεται η εκατόμβη νεκρών στο Αιγαίο. Τόσος κυνισμός. Κυρίες και κύριοι συνάδερφοι, Όλα τα θέματα θα χρησιμοποιηθούν για την αποδυνάμωση της προσπάθειας της Κυβέρνησης, τόσο στη διαπραγμάτευση, όσο και στο νομοθετικό της έργο. Η προσπάθεια, όμως, πέφτει στο κενό. Ας το κατανοήσουν κάποιοι αυτό.

Πέμπτη, 16 Απριλίου 2015

Με το Δήμαρχο Ζαγορίου συναντήθηκε η Βουλευτής Μερόπη Τζούφη Συνάντηση πραγματοποίησε η βουλευτής Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ κα Μερόπη Τζούφη την Τρίτη 14 Απριλίου με το δήμαρχο Ζαγορίου κ. Σπύρου Βασίλη και κατοίκους στο Μονοδέντρι και στο
Τσεπέλοβο.
Στη συνάντηση ο δήμαρχος έθεσε στη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο δήμος και ζήτησε τη συνδρομή της για την επίλυσή τους.
Καταρχήν τέθηκε το θέμα των ζημιών που υπέστη ο δήμος στις τελευταίες μεγάλες βροχοπτώσεις και ευχαρίστησε την κα Τζούφη για την πρωτοβουλία της να αναδείξει το θέμα στο ελληνικό κοινοβούλιο.
Στη συνέχεια έθεσε το πρόβλημα της μεγάλης έκτασης του δήμου και του συνεχώς φθίνοντος πληθυσμού, που σε συνδυασμό με το κακό οδικό δίκτυο και την ελλιπή χρηματοδότηση των τελευταίων χρόνων δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στη αποτελεσματικότητα των δημοτικών υπηρεσιών και συντελούν στην περαιτέρω απομόνωση της περιοχής.
Στα πλαίσια αυτά ζήτησε τη στήριξη της κας Τζούφη και στο θέμα της σύνδεσης της περιοχής του Ζαγορίου με την Εγνατία οδό ως αποφασιστικής σημασίας βήμα για την επίλυση του θέματος της πρόσβασης στην περιοχή και στο θέμα της ένταξης του Ζαγορίου στον κατάλογο των μνημείων και των περιοχών παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
Σε συνάρτηση με τα προηγούμενα συζητήθηκε το θέμα του τουρισμού, των τουριστικών ξενώνων, της λειτουργίας τους, της προοπτικής τους και κυρίως το θέμα των δανείων αρκετών επαγγελματιών του τουρισμού.
Ο δήμαρχος έθεσε και το θέμα της κατάργησης του γυμνασίου στο Τσεπέλοβο, τις ευθύνες που υπάρχουν στο κλείσιμο της Μαθητικής Εστίας και τις συνέπειες στη ζωή και την προοπτική των χωριών από αυτή τη δυσμενή εξέλιξη.
Μετά τέθηκε από το δήμαρχο το θέμα της DIGEA και της ελλιπέστατης τηλεοπτικής κάλυψης της περιοχής. Στη συζήτηση αναδείχτηκαν οι ευθύνες της προηγούμενης κυβέρνησης στο θέμα της σύμβασης της DIGEA, που ουσιαστικά έδωσαν στους ιδιοκτήτες των μεγάλων καναλιών την μονοπωλιακή ψηφιακή κάλυψη με όρους που δεν είναι προς το συμφέρον των πολιτών και του ελληνικού κράτους.
Ακόμη στα πλαίσια των πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει στη βουλή η κα Τζούφη συζητήθηκε εκτενώς το θέμα των κοινωνικών υπηρεσιών που προσφέρει ο δήμος και την ανάγκη εξασφάλισης της χρηματοδότησης των κοινωνικών δομών και της βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου, ώστε και να καλύπτονται περισσότεροι πολίτες που έχουν ανάγκη και αυτό να γίνεται πιο αποτελεσματικά.
Τέλος τέθηκε το θέμα των κληροδοτημάτων, όπου έγινε αναφορά στη θολή κατάσταση που υπάρχει και στην ανάγκη καταγραφής τους, του ελέγχου τους και της αξιοποίησης των πόρων τους σε έναν από κοινού με το δήμο σχεδιασμό.
Από τη μεριά της η κα Τζούφη δήλωσε ότι θα συνεχίσει να αναλαμβάνει κάθε δυνατή προσπάθεια στα πλαίσια της κοινοβουλευτικής της δράσης για προώθηση και επίλυση των σοβαρών ζητημάτων που αντιμετωπίζει το Ζαγόρι.
Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ανέδειξε τις ευθύνες των προηγούμενων κυβερνήσεων στο θέμα της απομόνωσης του Ζαγορίου και του οδικού δικτύου, στο θέμα του σχεδιασμού του τηλεοπτικού χάρτη της χώρας, στην έλλειψη σχεδιασμού και ολοκληρωμένης στρατηγικής στον τομέα του τουρισμού.
Παρουσίασε τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ και τα μέτρα που παίρνει ή θα πάρει άμεσα η κυβέρνηση για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και κυρίως των πιο φτωχών στρωμάτων.
Επίσης μετέφερε τη βούληση της κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ για την πραγματοποίηση μιας ευρείας σύσκεψης υπό τους υπουργούς Παραγωγικής Ανασυγκρότησης και Αγροτικής Ανάπτυξης με στόχο την εξειδίκευση των μέτρων για την παραγωγική ανασυγκρότηση της περιοχής των Ιωαννίνων.
Ανέδειξε τη βαθιά αντιλαϊκή, νεοφιλελεύθερη πολιτική που υπηρετούν η ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάμι, εξήγησε τη στρατηγική της κυβέρνησης της Αριστεράς και στο θέμα της διαπραγμάτευσης και στην αντιμετώπιση των παθογενειών της ελληνικής κοινωνίας, όπως και των ντόπιων ολιγαρχών. Και σε αυτό το σημείο στάθηκε ιδιαίτερα στο ρόλο των ΜΜΕ που είτε αποσιωπούν είτε συκοφαντούν το έργο της κυβέρνησης.
Τέλος, ευχαρίστησε το δήμαρχο για την αναλυτική παρουσίαση των θεμάτων του Ζαγορίου και τους κατοίκους για τη στήριξη τους στην  τιτάνια προσπάθεια που έχει αναλάβει η κυβέρνηση.Δευτέρα, 13 Απριλίου 2015

«Η φτωχοποίηση των Ελλήνων οφείλεται στην τρόικα»

Η μαζική φτωχοποίηση των Ελλήνων οφείλεται στη νεοφιλελεύθερη πολιτική ριζικής λιτότητας που ακολουθήθηκε από την τρόικα, η οποία συνιστά ένα μόρφωμα εκτός Ευρωπαϊκού Δικαίου, όπως είναι επίσης ο EFSF, ο ESM και το Δημοσιονομικό Σύμφωνο, τονίζει σε συνέντευξή του στη δημόσια Αυστριακή Ραδιοφωνία, ο νομικός και ερευνητής του Εργατικού Επιμελητηρίου Αυστρίας, Λούνκας Ομπερντόρφερ, ο οποίος θεωρεί ως «σωστό δρόμο» μια αλλαγή των Ευρωπαϊκών Συνθηκών με ταυτόχρονη εμπλοκή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δικαίωμα άσκησης «βέτο» από μέρους του.
Όπως επισημαίνει ο ίδιος, από το 2010 τα προγράμματα «διάσωσης» της Ελλάδας υπαγορεύονται από τη νεοφιλελεύθερη πολιτική που επιβάλλει ριζική λιτότητα και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μέσω κοινωνικού «dumping», κάτι που οδήγησε σε μαζική φτωχοποίηση του πληθυσμού, σε μείωση του ΑΕΠ κατά 25%, σε αύξηση της ανεργίας στο 28%, σε αύξηση της παιδικής θνησιμότητας και των αυτοκτονιών, σε εκτίναξη τη δημόσιου χρέους από το 120% το 2010 σε 175% του ΑΕΠ, σήμερα.
Στη συνέντευξή του, το κορυφαίο στέλεχος του Εργατικού Επιμελητηρίου Αυστρίας κάνει παραλληλισμούς με την κρίση της δεκαετίας του 1930 στη Δημοκρατία της Βαϊμάρης και υποστηρίζει τη θέση της νέας ελληνικής κυβέρνησης να εξαχθούν διδάγματα και να συγκληθεί μια Διεθνής Διάσκεψη Χρέους, υπενθυμίζοντας ότι το μεταπολεμικό χρέος της Γερμανίας ήταν υψηλότερο, ανερχόμενο στο 200% του ΑΕΠ και μη βιώσιμο, ώστε να αποφασιστεί τότε η διαγραφή του, που συνετέλεσε στη γερμανική οικονομική ανάκαμψη.
Πηγή news.gr

Παρασκευή, 10 Απριλίου 2015

Αλλαγες στο έντυπο της Φορολογικής Δήλωσης.Κωδικοί 015-016 (πίνακας 2): Συμπληρώνονται από διπλωμάτες και από όσους απαλλάσσονται από τα τεκμήρια.

Κωδικοί 325-326 (πίνακας 4Α): Οι αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου δηλώνονται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.

Κωδικοί 351-351 (πίνακας 4Α): Δηλώνονται οι εισφορές που έχουν καταβάλει οι φορολογούμενοι σε ασφαλιστικά ταμεία.

Κωδικοί 403-404 και 409-410 (πίνακα 4Γ2): Δηλώνονται οι αμοιβές μισθωτών με απόδειξη δαπάνης.

Πίνακας 4 Δ2: Υπάρχει διαχωρισμός όσον αφορά τη συμπλήρωση των κωδικών που αφορούν το ακαθάριστο εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση (κωδικοί 129-130) και το ακαθάριστο εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση (κωδικοί 145-146).

Πίνακας 4 Ε: Δηλώνεται το εισόδημα που προκύπτει από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, το οποίο φορολογείται με συντελεστή 15%.

Κωδικοί 669-670: Φόρος τόκων από καταθέσεις στο εξωτερικό. Τα φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και αποκτούν εισοδήματα από τόκους αλλοδαπής, θα τα συμπεριλάβουν στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός του. Οταν οι τόκοι πληρώνονται μέσω ημεδαπής τράπεζας, αυτή παρακρατά και αποδίδει τον φόρο επί των τόκων με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. Ο φορολογούμενος δηλώνει το ποσό των τόκων και του φόρου που παρακρατήθηκε. Σε περίπτωση που δεν μεσολαβεί τράπεζα, ή οι τόκοι δεν εισάγονται στην Ελλάδα, επιβάλλεται φόρος 15% με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Κωδικοί 667-668: θα αποτυπωθούν οι τόκοι που εισπράχθηκαν το 2014 από εγχώριες τράπεζες και στους κωδικούς 293-294 ο φόρος που παρακρατήθηκε.

Κωδικοί 295-296: Τα μερίσματα αλλοδαπής προέλευσης που έχει εισπράξει φυσικό πρόσωπο φορολογικός κάτοικος Ελλάδας ανεξάρτητα αν έχουν εισαχθεί ή παραμένουν στο εξωτερικό, πρέπει να συμπεριληφθούν στο Ε1.

Κωδικοί 671-672 και 673-674: Το εισόδημα από δικαιώματα (royalties), που αποκτάται από φυσικά πρόσωπα φορολογείται με συντελεστή 20%.

Κωδικοί 293-294: Εισόδημα από Ελεγχόμενες Αλλοδαπές. Αφορά το μη διανεμηθέν εισόδημα ελεγχόμενης αλλοδαπής εταιρείας το οποίο φορολογείται με την κλίμακα της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Κωδικοί 743-744: Θα πρέπει να αναγράφουν «δαπάνες για την αγορά επιχειρήσεων, εταιρικών μεριδίων και χρεογράφων γενικά»

Κωδικοί 735-736: Καταχωρίζονται οι δαπάνες για αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση ακίνητων, ή ανέγερση οικοδόμων κ.λπ.

" Δός μοι τούτον τόν ξένον..."


    Διάβασα  αυτές τις ημέρες  ένα  καταπληκτικό  βιβλίο. Συγγραφέας  του ο Χάρης  Λεοντάρης , φιλόλογος  και πρώην πρόεδρος  της κοινότητας Μαρμάρων  και πρ. Δημοτικός  Σύμβουλος  Ιωαννίνων.   
  
Καλοτάξιδο και να γίνει κτήμα μας.
Διαπραγματεύεται  μια αληθινή  ιστορία που συνέβη  στα χρόνια  του Εμφυλίου  Πολέμου  στην περιοχή μας  και η οποία  ξεπερνά  και την  πιο τολμηρή   φαντασία .
    Ένας νέος , ιδεολόγος  και αγωνιστής , σκοτώνεται  από "ΒΟΛΙ"  αδερφικό στα Μάρμαρα. Οι  απλοί  άνθρωποι  του χωριού  φροντίζουν  και θάβουν  τον ξένο  νέο  σαν να είναι  δικό τους  παιδί, φανερώνοντας  υψηλό  αίσθημα  ανθρωπισμού. Ακολουθεί  εκταφή  από τους γονείς του νεκρού  για αναγνώριση.   
     Και οι πρωταίτιοι  της ταφής, ο Πρόεδρος και ο Παπάς  του χωριού, θα τιμωρηθούν σκληρά,  γιατί παραβίασαν  τις εντολές του  αυταρχικού  και  κατοχικού κράτους. Η όλη  δημιουργική  ανάπλαση της μικροϊστορίας  αναπαράγει αρχαία τραγωδία με συμβολισμούς και χρήσιμα  παιδαγωγικά μηνύματα για της  εποχή μας.
                      Ο τίτλος του βιβλίου, λίαν  ευρηματικός, είναι:

" Δός μοι  τούτον τόν ξένον..."

Ελπιδοφορα Ανασταση σε όλους.Χρονια Πολλα

Κρατείστε άσβεστο το αναστάσιμο φως

Σάββατο, 4 Απριλίου 2015

Στη χαμηλή και μεσαία τάξη έπεσαν τα βάρη.
Στη χαμηλή και μεσαία τάξη έπεσαν τα βάρη
111.871 άτομα έδωσαν μέχρι 500€ και συνολικά 15.587.090 €
31.565 άτομα έδωσαν από 500 έως 3.000€ και συνολικά 37.963.238 €
7.121 άτομα έδωσαν από 3.000 έως 20.000€ και συνολικά 44.279.293€
651 άτομα έδωσαν από 20.000 – 1.000.000€ και συνολικά 35.520.736€
6 άτομα έδωσαν πάνω από 1.000.000€ και συνολικά 12.364.770€

Ελλάδα 1981 – 2015

Όταν οι αριθμοί ομιλούν κάποιοι πρέπει  να σιωπούν.

Πέμπτη, 2 Απριλίου 2015

Οι καναλάρχες στο κίνημα" ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ" ! Οι καναλάρχες πάντα ήταν στο κίνημα " Δεν Πληρώνω"  αλλά κατηγορού- σαν τους πολίτες που δεν πλήρωναν.

   Βέβαια, υπάρχει ένα θέμα εδώ: Γιατί οι κυβερνήσεις από το 2011 δεν απαιτούσαν να πληρωθούν το 2% που προβλεπόταν από τον νόμο.

   Η απάντηση είναι πως δεν ζητούσαν το 2% από τους καναλάρχες-ολιγάρχες γιατί τα άθλια κανάλια τους είχαν αναλάβει να προωθούν τα Μνημόνια και να τρομοκρατούν τους πολίτες.
    Φυσικά, το μεγάλο θέμα είναι τι θα γίνει με τα δάνεια στα ιδιωτικά ΜΜΕ και με την απάτη της DIGEA, όταν η κυβέρνηση Σαμαρά παραχώρησε για 15 χρόνια στους καναλάρχες το ψηφιακό φάσμα, με ένα αντίτιμο 16 χιλιάδες ευρώ το μήνα για κάθε κανάλι.

Μπόμπολας, Βαρδινογιάννης, Ψυχάρης, Κυριακού, Κοντομηνάς, Αλαφούζος, Καρατζαφέρης

Μέλη του Κινήματος Καναλαρχών Δεν Πληρώνω
Εγραψε:   Pitsirikos  
 Υ/Γ: Να προσθέσουμε πιτσιρίκο και  εμείς στα παραπάνω: τι θα γίνει με την  απόδοση του ειδικού φόρου 20% στις τηλεοπτικές διαφημίσεις , τις ενδοομοιλικές συναλλαγές και με τις δαπάνες των  συνδεόμενων επιχειρήσεων;

ΕΠΟ : Από ελεγκτής της νομιμότητας ,ελεγχόμενη για πλαστή φορολογική ενημερότητα για να λάβει 1,4 εκατομμύρια ευρώ!!!
Εύγε κ.  Υπουργέ  και καλή συνέχεια για την εξυγίανση του αμαρτωλού  ποδοσφαιρικού   οικοδομήματος. Η προσωπική μου εμπειρία γιατί διετέλεσα και πρόεδρος του ΠΕΑΚΙ  είναι τραυματική…

 Πλαστή φορολογική ενημερότητα από άλλη ΔΟΥ από αυτή που ανήκει προκειμένου να λάβει 1,4 εκατομμύρια ευρώ πήρε η ΕΠΟ σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλει ο υφυπουργός  Αθλητισμού Σταύρος Κοντονής, τονίζοντας πως θα πρέπει «Να αντιληφθούν ορισμένοι ότι η Ελλάδα είναι κράτος δικαίου και ανέλεγκτη και αυτόνομη νησίδα δεν υπάρχει, ούτε αναγνωρίζει η ελληνική έννομη τάξη».   Ολόκληρη η πρωτολογία του υπουργού έχει ως εξής:

"Κατά πρώτον θέλω να πω ότι η επιχορήγηση δεν ήταν τακτική, όπως ειπώθηκε, αλλά έκτακτη σύμφωνα με απόφαση που πήρε στις αρχές Σεπτεμβρίου 2014 ο τότε αρμόδιος Υφυπουργός, ο συνάδελφος κ. Ανδριανός. Μετά από αυτήν την έγκριση της έκτακτης επαναλαμβάνω, και όχι τακτικής, έχουμε μία σειρά αποκαλυπτικών δημοσίων εγγράφων, για να καταλάβουμε τι συμβαίνει στο χώρο του επαγγελματικού αθλητισμό και στον χώρο του ποδοσφαίρου
Εν πρώτοις στις 19 Νοεμβρίου κοινοποιείται έγγραφο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, την υπηρεσία του Επιτρόπου η οποία εδρεύει στο πρώην Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, ότι αυτά τα χρήματα, το 1.444.100εκ. δεν είναι δυνατό να εκταμιευτούν διότι υπάρχει οφειλή της ΕΠΟ και ως εκ τούτου αυτό το ποσό δεν δύναται να το εισπράξει.  Αυτό είναι το πρώτο έγγραφο και ακολουθεί, αποδεικτικό ενημερότητας το οποίο προστρέχει η ΕΠΟ να λάβει την 1η Δεκεμβρίου του 2014 και εκδίδεται από την 17η ΔΟΥ Αθηνών. Έχουμε λοιπόν αρχικά ένα έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου το οποίο λέει ότι η ΕΠΟ δεν είναι ενήμερη φορολογικά και ένα έγγραφο της 17ης ΔΟΥ Αθηνών που υποστηρίζει το αντίθετο.
Τα ακόμα περισσότερο ενδιαφέροντα έρχονται και αποκαλύπτονται με έγγραφο του γενικού λογιστηρίου του Κράτους, με ημερομηνία 12 Νοεμβρίου 2014, έγγραφο της υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου, που εδρεύει στο Υπουργείο. Αναφέρει λοιπόν αυτό το έγγραφο ότι ο φορολογούμενος οφείλει ρυθμισμένα χρέη και δεν είναι φορολογικά ενήμερος.
Επίσης, η γενική διεύθυνση δημοσιονομικών  ελέγχων αναφέρει ότι μετά από σχετικό έγγραφο η 12η ΔΟΥ Αθηνών είναι η αρμόδια ΔΟΥ για την ΕΠΟ, και όχι η 17η ΔΟΥ Αθηνών, μάλιστα η 12η ΔΟΥ Αθηνών βεβαιώνει ότι η ΕΠΟ δεν είναι φορολογικά ενήμερη!
Και μετά από όλα αυτά τα «υπέροχα» πράγματα έρχεται η 17η ΔΟΥ Αθηνών και λέει ότι εκ παραδρομής δόθηκε η φορολογική ενημερότητα στην ΕΠΟ, καθώς όπως προκύπτει από τα έγγραφα που ανέφερα αρμόδια ΔΟΥ για την ΕΠΟ είναι η 12η ΔΟΥ Αθηνών και όχι η 17η ΔΟΥ στην οποία προσέτρεξε η ΕΠΟ για να λάβει τη σχετική βεβαίωση.
Αυτή είναι η κατάσταση κύριε συνάδελφε. Η ΕΠΟ αντί να πάει στη ΔΟΥ που ανήκει πήγε σε άλλη και ενώ δεν ήταν φορολογικά ενήμερη πήρε φορολογική ενημερότητα.
Η δε 17η ΔΟΥ όταν πλέον αποκαλύπτεται όλη αυτή η κατάσταση, στέλνει έγγραφο και ανακαλεί τη φορολογική ενημερότητα. Είναι λοιπόν ποτέ δυνατόν να εκταμιευτούν αυτά τα χρήματα και να τα λάβει η ΕΠΟ και περαιτέρω οι ΕΠΣ και τα ποδοσφαιρικά ερασιτεχνικά σωματεία; Όχι βέβαια.
Για να σας ενημερώσω, ο Υπουργός Αθλητισμού, της προηγούμενης Κυβέρνησης, ο κ. Ανδριανός, κατά τη γνώμη μου πολύ ορθά, έφερε μία έκτακτη τροπολογία στη Βουλή και ζήτησε και ψηφίστηκε, αυτά τα χρήματα να μπορέσει το Υπουργείο να τα διαθέσει απευθείας στα σωματεία και στις Ποδοσφαιρικές Ενώσεις. Αυτή η τροπολογία έχει περάσει και είναι Νόμος του Κράτους. Όμως ο Νόμος ψηφίστηκε παραμονή Χριστουγέννων και μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία μπήκαμε στο επόμενο έτος, όπου εκεί πλέον είχαμε μπροστά μας τον προϋπολογισμό του 2015."
