Δευτέρα, 25 Απριλίου 2016

Αγρότες: Το νέο ασφαλιστικό - Συγκριτικοί πίνακες


Α. ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Μέχρι σήμερα οι Αγρότες μπορούσαν να επιλέξουν, μια από τις επτά (7) ασφαλιστικές κατηγορίες με τις εξής εισφορές :

ΑΣΦΑΛΙ-ΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΣΑ ΚΑΤΗ-ΓΟΡΙΩΝ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ σε € ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ σε €
Σύνταξη (7% x ασφ. κατ.) Ασθένεια (2,5% x 5η - 7η ασφ. κατ.) ΛΑΕ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ
486,77 34,07 26,64 2,05 62,76 753,12
603,37 42,24 26,64 2,05 70,93 851,16
726,05 50,82 26,64 2,05 79,51 954,12
895,92 62,71 26,64 2,05 91,40 1.096,80
1.065,78 74,60 26,64 3,08 104,32 1.251,84
1.234,46 86,41 30,86 3,08 120,35 1.444,20
1.401,86 98,13 35,05 3,08 136,26 1.635,12

Β. ΤΟ «ΥΠΟ ΨΗΦΙΣΗ» ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

Κυρίως στα άρθρα 40 «Εισφορές ασφαλισμένων στον ΟΓΑ» και 41 «Ασφαλιστικές εισφορές υγειονομικής περίθαλψης » ( όπου πρέπει να αναμένουμε και κάποιες διευκρινήσεις ), του ( νέου σχεδίου «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας- Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος» ) ασφαλιστικού νομοσχεδίου, που δημοσίευσε τις προηγούμενες μέρες, το Υπ. Εργασίας προβλέπονται οι εισφορές που πρέπει να καταβάλουν οι αγρότες. Μεταξύ των άλλων προβλέπονται και τα εξής :
1. Εισφορές σύνταξης.
α) Από 1.7.2015 έως 31.12.2016 το ποσοστό της εισφοράς σύνταξης ( δείτε τον ανωτέρω πίνακα ) αυξάνεται κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες και διαμορφώνεται σε ποσοστό 10%.
β) Οι Αγρότες ασφαλισμένοι του ΟΓΑ, ( παλιοί και νέοι ), από 1-1-2017 καταβάλλουν ασφαλιστική εισφορά στον κλάδο κύριας σύνταξης επί του εισοδήματός τους, όπως αυτό καθορίζεται με βάση το καθαρό φορολογητέο εισόδημα από την ασκούμενη αγροτική δραστηριότητα και κάθε άλλη δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος.
γ) Το ποσοστό υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών ορίζεται, σταδιακά αυξανόμενο, ως εξής:

ΕΤΟΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗ
2017
14%
2018
16%
2019
18%
2020
19%
2021
19,5%
2022
20%

2. Εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης.

α) Η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των αγροτών αυξάνεται από 1.1.2016 έως 31.12.2016 σε ποσοστό 3,61% ( αντί του 2,75% ) επί των υφιστάμενων κατά τη δημοσίευση του νόμου ασφαλιστικών κατηγοριών .
β) Η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των αγροτών ορίζεται από 1/1/2017, υπολογίζεται ως ποσοστό επί του φορολογητέου εισοδήματος, ως εξής :

ΕΤΟΣ
ΥΓΕΙΑ
2017
4,73%
2018
5,84%
2019
6,95%
2020
6,95%
2021
6,95%
2022
6,95%
2. Κατώτατο και ανώτατο όριο εισφορών .

Το κατώτατο ασφαλιστέο εισόδημα ορίζεται ως το ποσό που αναλογεί στο 70% του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών ( Σημειώνεται ότι στο πρώτο σχέδιο Νόμου, το ποσοστό αυτό οριζόταν στο 80% ).
Δηλαδή : Οι ελάχιστες ( σύνταξης και υγείας ) ασφαλιστικές εισφορές, θα έχουν ως εξής :
ΕΤΟΣ
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΟ ΠΟΣΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ
2017
410,26
18,73%
76,84
922,09
2022
410,26
26,95%
110,56
1.326,77

Το ανώτατο όριο ασφαλιστέου μηνιαίου εισοδήματος για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς αποτελεί το ποσό της παραγράφου 2 του άρθρου 38.
Δηλαδή : 586,08 Χ 10 = 5.860,80 Χ 26,95% ( από το έτος 2022 και μετά ) = 1.579 μέγιστη μηνιαία και ετήσια 18.954, ασφαλιστική εισφορά ( δηλαδή για ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 70.329,60 ευρώ και άνω η εισφορά παραμένει η ίδια ).


Γ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ( ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ) ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1/7/2015 ΕΩΣ 31/12/2016 ).
 
