Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2016

Ελεύθερη η πρόσβαση των ανασφαλίστων και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στην υγεία!!!
Εντολή να παρέχουν ελεύθερη πρόσβαση, νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε όλους όσοι κατέχουν ΑΜΚΑ, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνσή τους, απέστειλε  το υπουργείο Υγείας προς τις διοικήσεις και τις αρμόδιες υπηρεσίες όλων των νοσοκομείων, των Κέντρων Υγείας και των μονάδων ΠΕΔΥ.
Η εντολή εστάλη προκειμένου να ξεκινήσει κανονικά η υγειονομική κάλυψη των ανασφάλιστων πολιτών, ο αριθμός των οποίων εκτιμάται ότι φτάνει τα 2-2.5 εκατομμύρια, καθώς και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Με αυτήν την κίνηση της πολιτικής ηγεσίας της Αριστοτέλους, η καθολική πρόσβαση στις δομές της δημόσιας Υγείας ξεκίνησε κανονικά από χθες, πριν ακόμη εκδοθεί η προβλεπόμενη Κοινή Απόφαση των υπουργών Υγείας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών.
 Για  να  έχετε  πληρη ενημέρωση των διατάξεων του ν. 4368/ΦΕΚ 21Α/21-2-2016 
που πράσφατα ψηφίστηκε στη Βουλή  σας παραθέτουμε  τις διατάξεις του σχετικού άρθρου 33  που αφορούν την  Υγειονομική κάλυψη ανασφαλίστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

 ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε1
  ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ  ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
 Άρθρο 33
 Υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων

 1. Ανασφάλιστοι και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως προσδιορίζονται στην παράγραφο 2 του
παρόντος, έχουν το δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης στις Δημόσιες Δομές Υγείας και δικαιούνται
νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Η νοσηλευτική περίθαλψη παρέχεται μέσω
των Νοσοκομείων του ν.δ. 2592/1953 (Α' 254), των εποπτευόμενων και επιχορηγούμενων από το
Υπουργείο Υγείας νοσηλευτικών ιδρυμάτων, των εποπτευόμενων και επιχορηγούμενων από το
Υπουργείο Υγείας Ν.Π.Ι.Δ., των Μονάδων Ψυχικής Υγείας του ν. 2716/1999 (Α' 96), των Μονάδων
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, των εποπτευόμενων και
επιχορηγούμενων από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Νοσοκομείων, των
Δημοτικών Ιατρείων, καθώς και μέσω των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ιδρυμάτων αποκατάστασης και κοινωνικής
φροντίδας.
 Η φαρμακευτική περίθαλψη παρέχεται από τα συμβεβλημένα με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιδιωτικά
φαρμακεία. Φάρμακα υψηλού κόστους, που εμπίπτουν στο πλαίσιο της παρ. 2 του άρθρου 12 του
ν. 3816/2010 (Α'6), παρέχονται αποκλειστικά από τα φαρμακεία των Νοσοκομείων και του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
 2. Δικαιούχοι των δικαιωμάτων της παραγράφου 1 του παρόντος είναι οι εξής:
 α) οι μη άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοιΈλληνες πολίτες ή ελληνικής καταγωγής ομογενείς, οι
πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λοιπών τρίτων χωρών, οι οποίοι διαθέτουν
νομιμοποιητικά έγγραφα παραμονής στην Ελλάδα, καθώς και τα μέλη των οικογενειών (σύζυγος
και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα) όλων των προαναφερομένων,
 β) οι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ασφαλιστικών ταμείων της χώρας και τα μέλη των οικογενειών
τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα), οι οποίοι έχουν απωλέσει τις ασφαλιστικές
τους καλύψεις λόγω οφειλών και δεν δικαιούνται παροχών υγείας,
 γ) τα πρόσωπα των παρακάτω κατηγοριών, ανεξαρτήτως του νομικού καθεστώτος στο οποίο
βρίσκονται και της κατοχής νομιμοποιητικών εγγράφων παραμονής στη χώρα:
 i) ανήλικοι έως 18 ετών,
 ii) γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης,
 iii) άτομα με αναπηρία που φιλοξενούνται σε δομές των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας ή σε Στέγες
Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ή σε Στέγες Αυτόνομης Διαβίωσης για άτομα με αναπηρίες ή άλλα
Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.. Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα,
 iv) άτομα που φιλοξενούνται σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας του ν. 2716/1999 (Α'96),
 ν) άτομα που φιλοξενούνται σε όλες τις θεραπευτικές δομές των εγκεκριμένων οργανισμών
θεραπείας του ν. 4139/2013 (Α'74) ή παρακολουθούνται στους ίδιους οργανισμούς ως εξωτερικοί
ασθενείς,
 vi) οι κρατούμενοι σε φυλακές, οι φιλοξενούμενοι σε ιδρύματα αγωγής ανηλίκων και σε στέγες
φιλοξενίας ανηλίκων των εταιρειών ανηλίκων (Ν.Π.Δ.Δ.) και οι τελούντες σε καθεστώς διοικητικής
κράτησης,
 vii) όσοι παρέχουν κοινωφελή εργασία στο πλαίσιο έκτισης ποινής ή ως αναμορφωτικό μέτρο,
 viii) άτομα με αναπηρία 67% και πάνω και άτομα που η κατάσταση της υγείας τους απαιτεί
νοσηλεία ή χρειάζονται συνεχή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ή αποκατάσταση λόγω δυσίατων ή
χρόνιων ή ανίατων ή σπάνιων νοσημάτων-παθήσεων και τα άτομα λοιπών χρόνιων νοσημάτων,
εφόσον το χρόνιο νόσημα βεβαιώνεται από ιατρικές γνωματεύσεις θεραπόντων ιατρών Δημόσιων
Δομών Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ή Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων,
 ix) οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας (αναγνωρισμένοι πρόσφυγες και δικαιούχοι επικουρικής
προστασίας) και οι ανιθαγενείς και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή
προστατευόμενα τέκνα) είτε είναι κάτοχοι άδειας διαμονής σε ισχύ είτε εκκρεμεί η έκδοση
απόφασης επί αιτήσεως ανανέωσης του καθεστώτος διεθνούς προστασίας ή επί ενδικοφανούς
προσφυγής ή ενδίκου μέσου κατά απορριπτικής της αιτήσεως ανανέωσης απόφασης ή κατά το
χρόνο κατά τον οποίον υπάρχει δικαίωμα ενδικοφανούς προσφυγής ή ενδίκου μέσου,
 χ) όσοι διαμένουν στην Ελλάδα με καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς ή εξαιρετικούς
λόγους και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα),
σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 114/2010 (Α'195) είτε του ν. 3386/2005 (Α'212) είτε του ν.
4251/2014 (Α'80) είτε αυτοί είναι κάτοχοι άδειας διαμονής σε ισχύ, είτε εκκρεμεί η έκδοση
απόφασης επί αιτήσεως ανανέωσης του καθεστώτος διεθνούς προστασίας ή επί ενδικοφανούς
προσφυγής ή ενδίκου μέσου κατά απορριπτικής της αιτήσεως ανανέωσης απόφασης ή κατά το
χρόνο κατά τον οποίο υπάρχει δικαίωμα ενδικοφανούς προσφυγής ή ενδίκου μέσου,
 xi) αιτούντες διεθνούς προστασίας και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή
προστατευόμενα τέκνα) από την ημερομηνία εκδήλωσης της βούλησης υποβολής αιτήματος
διεθνούς προστασίας (αρχικού ή μεταγενέστερου) και μέχρις ότου η απόφαση επί του αιτήματος
διεθνούς προστασίας τους καταστεί τελεσίδικη δηλαδή με απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου επί
αιτήσεως ακυρώσεως κατά απόφασης επιτροπής προσφυγών ή αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία
υποβολής του ενδίκου μέσου της αίτησης ακύρωσης,
 xii) θύματα των εγκλημάτων των άρθρων 323, 323Α, 349, 351 και 351Α του Ποινικού Κώδικα
(σύμφωνα με το π.δ. 233/2003 (Α'233), που είναι ανασφάλιστοι και για όσο χρονικό διάστημα
διαρκούν τα μέτρα προστασίας και αρωγής και αλλοδαποί που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν.
3875/2010 (Α'158) «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του
Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος» και για όσο διάστημα διαρκούν τα μέτρα προστασίας και
αρωγής.
 Πολίτες τρίτων χωρών, κάτοχοι γραπτής βεβαίωσης απόφασης αναβολής απομάκρυνσης κατ’
εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 3907/2011 (Α'7).
 3. Για την παροχή των υπηρεσιών της παρούσας ρύθμισης προς τους δικαιούχους απαιτείται η
κατοχή από αυτούς Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), με εξαίρεση τις κατηγορίες
της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, για τους οποίους ο τρόπος
διασφάλισης της πρόσβασης στις δημόσιες δομές υγείας καθορίζεται με την κοινή υπουργική
απόφαση της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.
 4. Οι δαπάνες της παρούσας ρύθμισης καλύπτονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
 5. Με απόφαση των Υπουργών Υγείας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Οικονομικών και κάθε κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, ορίζονται οι όροι, οι
προϋποθέσεις της πρόσβασης και της νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους
φορείς της παραγράφου 1, ενδεχόμενη οικονομική συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη στη
βάση οικονομικών κριτηρίων, η απαιτούμενη διοικητική διαδικασία, η τήρηση ηλεκτρονικών
Μητρώων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του
παρόντος άρθρου. Η διαπίστωση της ασφαλιστικής ικανότητας των δικαιούχων της παρούσας
πραγματοποιείται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος της Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε..
 6. Από τη δημοσίευση της διάταξης αυτής, παύει να ισχύει το άρθρο 6 του ν.δ. 57/1973 (Α' 149),
όπως ισχύει, καθώς και το άρθρο 23 του ν. 1076/1980 (Α'224), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2016