Στη δευτερολογία του ο κ. Κοντονής ανέφερε:
"Αντιλαμβάνεστε ποιος είναι υπεύθυνος για το ότι αυτά τα χρήματα,  τα οποία επρόκειτο να κατευθυνθούν στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, δεν εκταμιεύτηκαν. Με πιστοποιητικά που εκδίδονται από αναρμόδιες ΔΟΥ, οι οποίες βεβαιώνουν πράγματα που δεν έπρεπε να βεβαιωθούν, αντιλαμβάνεστε ποιος είναι υπεύθυνος. Δεν ήταν ούτε η προηγούμενη ηγεσία, ούτε βεβαίως η σημερινή. Τι έχουμε κάνει εμείς; Εμείς παραλάβαμε έναν προϋπολογισμό για τον αθλητισμό μειωμένο κατά 12 εκ ευρώ. Αυτά τα χρήματα λοιπόν τα εντάξαμε στον προϋπολογισμό του 2015 και κάναμε μία συνολική αναδιανομή όλων των κονδυλίων για να υπάρχει ισοδιανομή στις δαπάνες και τις επιχορηγήσεις.  Αν υπάρξει δυνατότητα περαιτέρω χρηματοδότησης, εμείς θα τη ζητήσουμε και θα την αποδώσουμε στα ερασιτεχνικά σωματεία, τα οποία πραγματικά περνάνε δύσκολες ώρες. Να ξέρετε ότι ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε εγκρίνει για τις ΕΠΣ 540 χιλιάδες ευρώ, που θα εκταμιευτούν άμεσα και θα αποδοθεί στα σωματεία της Ελλάδας.
Κύριε συνάδελφε, δεν είναι μόνο τα σωματεία της Χίου που φυτοζωούν, αλλά ολόκληρης της Ελλάδας, και της ιδιαίτερης πατρίδας μου της Ζακύνθου, αλλά θέλω να υπενθυμίσω για άλλη μία φορά ότι απολύτως υπεύθυνη για αυτήν την κατάσταση είναι η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Και αυτό θα πρέπει να το καταλάβουν οι πάντες. Εμείς αυτές τις πρακτικές δεν τις αναφέρουμε στις διεθνείς συναντήσεις, τις οποίες κάνει το Υπουργείο,  για να ενημερώνουμε και τους ξένους παράγοντες, οι οποίοι έρχονται στη χώρα και υπεραμύνονται ορισμένων καταστάσεων.  Διότι δεν θέλουμε να εκθέτουμε την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, γιατί μία τέτοια έκθεση βλάπτει τη χώρα.
Θα πρέπει όμως όλοι να αντιληφθούν σε αυτόν τον τόπο ότι η Ελλάδα είναι συγκροτημένο κράτος δικαίου, ότι θα εφαρμόζεται ο Νόμος και το Σύνταγμα προς κάθε κατεύθυνση και ανέλεγκτη και αυτόνομη νησίδα δεν υπάρχει ούτε αναγνωρίζει η ελληνική έννομη τάξη.
Θα τα πούμε αναλυτικά στο σχέδιο Νόμου που ήδη είναι ανηρτημένο για διαβούλευση. Αυτή τη στιγμή έχω να σας πω ότι κάνουμε αγωνιώδεις προσπάθειες από τη μια να νοικοκυρέψουμε τα οικονομικά ζητήματα που άπτονται του αθλητισμού, να περιορίσουμε τις δαπάνες και από την άλλη να υπάρξει ουσιαστικός έλεγχος για το που πηγαίνει και το τελευταίο ευρώ του φορολογούμενου πολίτη,
Πρέπει να γνωρίζετε δε αγαπητοί συνάδελφοι ότι μετά από δεκαετίες επανασυστήθηκε μόλις αναλάβαμε το Ελεγκτικό Συμβούλιο που θα ελέγχει σωματεία και ομοσπονδίες για τη χρηματοδότηση που θα λαμβάνουν. Γιατί από το 2000 ως το 2015 ουδείς έλεγχος παρήχθη, για περίπου 1 δις εκ. ευρώ που δόθηκε,  και κανένα αποτέλεσμα δεν είχαμε. Θα ξέρουν οι πάντες ότι και για το τελευταίο ευρώ θα ελέγχονται είτε υπάρχουν σκιές είτε όχι."