Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2017

H παρακράτηση φόρου στους αμειβόμενους με «μπλοκάκι».


  Για τους αμειβόμενους με «μπλοκάκι», παραθέτουμε  το ακόλουθο παράδειγμα προκειμένου να διευκολύνουμε τους ενδιαφερόμενους:
► Παράδειγμα
Έστω αμειβόμενος με «μπλοκάκι» (μηνιαία αμοιβή 1.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 24%). Ο εν λόγω φορολογούμενος μέχρι 31.12.2016 ήταν ασφαλισμένος στον Ο.Α.Ε.Ε. Από 1.1.2017, βάσει του Τ.Π.Υ. που θα εκδίδει  κάθε μήνα θα γίνονται οι ακόλουθοι υπολογισμοί:
I
Καθαρό ποσό Τ.Π.Υ.
1.000,00
II
Φ.Π.Α. 24% [ I X 24% ]
240,00
III
Παρακράτηση φ.ε. 20% [ I X 20% ]
200,00
IV
Εισφορές ΕΦΚΑ (9,22%) [ Ι Χ 9,22% ]
92,20
V
Τελικό πληρωτέο ποσό [ Ι + ΙΙ - ΙΙΙ - ΙV ]
947,80
Σε ετήσια βάση, αν εκδοθούν δώδεκα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, ο ανωτέρω πίνακας θα διαμορφωθεί ως ακολούθως:
I
Καθαρό ποσό Τ.Π.Υ.
12.000,00
II
Φ.Π.Α. 24% [ I X 24% ]
2.880,00
III
Παρακράτηση φ.ε. 20% [ I X 20% ]
2.400,00
IV
Εισφορές ΕΦΚΑ (9,22%) [ Ι Χ 9,22% ]
1.106,40
V
Τελικό πληρωτέο ποσό [ Ι + ΙΙ - ΙΙΙ - ΙV ]
11.373,60
Σημείωση: Στον ΕΦΚΑ θα καταβληθούν και οι ανάλογες κρατήσεις του εργοδότη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου