Κυριακή, 20 Αυγούστου 2017

Δανεικά και αγύριστα με παρακοιμώμενους κονδυλοφόρους.   Στο  «ΒΗΜΑ»  σήμερα του ιδιοκτήτη πλέον κ. Β. Μαρινάκη , επανέκαμψε  και ο πρώτος «δραπέτης»  της ΔΟΛ  κ. Γιώργος  Παπαχρήστου με άρθρο του  με τίτλο « Των οικιών  υμών…», για να στηλιτεύει για μια ακόμα φορά  τη σημερινή Κυβέρνηση, επειδή τόλμησε  να χρησιμοποιήσει το «άθλιο επιχείρημα   ότι δεν είχαμε  αεροπλάνα  δασοπυρόσβεσης επειδή η Ν.Δ. και το ΠαΣοΚ  χρωστούν  400 ή 500 εκατ.  ευρώ  σε δάνεια , λες  και αν τα δύο  κόμματα πλήρωναν   τα δάνεια αυτά  στις τράπεζες , η Κυβέρνηση  των ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ θα μπορούσε  να τα πάρει  από αυτές και να αγοράσει  Canadair!   Ή αν,  ας πούμε ,  τα καταργούσαν  δια νόμου,  αυτό αυτομάτως  θα έκανε  τη Χώρα  επαρκέστερη σε μέσα  και ανθρώπους»
     Ωραία επαναφορά του κ. Παπαχρήστου στις βασικές  αρχές   του Β  Μαρινάκη  που  δημοσίευσε   με τον τίτλο « Γιατί βγήκα μπροστά» . Αντί λοιπόν με το περιεχόμενο του άρθρου  του να στηλίτευε τα δάνεια που λείπουν από τα ταμεία και βρίσκονται στις τσέπες των κομμάτων και πιθανόν σε παρακοιμώμενους   κονδυλοφόρους, προχώρησε  σε ειρωνικά  σχόλια  καταλογίζοντας , σε  περίπτωση πληρωμής των δανείων ,  ανικανότητα προμήθειας Canadair! , υποβαθμίζοντας έτσι το ζητούμενο για τον ρημαγμένο λαό που είναι η επιστροφή των δανείων  , για να συμβαδίζει με το επικοινωνιακά προωθούμενο σύνθημα των δανειοληπτών κομμάτων , αλλάξαμε!!!!.
   Κλείνοντας την μικρή μου παρέμβαση δεν μπορώ να μην ζητήσω από τον  megaδημοσιογράφο  να μας ενημερώσει για τις προθέσεις επιστροφής  και πότε των δανείων αλλά και  ποιοι παρακοιμώμενοι  δημοσιογράφοι  καρπώθηκαν  από τις «καλές» τους υπηρεσίες που προσέφεραν στην αθέμιτη πλουτοκρατία.

Σάββατο, 12 Αυγούστου 2017

Φορολογικό και ευχάριστο το θέμα σήμερα.

   Χωρίς πρόστιμο ή κατάθεση τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης φόρου εισοδήματος για αλλαγή ή συμπλήρωση του IBAN.
    Αφορμή υπήρξε η επιβολή με τις ερμηνευομενες κείμενα διατάξεις προστίμου 100 ευρώ, σε φορολογούμενο ο οποίος υπέβαλε εκπροθεσμη φορ.δηλωση ,τροποιωντας τον αριθμό λογαριασμού του IBAN. Παρερμηνευοντας τις σχετικές διατάξεις ανάγκασε τον φορολογούμενο να ασκήσει ένδικο προσφυγή, για να δικαιωθεί για το αυτονόητο.Ενημερωνουμε ότι το πρόστιμο επιβάλλεται μόνο στις περιπτώσεις που ο φορ. Παραβαίνει ουσιαστικές διατάξεις .
   Το ερώτημα που προκύπτει συχνά είναι ποιος πληρώνει το κόστος της στενοκεφαλιας η της στρεβλής ερμηνείας, που δεν αναλαμβάνει ούτε την ευθύνη του αυτονόητου. Δυστυχώς,ευτυχώς λίγες,στενοκεφαλιες συναντούμε και στην τοπική ΔΟΥ που οι προϊσταμένοι συντάσσονται με την εισήγηση ενός νέου ελεγκτή και δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη τους με αποτέλεσμα να κάνουν δεκτές τις εισηγήσεις άπειρων ελεγκτών που κινούνται στη σφαίρα της έλλειψης φορολογικής σκέψης ή το χειρότερο της σκοπιμότητας.

Παρασκευή, 11 Αυγούστου 2017

Ποια δικαιολογητικά πρέπει να προσκομισθούν από τα πρόσωπα που παρουσιάζουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%), προκειμένου να τύχουν της απαλλαγής από τη φορολογία εισοδήματος των μισθών, των συντάξεων και της πάγιας αντιμισθίας τους;                                    Λίγο κουραστική αλλά διαφωτιστική και χρήσιμη.


Για την απαλλαγή από τη φορολογία εισοδήματος των μισθών, των συντάξεων και της πάγιας αντιμισθίας, που χορηγούνται σε πρόσωπα που παρουσιάζουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%), οι γνωματεύσεις των οικείων υγειονομικών επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α), το οποίο συστήθηκε και λειτουργεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.3863/2010, με σκοπό την εξασφάλιση ενιαίας υγειονομικής κρίσης, όσον αφορά στον καθορισμό του βαθμού αναπηρίας όλων των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών φορέων, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, καθώς και των ανασφάλιστων για τους οποίους απαιτείται η πιστοποίηση της αναπηρίας. Επιπλέον, ο φορολογούμενος για την πιστοποίηση της ύπαρξης αναπηρίας μπορεί να προσκομίσει και γνωματεύσεις των Ανώτατων Υγειονομικών Επιτροπών του Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε), του Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε), της Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.), της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.3863/2010, οι εν λόγω Υγειονομικές Επιτροπές δεν έχουν καταργηθεί και εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά από την 01.09.2011.Περαιτέρω, οι ήδη εκδοθείσες γνωματεύσεις πριν από  την 01.09.2011 (ημερομηνία έναρξης  λειτουργίας του ΚΕ.Π.Α) από τις υγειονομικές επιτροπές των Νομαρχιών, οι οποίες έχουν δοθεί για  οποιαδήποτε χρήση, μπορούν να χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση της υπόψη φορολογικής  απαλλαγής επ’ αόριστον, αν πρόκειται για επ’ αόριστον κρίση, ή αλλιώς μέχρι την ημερομηνία που λήγει η ισχύς τους, εφόσον είχαν εκδοθεί σύμφωνα με όσα ίσχυαν στο σχετικό φορολογικό πλαίσιο κατά τον χρόνο έκδοσής τους.
Σε όλες τις ανωτέρω γνωματεύσεις, προκειμένου να γίνουν δεκτές, θα πρέπει να διαπιστώνεται και να βεβαιώνεται ρητά το ποσοστό της αναπηρίας του προσώπου που αφορούν, καθώς και το χρονικό διάστημα που προβλέπεται ότι θα διαρκέσει η εν λόγω αναπηρία, ενώ σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να είναι σε ισχύ το φορολογικό έτος για το οποίο ο ενδιαφερόμενος αιτείται την εφαρμογή των οικείων διατάξεων.
Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δε διαθέτει κάποιες από τις προηγούμενες γνωματεύσεις μπορεί, αν λαμβάνει σύνταξη από ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης, επειδή έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%), να προσκομίσει βεβαίωση του συνταξιοδοτικού φορέα ή απόφαση συνταξιοδότησης ή απόφαση παράτασης της σύνταξης, από την οποία να προκύπτει ότι, κατόπιν ιατρικής κρίσης από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή, συνταξιοδοτήθηκε με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%), ως και το χρονικό διάστημα που προβλέπεται ότι θα διαρκέσει η αναπηρία αυτή. Όταν η σύνταξη αναπηρίας καθίσταται αυτοδίκαια οριστική (παρατείνεται για χρόνο αόριστο), για τους ασφαλισμένους όλων των Φορέων, Κλάδων και Τομέων Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δεν απαιτείται εκ νέου ιατρική εξέταση από αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή των ασφαλισμένων μέχρι 31.12.1992 και εκδίδεται απόφαση του αρμόδιου ασφαλιστικού οργάνου. Ο ασφαλισμένος θεωρείται εφ ́ όρου ζωής δικαιούχος σύνταξης αναπηρίας, με ποσοστό αναπηρίας αυτό που έχει προσδιοριστεί κατά την τελευταία σε ισχύ υγειονομική κρίση, ανεξάρτητα από τη διάρκεια αυτής, ορισμένου ή αόριστου χρόνου. Σε αυτές τις περιπτώσεις αναζητείται η σχετική γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής Αναπηρίας που τελούσε σε ισχύ κατά τη μονιμοποίηση της σύνταξής του, είτε αυτό αφορά σε γνωμάτευση προ ΚΕ.Π.Α. Υγειονομικής Επιτροπής, είτε σε γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕ.Π.Α.,από1/9/2011 και εξής (Γ23/312-30.12.2016 έγγραφο του Ι.Κ.Α.).
Για την απαλλαγή από τον φόρο των αναπηρικών συντάξεων που έχουν μονιμοποιηθεί, εκτός από την Απόφαση μονιμοποίησης (παράταση επ’ αόριστο), δεν απαιτείται νέα γνωμάτευση υγειονομικής  επιτροπής σε ισχύ κατά το κρινόμενο φορολογικό έτος (φορολογικό έτος 2016), εφόσον προσκομίζεται, βάση των ανωτέρω, γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής Αναπηρίας όλων των Φορέων, Κλάδων και Τομέων Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία τελούσε σε ισχύ κατά τη μονιμοποίηση της σύνταξης. Τονίζεται ότι εφόσον έχει εκδοθεί γνωμάτευση αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α., Α.Σ.Υ.Ε., Α.Υ.Ε. της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Πυροσβεστικού Σώματος, Α.Ν.Υ.Ε., Α.Α.Υ.Ε. ή της Νομαρχίας, τότε λαμβάνονται υπόψη οι γνωματεύσεις αυτές και όχι οι βεβαιώσεις ή αποφάσεις των συνταξιοδοτικών φορέων.
Αναφορικά με τις εκδοθείσες γνωματεύσεις, με διάρκεια αναπηρίας που δεν αφορά στο σύνολο των μηνών του φορολογικού έτους, δεδομένου ότι από τη φορολογική νομοθεσία δεν προβλέπεται ο επιμερισμός της φορολογικής ελάφρυνσης/απαλλαγής στους μήνες της χρήσης, αυτές γίνονται αποδεκτές και ο φορολογούμενος τυγχάνει της ανάλογης φορολογικής ελάφρυνσης ή απαλλαγής για ολόκληρη τη χρήση(αριθ. ΔΕΑΦ Α 1118203 ΕΞ 2016/29.7.2016, ΑΔΑ: 7Ω6ΣΗ-Υ9Τ εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων).
Περαιτέρω, εάν ο φορολογούμενος διαθέτει περισσότερες από μία γνωματεύσεις αναπηρίας, του ίδιου ή διαφορετικών φορέων και η μία εξ αυτών ή και οι δύο έχουν εκδοθεί μέσα στο φορολογικό έτος 2016, πιστοποιώντας διαφορετικά ποσοστά αναπηρίας, τότε λαμβάνεται υπόψη η γνωμάτευση με το ευνοϊκότερο ποσοστό αναπηρίας. Στο επόμενο φορολογικό έτος θα λαμβάνεται υπόψη η τελευταία εκδοθείσα γνωμάτευση.

 

Πέμπτη, 10 Αυγούστου 2017

Λήγει η περίοδος αναστολής την 31η Δεκεμβρίου 2017 του φόρου υπεραξίας για τα ακίνητα.Αντιμέτωποι με την υποχρέωση πληρωμής φόρου υπεραξίας θα βρεθούν από το 2018 όσοι αποφασίσουν, να πωλήσουν  ή να μεταβιβάσουν σπίτια, λοιπά κτίσματα, οικόπεδα ή αγροτεμάχια. 

 Η επιβολή του φόρου θεσμοθετήθηκε με το ν.4172/23-7-2013 και η  εφαρμογή των διατάξεων για την επιβολή του φόρου ανεστάλη για 3 χρόνια για το 2015, το 2016, και το 2017 με νομοθετικές ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν από τη Βουλή το 2014 και το 2016
  Η περίοδος αναστολής της εφαρμογής του φόρου υπεραξίας ακινήτων λήγει πλέον την 31η Δεκεμβρίου 2017 και σύμφωνα με τις μνημονιακές δεσμεύσεις η κυβέρνηση θα πρέπει να επαναφέρει τον φόρο, ο οποίος στην πραγματικότητα ποτέ δεν λειτούργησε ο φόρος  από το επόμενο έτος δηλαδή από 1.1.2018.
Ο φόρος υπεραξίας επιβάλλεται με συντελεστή 15% στο κέρδος που προκύπτει ανάμεσα στην τιμή κτήσης και στην τιμή πώλησης κάθε ακινήτου.
Υπενθυμίζεται ότι ο φόρος υπεραξίας επιβάλλεται με συντελεστή 15% στο κέρδος που προκύπτει ανάμεσα στην τιμή κτήσης και στην τιμή πώλησης κάθε ακινήτου. Επιβαρύνει τον πωλητή, ενώ ο αγοραστής οφείλει φόρο μεταβίβασης 3% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Σύμφωνα με τον νόμο, εφόσον ο φορολογούμενος έχει διακρατήσει το ακίνητο που πωλεί για περισσότερα από πέντε έτη, η υπεραξία είναι αφορολόγητη μέχρι του ποσού των 25.000 ευρώ. Επίσης όσοι μεταβιβάσουν ακίνητα τα οποία έχουν στην κατοχή τους προ του 1995 απαλλάσσονται από τον σχετικό φόρο. Εφόσον προκύπτει φόρος, αυτός παρακρατείται από τον συμβολαιογράφο και αποδίδεται εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την υπογραφή του συμβολαίου, η οποία κατατίθεται αποκλειστικά στην τράπεζα έκδοσης της τραπεζικής επιταγής.
Για τον υπολογισμό του φόρου οι τιμές κτήσης και μεταβίβασης είναι αυτές που αναγράφονται στα συμβόλαια, ενώ εάν πρόκειται για ακίνητο το οποίο έχει αποκτηθεί από κληρονομιά, η τιμή κτήσης υπολογίζεται με βάση τον φόρο κληρονομιάς που είχε καταβληθεί (το ίδιο και για τις δωρεές-γονικές παροχές).
Σε κάθε άλλη περίπτωση, όπου η τιμή κτήσης δεν μπορεί να προκύψει με βάση δημόσια έγγραφα (όπως π.χ. αυτεπιστασία ή αντιπαροχή), υπολογίζεται με βάση έναν μαθηματικό τύπο λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον πληθωρισμό των ετών που έχουν μεσολαβήσει ανάμεσα στην απόκτηση και στην πώληση.
  Λεπτομέρειες   με παραδείγματα αργότερα με την εφαρμογή του νόμου, σήμερα απλά υπενθυμίζουμε το θέμα  για ενεργοποίηση των αποφάσεων σε περίπτωση  φορολογούμενων που  στις προθέσεις του  είναι η μεταβίβαση ακινήτων.
 

Τρίτη, 8 Αυγούστου 2017

Για να δούμε άσπρη μέρα...


Από υπηρέτης του πολίτη, κομματικός δυνάστης!!!.    Ο λόγος για τον προϊστάμενο Τμήματος  Αδειών της    Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
    
  Επισκέφτηκα στις 3/8/2017 τη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων,   για την κατάθεση  δικαιολογητικών  με σκοπό  τη ανανέωση της Άδειας Οδήγησης   (λήξη 17/8/2017)  Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου , προσκομίζοντας τα  προβλεπόμενα  δικαιολογητικά,  πλην της βεβαίωσης παθολόγου .  Ρώτησα αν μου λείπει και κάτι άλλο από τα προσκομιζόμενα  και η υπάλληλος  ευγενικά μου είπε:  «απαιτούνται τα παραστατικά πληρωμής των παραβόλων (50€ ,30€ & 18€)  με τους αντίστοιχους  κωδικούς πληρωμής που της κατέθεσα:  159312588 95710020043 5000, 159268192957100200553000, &159313407957100200321800)». 
     Της απάντησα: « καλύπτομαι από τα προσκομισθέντα  e-Παράβολα τα οποία  εμφανίζουν ως καταληκτική  Ημ/νία Πληρωμής  την 02/10/2017;»
    Με παρέπεμψε στον Προϊστάμενό της ,  ο οποίος  μου είπε ότι με  την κατάθεση της αίτησής μου  θα πρέπει να έχω και τα αποκόμματα πληρωμής για την Τράπεζα, διαφορετικά η αίτηση είναι απαράδεκτη , καθόσον  δεν  ισχύει η καταληκτική ημερομηνία και μου άρχισε  μια κομματική  ρητορική κατά του Τσακαλώτου, χαρακτηρίζοντάς με , με τρόπο απαξιωτικό , Συριζαίο .   Του απάντησα να αφήσει την κομματική του πολιτική στην υπηρεσία και να ασχοληθεί,  ως οφείλει, με το διοικητικό καθαρά θέμα.  Άσε μας ρε μου είπε  και έφυγα πολύ εκνευρισμένος, χαρακτηρίζοντάς   προκλητική   και βλακώδη τη συμπεριφορά του, προκειμένου να επανέλθω με τα παράβολα πληρωμένα και τη βεβαίωση του παθολόγου. Έμεινα δε έκπληκτος  από το πολιτικό φιλτράρισμα στη σημερινή μάλιστα εποχή!!!

Ο νέος χάρτης της διαφθοράς σε ΟΤΑ και η σιγή του Δημάρχου Ιωαννίνων.

  Η έκθεση για το 2016 των Αδιάφθορων της Αστυνομίας καταγράφει διπλασιασμό των κρουσμάτων διαφθοράς στους δήμους αλλά και στον χώρο της Δικαιοσύνης όπως και των νοσοκομείων για το 2016 , όπως αποκαλύπτει «Το Βήμα της Κυριακής». Συνολικά την προηγούμενη χρονιά καταγγέλθηκαν για παράνομες ενέργειες 262 υπάλληλοι ΟΤΑ, 237 υπάλληλοι του υπουργείου Δικαιοσύνης, 133 νοσοκομείων αλλά και 80 πυροσβέστες όπως και 29 λιμενικοί.
Στο Δήμο Ιωαννιτών Αλβανοί πολίτες επιχείρησαν να πάρουν ελληνική ιθαγένεια με πλαστά δικαιολογητικά, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου και ύστερα από εσωτερικό έλεγχο του διευθυντή της υπηρεσίας.

Ο έλεγχος έγινε κατόπιν αιτήματος του Προξενείου Αργυροκάστρου που αφορούσε την γνησιότητα πιστοποιητικού που προσκόμισε Αλβανός πολίτης, για το οποίο στην συνέχεια διαπιστώθηκε από την έρευνα στον δήμο Ιωαννιτών, ότι δεν είχε τις απαιτούμενες διατυπώσεις δημοσίου έγγραφου, υπογραφές και σφραγίδες. Στην συνέχεια η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, ζήτησε από το Προξενείο Αργυροκάστρου να σταλούν για έλεγχο όλα τα πιστοποιητικά που έχουν φτάσει στο αρμόδιο γραφείο του.

Από την έρευνα προέκυψε ότι ήταν παράτυπα 14 έγγραφα. Ειδικότερα, διαπιστώθηκε πως από την υπηρεσία Δημοτολογίου, εκδόθηκαν προς Αλβανούς πολίτες πιστοποιητικά σύμφωνα με τα οποία οι πρόγονοί τους ήταν Έλληνες, που ζούσαν στα Ιωάννινα. Να σημειωθεί ότι τα πιστοποιητικά, «χρησιμοποιούν» τα μητρώα προ του 1913, πριν την απελευθέρωση των Ιωαννίνων, τα οποία είναι χειρόγραφα και εμφανίζουν Αλβανούς πολίτες ως απογόνους Ελλήνων πολιτών, με στόχο να πετύχουν την παράνομη ελληνοποίησή τους.

Δεν γνωρίζουμε αν μέσα στις παράνομες αυτές ενέργειες εντάσσονται και τα ευρήματα του εσωτερικού ελέγχου του Δήμου Ιωαννιτών. Όμως, μετά τη δημοσίευση και αυτής της έκθεσης ο κ. Δήμαρχος οφείλει να ενημερώσει το δημότη φορολογούμενο για το αποτέλεσμα της έρευνας ή αν δεν έχει ολοκληρωθεί, σε πιο στάδιο βρίσκεται ο έλεγχος. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η αντιπολίτευση το παρακολουθεί και θα μπει στον κόπο να μας ενημερώσει.