Αφορολόγητο 9.500 για τους αγρότες

Αφορολόγητο 9500 χιλιάδες για τους αγρότες στο οποίο όμως θα συμπεριλαμβάνονται και οι επιδοτήσεις, είναι ένα από τα μέτρα που έχει αποφασίσει η κυβέρνηση, όπως ανέφερε ο Υφυπουργός Εργασίας κος Α. Πετρόπουλος στην πρωινή εκπομπή του Skai.

Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2016

Μοίρασε υπογλώσσια σε Πρετεντέρη, Λοβέρδο και Mega, o Κλέωνας! ( βίντεο )


Πηγη: theFAQ
Δεν ήξεραν από πού να κρυφτούν… Με αφορμή την αντιπαράθεση Κυβέρνησης και ΜΜΕ για το νομοσχέδιο και την τροπολογία για το διαγωνισμό για τα κανάλια, ο Κλέων Γρηγοριάδης, τους αποστόμωσε μέχρι σημείου να ψάχνουν το υπογλώσσιό τους. (Ο ηθοποιός Κλέων Γρηγοριάδης βρέθηκε στην εκπομπή “Ανατροπή” του Γιάννη Πρετεντέρη την Τρίτη το Βράδυ. Η εκπομπή ήταν αφιερωμένη στα κανάλια, στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τις άδειες και στις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει αυτό) Ακολουθεί ο διάλογος:
“Η βαθιά, άγρια, τρομακτική μέχρι τώρα διαπλοκή είναι δεδομένη και άπλετη με άπειρους τρόπους. Δηλαδή μόνον ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα θα σας αναφέρω: Εδώ στο Mega για παράδειγμα, τόσο καιρό κάνετε ρεπορτάζ για την ιστορία των Σκουριών της Χαλκιδικής. Δε θα έπρεπε σε ένα ευνομούμενο περιβάλλον, κάθε φορά που αυτό το κανάλι κάνει ένα ρεπορτάζ, (εγώ δέχομαι εκ προοιμίου ότι είναι αντικειμενικό), να περνάει μια ταινία από κάτω που να λέει “προσοχή μεγαλομέτοχος του παρόντος καναλιού τυγχάνει να είναι και μέτοχος στην εταιρία για την οποία μιλάει το ρεπορτάζ που κάνουμε”;
Ακολουθεί σχόλιο Πρετεντέρη,Αν ήταν, αν δεν είναι”; 
Για να εισπράξει την απάντηση του Κλέωνα:
“Δηλαδή ο Κύριος Μπόμπολας δεν είναι? Εγώ λέω ευθέως ότι είναι. Και να σας πω ευθέως γιατί λέω ότι είναι? Το δελτίο τύπου που εξέδωσε η Eldorado gold, λέει επακριβώς πάλι σε εισαγωγικά -και θα συνεργαστούμε με τον Άκτωρα μια από τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες στην Ελλάδα για να μας βοηθήσει να πάρουμε τις άδειες-… Εγώ μέχρι τώρα ήξερα ότι οι κατασκευαστικές εταιρείες χτίζουν, γκρεμίζουν, ή κατασκευάζουν, πως θα βοηθήσει ο Άκτωρας να πάρει η Eldorado άδειες;

Ο Γιάννης έκανε πάλι την «Ανατροπή»…

Αφιερωμένη στα ΜΜΕ ήταν η εκπομπή «Ανατροπή» του Γιάννη Πρετεντέρη και όπως ήταν αναμενόμενο ακούσαμε τα πάντα: για το πώς ο ΣΥΡΙΖΑ και οι υπουργοί
του προσπαθούν να ελέγξουν την ενημέρωση, να κλείσουν κανάλια, να φιμώσουν δημοσιογράφους… Ένα πράγμα όμως δεν ακούσαμε, για τα θαλασσοδάνεια των ΜΜΕ και του Σταύρου Ψυχάρη που του ασκήθηκε δίωξη!
  Ο Γιάννης Πρετεντέρης για άλλη μια φορά φόρεσε τα «μυωπικά» γυαλιά του και έκανε στο ακέραιο το δημοσιογραφικό του καθήκον! Ενημέρωσε τους ελάχιστους – ομολογουμένως, τηλεθεατές του για τις άγριες διαθέσεις της κυβέρνησης να προκηρύξει διεθνή διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες… «Ξέχασε» όμως σε μια εκπομπή αφιερωμένη στα ΜΜΕ να μιλήσει για την επικαιρότητα της ημέρας, όπως ήταν η άσκηση δίωξης σε βαθμό κακουργήματος του αφεντικου του! Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Γιάννης «ξεχνάει»… Μεγάλος άνθρωπος είναι όπως προδίδουν και τα λευκά μαλλιά του… Μην τον αδικούμε… Επειδή μια φορά «ξέχασε» να πει ότι το χρέος δεν ήταν βιώσιμο (ενώ το ήξερε) και τώρα για το κακούργημα! Έλεος πια.


 ΠΗΓΗ: enimerosi24.gr

Κυριακή, 21 Φεβρουαρίου 2016

Αυτό είναι το έγγραφο που παρουσίασε ο Τσίπρας στη Βουλή για τους ανασφάλιστους επί Σαμαρά

Ο πρωθυπουργός κατά τη συζήτηση για το παράλληλο πρόγραμμα κατέθεσε στα πρακτικά έγγραφο για να αποδείξει ότι επί της κυβέρνησης Σαμαρά οι ανασφάλιστοι πλήρωναν στα νοσοκομεία.

Νόμος του κράτους το παράλληλο πρόγραμμα - Δωρεάν πρόσβαση στην υγεία για 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστους -Η Πρωτομιλία της Μερόπης Τζούφη, εισηγήτριας εκ μέρους της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, επί του Παράλληλου Προγράμματος, στην Ολομέλεια της Βουλής


Νόμος του κράτους μετά την υπερψήφισή του σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής το Παράλληλο Πρόγραμμα, στο οποίο προβλέπεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη των ανασφάλιστων πολιτών - Για «ένα ακόμα νομοσχέδιο τομή για την προστασία των αδυνάτων» έκανε λόγο ο Αλ. Τσίπρας - Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και τους Ανεξάρτητους Έλληνες, ενώ το καταψήφισε η ΝΔ (η ρητορική της οποίας διολισθαίνει σε ακροδεξιά μονοπάτια), Χρυσή Αυγή και Ένωση Κεντρώων - παρών ψήφισαν ΠΑΣΟΚ-Δημοκρατική Συμπαράταξη, ΚΚΕ και Ποτάμι - «Είμαστε περήφανοι που φέραμε αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο διέπεται από τις αρχές της καθολικότητας, της ισότητας, της αλληλεγγύης, της προτεραιότητας των κοινωνικών αγαθών και της κοινωνικής αναδιανομής. Αυτές είναι οι αξίες της Αριστεράς» τόνισε ο υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός
Το βίντεο με την ομιλία της Μερόπης Τζούφη:
Το βίντεο της ομιλίας της Μερόπη Τζούφη:

Το βίντεο με την ομιλία της Μερόπης Τζούφη:
Το βίντεο με την ομιλία της Μερόπης Τζούφη:

Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου 2016

Έφυγε από τη ζωή ο διάσημος Ιταλός συγγραφέας Ουμπέρτο Έκο αφήνοντας πίσω ένα τεράστιο έργο.

Παραθέτουμε  τρία επίκαιρα  αποφθέγματα  στη μνήμη του:
- Σήμερα μόνο οι ηλίθιοι κάνουν δικτατορίες με τανκς, από τη στιγμή που υπάρχει η τηλεόραση.
- Η τέχνη του διαβάσματος έγκειται στο να ξέρεις ποιες σελίδες να πηδήξεις.
- "Δημοκρατία δεν σημαίνει πως η πλειοψηφία έχει το δίκιο. 
Σημαίνει πως έχει το δικαίωμα να κυβερνάει."

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Το ιστορικο αυτό ντοκουμέντο  αποτελεί ένα μικρό αφιέρωμα  στην  απελευθέρωση των Ιωαννίνων  που γιορτάζει τα ελευθέρια των  εκατό τριών χρόνων.
 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΕΘΑ Απελευθέρωση Ιωαννίνων 21 Φεβρουαρίου 1913

“ΣΚΑΝΔΑΛΟ τεραστίων διαστάσεων με πρωταγωνιστή τον πρώην πρωθυπουργό Α. Σαμαρά."

Μετά τον Παπασταύρο μας προσφέρει και την επόμενη καθαροτητα .
Έγγραφο του προξένου της Ελλάδας στο Ντύσσελντορφ αποκαλύπτει πως η λίστα Μπόργιανς προσφέρθηκε στην Ελλάδα από τον Οκτώβριο του 2012, αλλά ύστερα από «τηλεφωνικές οδηγίες» του διευθυντή του γραφείου του πρωθυπουργού Κώστα Μπούρα, η κυβέρνηση δεν θέλησε να την παραλάβει. Το έγγραφο απέστειλε στη Βουλή το υπουργείο Εξωτερικών.
   Στο «εμπιστευτικό», όπως χαρακτηρίζεται, έγγραφο του Έλληνα προξένου στο Ντύσσελντορφ Νίκου Πλεξίδα αναφέρεται:
"Στην συνέχεια των τηλεφωνικών οδηγιών που έλαβα από τον κ. Κ. Μαυραγάνη, απέρριψα ευγενικά προς τον Υπουργό Οικονομικών της Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας κ. Dr. Walter-Borjans την πρότασή του για ενδεχόμενη συνεργασία στο γνωστό θέμα.
 Ο κ. Dr. Walter-Borjans επανήλθε σήμερα με επιστολή του, την οποία σας επισυνάπτω προς ενημέρωση και κατά την κρίση σας ενέργειες, σύμφωνα με την οποία η πρότασή του παραμένει ανοικτή ευελπιστώντας στη θετική ανταπόκριση της δικής μας κυβερνήσεως. Προς επίρρωση, μάλιστα, επικαλείται την υποστήριξη του Ομοσπονδιακού Υπουργού ΔραW. Schauble σε αυτή του την πρωτοβουλία.
Θα βρίσκομαι στη διάθεσή σας για κάθε νεώτερο δύναται προκύψει".
Το έγγραφο εστάλη στη Βουλή από το υπουργείο Εξωτερικών ως απάντηση σχετικής ερώτησης 20 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ: Χρήστος Καραγιαννίδης, Ελένη Αυλωνίτου, Στάθης Γιαννακίδης, Αννέτα Καββαδία, Εύη Καρακώστα, Αστέριος Καστόρης, Βασιλική Κατριβάνου, Τριαντάφυλλος Μηταφίδης, Γιάννης Μιχελογιαννάκης, Κώστας Μορφίδης, Θέμης Μουμουλίδης, Κώστας Μπάρκας, Χρήστος Μπγιάλας, Γιώργος Ντζιμάνης, Γιώργος Πάντζας, Κατερίνα Παπανάτσιου, Δημήτρης Ρίζος, Μπέττυ Σκούφα, Μαρία Τριανταφύλλου, Γιώργος Ψυχογιός.
 Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών, στις 8 Οκτωβρίου 2012 ο Β. Μπόργιανς απηύθυνε έγγραφη πρόσκληση να συναντηθεί με τον πρόξενο της Ελλάδας στις 22 Οκτωβρίου 2012 και να συζητήσουν περί "οικονομικής κρίσεως και CD με στοιχεία καταθετών-φοροφυγάδων". Για την πρόταση ενημερώθηκαν η πρεσβεία του Βερολίνου, ο διευθυντής του γραφείου του πρωθυπουργού, ο διευθυντής του γραφείου του υπουργού Εξωτερικών και υπηρεσιακοί παράγοντες του υπουργείου Εξωτερικών.

Πηγή: Δ. Μπεκιάρης


Φορολογική επικαιρότητα


1.- Πως θα δηλωθούν τα ανείσπρακτα ενοίκια

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1024/2016, προκειμένου να δηλωθούν ως ανείσπρακτα τα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 39 του Κ.Φ.Ε., θα πρέπει να προσκομίζονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., πριν από την υποβολή της δήλωσης, ευκρινή φωτοαντίγραφα (φωτοτυπίες), κατά το άρθρο 1 του ν.4250/2014, των διαταγών, δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί ή αγωγών που έχουν ασκηθεί, έως και την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης. Διευκρινίζεται ότι τα ανείσπρακτα εισοδήματα θα δηλώνονται στο έντυπο «ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» Ε2 και θα μεταφέρονται σε ειδικό κωδικό του εντύπου Ε1 κατά την υποβολή της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

   2.-  Τέλος η μετακύλιση της προμήθειας κάρτας στην τιμή.

Τέλος η μετακύλιση της προμήθειας καρτών στην τιμή - See more at: http://www.neashmera.gr/nomoshedio-gia-tis-katatheseis-telos-i-metakylisi-tis-promitheias-karton-stin-timi#sthash.t3yPIzGk.dpuf
Τέλος η μετακύλιση της προμήθειας καρτών στην τιμή - See more at: http://www.neashmera.gr/nomoshedio-gia-tis-katatheseis-telos-i-metakylisi-tis-promitheias-karton-stin-timi#sthash.t3yPIzGk.dpuf

Με νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στην βουλή χθες με τίτλο «Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων, Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις» επέρχονται αλλαγές στην μετακύλιση των χρεώσεων AdTech Ad Ειδικότερα διάταξη που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο προβλέπει ότι απαγορεύεται στον προμηθευτή να χρεώνει στους καταναλωτές, για τη χρήση ενός συγκεκριμένου μέσου πληρωμής, δαπάνη υπερβαίνουσα το κόστος χρήσης αυτού του μέσου από τον ίδιο. Αυτό σημαίνει ότι επιχειρήσεις που μετακυλούν το κόστος της προμήθειας για συναλλαγές με κάρτες που επιβάλλουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, στους πελάτες τους, δεν θα είναι πλέον επιτρεπτό. 

3.- Καταργείται η συνευθύνη των μετόχων

Την κατάργηση της αλληλέγγυας ευθύνης, και μάλιστα με αναδρομική ισχύ από πέρυσι για τους μετόχους εταιρειών με ποσοστό 10% και άνω,  που διαλύονται, προβλέπει, μεταξύ άλλων, το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού .  Ειδικότερα, στο άρθρο 16 του υπό δημόσια διαβούλευση νομοσχεδίου προβλέπεται ότι καταργείται η παράγραφος 2 του άρθρου 31 του νόμου 4321/2015  αναδρομικά από 21/3/2015 .