Από 1.7.2015 ( αναδρομικά δηλαδή ) έως 31.12.2016 το ποσοστό της εισφοράς σύνταξης αυξάνεται από 7% σε 10%. Συγκριτικά λοιπόν, για τον κλάδο Σύνταξης, θα έχουμε τα εξής, ανά Ασφαλιστική κατηγορία :
ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ : ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
( ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΌ 1/7/2015 ΕΩΣ 31/12/2016)
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΠΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ σε € ( ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΌ 7% ΣΕ 10% )
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Εισφορά (7% x ασφ. κατ.)
Εισφορά (10% x ασφ. κατ.)
ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ
486,77
34,07
48,68
14,61
42,87%
603,37
42,24
60,34
18,10
42,84%
726,05
50,82
72,61
21,79
42,87%
895,92
62,71
89,59
26,88
42,87%
1.065,78
74,60
106,58
31,98
42,87%
1.234,46
86,41
123,45
37,04
42,86%
1.401,86
98,13
140,19
42,06
42,86%
Συγκριτικός συνολικών ( σύνταξης και υγείας ) πίνακας ετησίων ασφαλιστικών εισφορών, ανά ασφαλιστική κατηγορία, των ετών 2014, 2015 και 2016. Με τα μέχρι τώρα δεδομένα έχουμε :

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
 
2014
2015
2016
753,12
840,76
1.045,86
851,16
959,74
1.185,78
954,12
1.084,83
1.333,02
1.096,80
1.258,09
1.536,78
1.251,84
1.443,71
1.740,66
1.444,20
1.666,42
2.016,17
1.635,12
1.887,46
2.289,57
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
1.140,91
1.305,86
1.592,54


Δ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ (ΣΥΝΤΑΞΗΣ και ΥΓΕΙΑΣ ) ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 ΚΑΙ 2022 ΚΑΙ ΜΕΤΑ.
Με τα μέχρι τώρα δεδομένα, λαμβανομένου υπόψη και του γεγονότος, ότι σε κάποια σημεία απαιτούνται διευκρινίσεις, έχουμε :

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ
18,73%
21,84%
24,95%
25,95%
26,45%
26,95%
ΕΤΗΣΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ( * )
 ΕΤΟΣ 2017
ΕΤΟΣ 2018
ΕΤΟΣ 2019
ΕΤΟΣ 2020
ΕΤΟΣ 2021
ΕΤΟΣ 2022 ( και μετά )
ΖΗΜΙΑ
922
1.075
1.228
1.278
1.302
1.327
1.000
922
1.075
1.228
1.278
1.302
1.327
2.000
922
1.075
1.228
1.278
1.302
1.327
3.000
922
1.075
1.228
1.278
1.302
1.327
4.000
922
1.075
1.228
1.278
1.302
1.327
4.923 [ Ελάχιστο ασφαλιστέο ποσό  ]
922
1.075
1.228
1.278
1.302
1.327
5.000
937
1.092
1.248
1.298
1.323
1.348
6.000
1.124
1.310
1.497
1.557
1.587
1.617
7.000
1.311
1.529
1.747
1.817
1.852
1.887
8.000
1.498
1.747
1.996
2.076
2.116
2.156
9.000
1.686
1.966
2.246
2.336
2.381
2.426
10.000
1.873
2.184
2.495
2.595
2.645
2.695
12.000
2.248
2.621
2.994
3.114
3.174
3.234
14.000
2.622
3.058
3.493
3.633
3.703
3.773
15.000
2.810
3.276
3.743
3.893
3.968
4.043
16.000
2.997
3.494
3.992
4.152
4.232
4.312
18.000
3.371
3.931
4.491
4.671
4.761
4.851
20.000
3.746
4.368
4.990
5.190
5.290
5.390
22.000
4.121
4.805
5.489
5.709
5.819
5.929
24.000
4.495
5.242
5.988
6.228
6.348
6.468
26.000
4.870
5.678
6.487
6.747
6.877
7.007
28.000
5.244
6.115
6.986
7.266
7.406
7.546
30.000
5.619
6.552
7.485
7.785
7.935
8.085
35.000
6.556
7.644
8.733
9.083
9.258
9.433
40.000
7.492
8.736
9.980
10.380
10.580
10.780
45.000
8.429
9.828
11.228
11.678
11.903
12.128
50.000
9.365
10.920
12.475
12.975
13.225
13.475
55.000
10.302
12.012
13.723
14.273
14.548
14.823
60.000
11.238
13.104
14.970
15.570
15.870
16.170
65.000
12.175
14.196
16.218
16.868
17.193
17.518
70.000
13.111
15.288
17.465
18.165
18.515
18.865
70.330
13.173
15.360
17.547
18.251
18.602
18.954

ΓΙΑ ΠΟΣΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΝΩ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 70.329,60 Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Η ΙΔΙΑ .

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής – «ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ».
Επιστημονικός Συνεργάτης TaxheavenΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου